Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma hyväksyttiin

HSL:n hallitus hyväksyi 29.5.2018 Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman alkavaksi syysliikenteen 2019 alusta. Lisäksi vahvistettiin Tuusulan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2018–2021.

Tuusula

Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet olivat Tuusulan kunnan kytkeminen osaksi HSL-alueen joukkoliikennejärjestelmää sekä Keravan liityntäliikenteen kehittäminen. Uusi linjasto kilpailutetaan kuluvan vuoden aikana. Osa liikenteestä kilpailutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Keravan asemasta merkittävä liikenteen solmupiste

Uudessa linjastossa liityntäliikenteen rooli korostuu ja linjasto tukeutuu runkoliikenteeseen. Tuusulan liittyminen HSL:n jäseneksi tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää runkoverkkoa entistä tehokkaammin. Tätä tuetaan järjestämällä tiheitä liityntäyhteyksiä kunnan päätaajamista raideliikenteen äärelle. Nykytyyppinen kaukoliikenne poistuu Tuusulan alueelta, ja vaihdottomat Helsingin yhteydet korvautuvat tiheämmällä ja kattavammalla liityntäliikenteellä. Myös linjojen liikennöintiajat laajenevat erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Myös koululaisliikennettä palvelevia linjoja sovitetaan tukemaan liityntäliikennettä. Lisäksi kunnan päätaajamien välille tulee uusia sisäisiä yhteyksiä palvelevia linjoja.

Myös Keravan alueen linjastoa kehitetään tukeutumaan runkoliikenteeseen liityntäliikenteen avulla. Helsinkiin suuntautuu aiempaa vähemmän suoraa seutuliikennettä ja sisäistä liityntäliikennettä kasvatetaan. Keravan aseman rooli seudun joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa. Sisäisten linjojen päätepysäkit siirtyvät asemalle ja Hyrylän ja Nikkilän suuntaan lisätään enemmän vuoroja asemalta.

Suunnitelman mukainen liikennöinti edellyttää Vantaan ja Tuusulan rajalla sijaitsevien Epinkoskentien ja Pakkasraitin yhdistämistä. Katuyhteyden rakentaminen parantaisi merkittävästi Ilolan ja Jusslan alueiden sekä Hyrylän ja Tikkurilan välistä joukkoliikennepalvelua.  Lisäksi tarvitaan muutaman nykyisen päätepysäkin kehittämistä sekä uutta päätepysäkkiä Keinukallioon.

 

Tiivistä vuorovaikutusta asukkaiden ja kuntien kanssa

HSL teetti linjastosuunnittelun pohjaksi alueen asukkaille karttasovelluspohjaisen Tuusulan alueen liikkumiskyselyn. Siihen vastasi lokakuussa 2017 noin 2000 henkilöä.  Vastauksia hyödynnettiin sekä suunnittelun lähtötietoina että linjastoratkaisuista päätettäessä. Suunnittelutyöryhmän blogikanavaa luettiin noin 50 000 kertaa, ja se keräsi satoja kommentteja suunnitelman etenemisestä. Neljään HSL:n järjestämään asukastilaisuuteen eri puolilla Tuusulaa osallistui yhteensä noin 200 henkilöä. Lisäksi suunnitelmaa esiteltiin Tuusulan kunnan avoimissa kuntalaisilloissa.

Merkittävimmät asukaspalautteen perusteella tehdyt muutokset olivat Etelä-Savion linjan 972 pidentäminen Korsoon asti sekä Anttilantien liikennöinti Vallinojan alueella Steinerkoulun nykytyyppisten yhteyksien säilyttämiseksi.

”Tuusulalaiset toivoivat enemmän joukkoliikennetarjontaa, parempia seudullisia yhteyksiä sekä sujuvaa työmatkaliikennettä. Näihin toiveisiin pyrimme suunnitelmassa vastaamaan”, toteaa joukkoliikennesuunnittelija Aleksi Manninen HSL:stä.

Myös Keravan ja Tuusulan kuntien lausunnot pyydettiin, ja esitetyt muutokset tehtiin linjastosuunnitelmaan. Kuntien esittämät näkemykset ja seurantatoiveet tullaan huomioimaan myös jatkosuunnittelussa.

 

Tuusulan paras palvelutaso Hyrylän keskustaan

Tuusulan joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirryttyä HSL:lle on alueelle laadittu lakisääteinen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely.  Alueelliset palvelutasot määriteltiin yhteistyössä Tuusulaan kunnan edustajien kanssa.

Paras kolmen tähden palvelutasoluokitus on Hyrylän keskustan alueella. Kerrostalovaltaiset asuinalueet ovat kahden tähden luokituksessa. Pientalovaltaiset tiheästi asutut taajama-alueet on osoitettu yhden tähden palvelutasoluokitukseen. Harvaan asutuilla alueilla pyritään järjestämään pakolliset koulu- ja työmatkayhteydet joukkoliikenteellä. Osa pienalueista on myös jätetty kokonaan ilman joukkoliikenteen palvelutasoluokitusta.

Palvelutasomäärittelyyn palataan uudelleen kolmen vuoden kuluttua, kun on saatu kokemusta, palautetta ja tilastotietoa Tuusulan ja Keravan linjaston toimivuudesta.

 

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma tarkemmin:

Etelä-Tuusula:

 • Joukkoliikenteen pääpalvelun tarjoavat liityntälinjat 641 Kerava – Hyrylä – Leinelä – Tikkurila ja 642 Hyrylä - Leinelä. Linjoja liikennöidään laajoilla liikennöintiajoilla päivittäin.
 • Helsingin suunnan liikennettä täydentää arkisin liikennöitävä linja 643 välillä Hakaniemi – Hyrylä. Matkat Kamppiin ja Rautatientorille muuttuvat vaihdollisiksi, mutta liikenteen tarjonnan määrä Etelä-Tuusulan alueella kasvaa ja yhteydet seudullisen raideliikenteen äärelle parantuvat.
 • Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään linjaa 961 nykyisen linjan 937 tapaan välillä Hyrylä - Nurmijärvi ja linjaa 974 välillä Korso – Hyrylä.
 • Ruuhka-aikoina liikennöidään myös nykyistä koululaislinjaa 964 reitillä Hyrylä – Rusutjärvi – Siippoo. Poikittaisliikennettä täydennetään uudella linjalla 971, joka liikennöi ruuhka-aikoina Keravalta Hyrylän kautta Kivistöön, palvellen samalla myös sisäisiä työ- ja koulumatkoja.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 643N välillä Rautatientori – Hyrylä – Lahela.

Pohjois-Tuusula:

 • Nykyinen linja 665 Kamppi – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski lyhenee välille Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski. Samalla linjan lähtöjen määrä kasvaa ja liikennöintiajat laajenevat. Muutoksella mahdollistetaan Pohjois-Tuusulan parempi joukkoliikennepalvelu, kun linja voidaan tahdistaa Järvenpään aseman junaliikenteeseen.
 • Ruuhka-aikoina liikennöidään lisäksi uutta linjaa 965 Hyrylän ja Jokelan välillä, mikä korvaa alueelta poistuvaa kaukoliikennetarjontaa.
 • Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään pääosin koululaisia palvelevia linjoja 966 Jokela- Vanhakylä - Saunakallio-Terrisuo ja 967 Jokela - Kellokoski.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 665N välillä Rautatientori – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski.

Kerava ja Vantaa:

 • Keravan seutulinjan 633 reitti lyhenee kulkemaan Hakaniemen ja Korson väliä, kun se nykyisin kulkee Rautatientorilta Keravan asemalle. Linjan reitti muuttuu Vantaan Ilolan alueella, jossa se liikennöi Epinkoskentien uuden katuyhteyden kautta Ruskeasantaan.
 • Ruuhkalinjat 621 ja 622 lakkautetaan ja linjan 623 reittiä suoristetaan, koska niiden palvelu korvautuu linjan 633 reittimuutoksella sekä Tuusulan liityntälinja 641 palvelulla.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 633N välillä Rautatientori – Ilola – Korso – Sorsakorpi – Kerava.
 • Linjan 973 reitti muuttuu Korson ja Keravan välillä kulkemaan linjan 633 nykyistä reittiä korvaten alueelta poistuvaa palvelua. Linjan 973 vuoroväli tihenee nykyisestä, jolloin aikataulut voidaan sovittaa Korson junaliikenteeseen. Päätepysäkkeinä ovat Peijas ja Keravan asema. Ruuhka-aikoina liikennöitävä linja 972 täydentää linjan 973 muuttuvaa reittiä sekä Alikeravan ja Jaakkolan alueelta poistuvaa palvelua.
 • Seutulinjan 738 päätepysäkki siirtyy Rautatientorilta Kalasatamaan samoin kuin Vantaan seutulinjat 711, 721, 731 Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukaan.
 • Sisäiset liityntälinjat 975, 976, 977 ja 978 tarjoavat yhteyksiä Sorsakorven, Ahjon, Kalevan, Mattilanpuiston sekä Virrenkulman alueilta Keravan asemalle. Lähtöjen määrä kasvaa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Linjojen lyhentäminen Keravan asemalle auttaa sovittamaan ne paremmin junaliikenteeseen.
 • Keinukallioon aloitetaan säännöllinen joukkoliikennepalvelu. Kaskelasta se poistuu vähäisen käytön vuoksi.
 • Linjalle 985 tulee enemmän vuoroja niin, että arkiaamuisin ja iltapäivisin vuoroja ajetaan tasaisesti puolen tunnin välein ja muina aikoina tunnin välein. Näin Keravan ja Nikkilän väliset yhteydet paranevat samoin kuin Nikkilän yhteydet Helsinkiin.

 

Linjastosuunnitelman tarkempi raportti

Tarkempi linjastosuunnitelman ja palvelutason määrittelyn raportti sekä kuntien lausunnot löytyvät täältä.

 

Etelä-Tuusulan linjastokartta

Etelän linjasto

 

Kommentit

Anyway from Jaakkola (for example, at the moment of the Veräjkuja stop) you will be able to get to Kerava station early in the morning (and at other times) and how to get to Jaakola from Peija? Only through Kerava Station? For 973, the line has been very important, because otherwise you will not get away from home at all https://www.myprepaid-center.com/myprepaidcenter-com/

am now a bit lost it all. So how will the Tuusula Riihikallio get to Helsinki to work and back in the future? Nowadays, I take the bus conveniently, which takes 25min.
https://myprepaidcenters.co/

Tuleeko joku seuraavista linjoista kulkemaan myös yö-aikaan; 633, 641, 642, 643? Tällä hetkellä 633 ainoa linja millä pääsee Kulomäentien varteen, mutta linjan viimeinen vuoro kulkee ~22 aikaan ja seuraava vasta ~06 aamulla.

Hyrylästä ja Riihikalliosta Ruskeasannan puolelle lentokenttää näyttää pääsevän jatkossa yhdellä bussilla nykyisten 962, 665A, 637, 668, 644, 663 sijaan. Hyvinkäältä tulevat työtoverit myös ihmettelevät, että onko jatkossa vain yksi bussi mihin vaihtaa Hyrylässä millä pääsee kentälle.

Toivottavasti uusi 643 tosiaan liikennöi useammin kuin kerran tunnissa.

Ainakin tähän saakka Helsingistä Hyrylän kautta on kulkenut busseja myös Hyvinkäälle, Kellokosken kautta Mäntsälään ja Nahkelan kautta Nurmijärvelle. Nämä linjat ulottuvat siis nykyisenkin HSL-alueen ulkopuolelle. Jäävätkö nämä linjat ennalleen vai lyhennetäänkö nekin Hyrylästä alkaviksi, vai lakkautetaanko ne kokonaan?
Lisäksi: Uutiseen liittyvän kartan mukaan Paijalantiellä Paijalan koulun pohjoispuoleisella osuudella ei liikennöisi enää mikään bussi. Pitääkö tämä paikkansa? Ei ole kovin monta vuotta siitä, kun sitäkin kautta kulki vielä useita kertoja päivässä bussi Helsingistä Järvenpäähän ja edelleen Haarajoelle.

Liikennöintisuunnitelman 2019-20 mukainen HSL:n päätös vähentää linjan 621 lakkauttamisesta aiheutuvia ongelmia Veromiehen alueella työssäkäyville linjan 617 osittaisella uudelleen reitittämisellä on käsittämättömän lyhytnäköinen ratkaisu sekä sitä paitsi täysin ristiriitainen mitä tulee pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä koskeviin aiempiin linjauksiin, uudistuksiin ja arvovalintoihin.

Ihmetystä herättää eniten se, kokeeko HSL:n linjastosuunnittelutoimikunta sekä hallitus oikeasti paremmaksi ajeluttaa linjan 617 busseja uudistuksen jälkeenkin kahden lähes käyttämättömän pysäkin (Tammisto ja Isopelto) takia kilometritolkulla Tuusulanväylää ja Kehä III:sta pitkin sen sijaan että käytettäisiin linjalta 621 vapautuvaa Tammiston vilkkaan ostoskeitaan ja suositun hotelli- ja viihdekeskus Flamingon kautta kulkevaa reittiä (Tammistontie-Tasetie-Rälssitie-Äyritie). Jälkimmäisen reitin varrella on tällä hetkellä yhdeksän pysäkkiä ennen Veromiestä, mutta ainoastaan kaksi ruuhka-aikanakin vain pari kertaa tunnissa Helsingin keskustan suuntaan ajavaa linjaa (616 ja 621), kun taas em. kahdelle pysäkille Tuusulanväylän varressa pääsee jo ilman minkäänlaisia reittimuutoksiakin luikuisilla muillakin vuoroilla (linjat 623, 632, 633, 643, 663, 665 ja 689). Lienee kaikille selvää, että Tammiston kautta kulkeva linja palvelisi työssäkävijoiden lisäksi myös merkittävää määrää ostosreissuja tekeviä sekä alueen hotelleissa yöpyviä turisteja. Valittu pelkkää moottoritietä hyödyntävä reitti ei sen sijaan ole perusteltavissa edes nopeammalla ajoajalla, koska tietääkseni Kehäradan rakentamisella pyrittiin juurikin nopeuttamaan matkantekoa Helsingin keskustasta Helsinki-Vantaan lentoasemalle tai sen lähiympiristöön sekä ohjaamaan matkailijoita ym. vapaa-ajanviettäjiä pois työmatkalaisten suosimilta ja helposti ruuhkaantuvilta bussireiteiltä.

Vilkaisu linjan 617 uudistettuun reittikarttaan osoittaa, että ilmeinen tarkoituksenne on ensin saada matkustajat mahdollisimman ripeästi Helsingistä kolmannen matkavyöhykkeen alueelle heidän työpaikkojensa vilistessä ohi silmissä, ja sinne päästyä kuin anteeksi pyydellen tehdä naurettavan pieni lenkki Veromiehessä, jolloin ihmiset voivat jälleen nousta kyydistä kohtuullisimpien etäisyyksien päässä työpaikoistaan. En ole muiden alueden vastaaviin suunnitelmiin perehtynyt sen enempää, mutta uskoisin samaa kieroa logiikkaa noudatettavan kaikkien uusien vyöhykerajojen tuntumassa.

Syy tähän vähemmän asiakaslähtöiseen päätökseen (yleisesti ottaen voidaan puhua vittuilusta) on selvä, vaikka ette sitä tiedotteissanne tietenkään suoraan uskalla sanoa: HSL on laskenut, että merkittävä osa linjan 621 Helsingin suunnasta tulevista nykyisistä matkustajista siirtyisi muussa tapauksessa käyttämään halvinta kahden vyöhykkeen lippua (AB) ja jäämään kyydistä juuri ennen vyöhykerajaa, jolloin sen vetäminen Kehä III:sta pitkin ei enää palvelisikaan yksinomaan liikennöitsijän taloudellista etua.

Kyse on poliittisesta päätöksestä, jossa hyvinvointiyhteiskunnan merkittävimmät nettomaksajat muutenkin kiireisine aikatauluineen ja työelämän haasteineen pakotetaan valitsemaan, joko nykyistä törkyhintaista seutulippuakin kalliimpi kolmen vyöhykkeen lippu (ABC) tai vaihtoehtoisesti käyttämään rangaistuksena päivittäisiin työmatkoihinsa kymmeniä minuutteja aiempaa enemmän vapaa-aikaansa. Nähtävästi 2015 toteutetut linjastomuutokset ja bussien vuorovälien harvennukset ko. alueella, eivät HSL:n mielestä vielä riittävästi hankaloittaneen mm. ympäristöarvoja elämässään noudattavien tai pienituloisempien ihmisten elämää. Onneksi he sentään ovat päässeet makselemaan lähes autioiksi jääneiden juna-asemien (esim. vitsi nimeltä Aviapolis) rakentelusta, täysin epärealistisiin talousarvioihin perustuneista joukkoliikennehankkeista ja matkakortinlukulaitesekoiluista johtuvista ylimääräisistä kustannuksista vuosittain vaivihkaa kallistuneiden matkalippujen muodossa.

Käytännössä elokuussa voimaan astuva uudistuksenne tarkoittaa sitä, että yhä useampi Tammiston ja Veromiehen alueella työssäkäyvistä siirtyy pysyvämmin käyttämään matkoihinsa - siis matkakortista luovuttuaan myös muihin kuin arkisiin työmatkoihinsa - omaa autoa, mikä ei varsinaisesti ole ilmastonmuutoksen kannalta edullista eikä myöskään parantamassa koko julkista liikennettä koskevia ongelmia pääkaupunkiseudulla. Tänäänkin iltapäivän ruuhka-aikaan Tammiston pullonkaulan liikennevaloissa tulee seisoskelemaan tyhjäkäynnillä loputon jono yksityisautoja bussiliikenteen tiellä, koska te ette kykene rakentamaan joukkoliikenteestä huokuttelevaa vaihtoehtoa vaan päin vaistoin kuseksitte päätöksillänne jo sitä ennestään käyttävien silmille.

Entäs Vallinoja? Meiltä poistuu sekä 633 että 974. En muutenkaan ymmärrä miksi 633 reittiä pitää muuttaa. Suorat yhteydet on paljon parempia, kuin jatkuva liikennevälineen vaihtaminen, etenkin talvisin.

Hei, linjan 633 poistuvaa tarjontaa osuudella Kerava-Korso korvataan linjalla 973, joka liikennöi 20 minuutin välein ruuhkassa ja päivällä 30 minuutin välein. Lisäksi liikennöidään 60 minuutin välein uutta linjaa 972 ruuhka-aikoina. Liikenne linjan 633 nykyisellä reitillä siis säilyy jatkossakin. Linja 974 liikennöi jatkossakin Vallinojalta mutta ei enää kulje Vierumäen kautta.

Anyway from Jaakkola (for example, at the moment of the Veräjkuja stop) you will be able to get to Kerava station early in the morning (and at other times) and how to get to Jaakola from Peija? Only through Kerava Station? For 973, the line has been very important, because otherwise you will not get away from home at all https://myprepaidcenter.net/myprepaidcenter-com/.

Linja 665 on ollut selkeästi runkobussilinja Tuusulasta Helsingin keskustaan Kamppiin, liittäen Tuusulan suoraan ydinkeskustaan. Kampista on suorat yhteydet kaikkiin suuntiin itä- ja länsimetrolla, kaukolinjoilla sekä myös ratikoilla. Linjan katkaiseminen Hyrylään ja vaihtolinjan päättäminen Hakaniemeen johtaa tn. kolmeen vaihtoon Espoon suuntaan tai vaikka erikoissairaanhoitoon. Tulee lisäämään yksityisautoilua,joka ei liene ole ollut tavoite.

Suunnitelma jossa poistetaan linja 621 heikentää merkittävästi työssäkäyvien yhteyksiä Tammiston ja Jumbon kulmille. Mieluiten olisi molempiin suuntiin kokopäivän kulkeva linja 621 nykyistä linjastoa myöten aikaisin aamusta ilta 21:n asti ja mahdollisesti myös lauantaisin klo 7-18. Vuoroväli ruuhka-aikaan 20-30 min ja muulloin 60 min Koska Tammiston ja Jumbon alueen julkisia yhteyksiä on heikennetty niin yksityisautojen käyttö on vastaavasti lisääntynyt, mikä ei ole yhtään järkevää ilmastopolitiikkaa.
Tuossa suunnitelmassa myös Tuusulan kaikki suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan lakkaa mikä on valitettavaa. Kaiken lisäksi parhaillaan rakennetaan nyt Tuusulantielle Torpparimäen kohdalle liityntäpysäkkejä joista voi vaihtaa runkolinja 560:lle mutta nyt tämä työ sabotoidaan koska linjat vähennetään ja käyttäjien määrä pakko vähennetään samalla.
Jos nyt on pakko toteuttaa tuo suunnitelma niin 616:n liikennöinti aikaa tulisi pidentää ja vuoroväliä reilusti pienentää ja linja 617 voisi laittaa kulkemaan Tuusulantieltä Tammiston Kauppatien, Tasetien, Rälssitien, Äyritien ja Perintötien kautta Tikkurilantielle ja samalla hieman pidentää liikennöintiaikoja ja vuorovälejä tihentää.

Suunnitelma jossa poistetaan linja 621 heikentää merkittävästi työssäkäyvien yhteyksiä Tammiston ja Jumbon kulmille. Mieluiten olisi molempiin suuntiin kokopäivän kulkeva linja 621 nykyistä linjastoa myöten aikaisin aamusta ilta 21:n asti ja mahdollisesti myös lauantaisin klo 7-18. Vuoroväli ruuhka-aikaan 20-30 min ja muulloin 60 min Koska Tammiston ja Jumbon alueen julkisia yhteyksiä on heikennetty niin yksityisautojen käyttö on vastaavasti lisääntynyt, mikä ei ole yhtään järkevää ilmastopolitiikkaa.
Tuossa suunnitelmassa myös Tuusulan kaikki suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan lakkaa mikä on valitettavaa. Kaiken lisäksi parhaillaan rakennetaan nyt Tuusulantielle Torpparimäen kohdalle liityntäpysäkkejä joista voi vaihtaa runkolinja 560:lle mutta nyt tämä työ sabotoidaan koska linjat vähennetään ja käyttäjien määrä pakko vähennetään samalla.
Jos nyt on pakko toteuttaa tuo suunnitelma niin 616:n liikennöinti aikaa tulisi pidentää ja vuoroväliä reilusti pienentää ja linja 617 voisi laittaa kulkemaan Tuusulantieltä Tammiston Kauppatien, Tasetien, Rälssitien, Äyritien ja Perintötien kautta Tikkurilantielle ja samalla hieman pidentää liikennöintiaikoja ja vuorovälejä tihentää.

Ollaanko linja 962 todella lopettamassa? Miten pääsee Hyrylästä/Riihikalliosta Aviapolisiin? Aviapolis on kehittyvä alue, jos kehäradalle halutaan yhteys, miksi ei Aviapolisiin? Miksi ihmeessä Leinelään, jossa ei ole mitään??? Bussit tekee ihmeellisen koukkauksen Leinelän kautta, vaikka Aviapolis olisi paljon järkevämpi välietappi!

Onko Nurmijärven liittymisestä HSL:ään tehty mitään päätöksiä vielä tässä vaiheessa?

Olen nyt vähän hukassa tästä kaikesta. Miten siis tuusulan riihikalliosta pääsee helsinkiin töihin ja takaisin jatkossa? Nykyisin menen kätevästi bussilla, joka kestää 25min.

Hei, työmatkustukseen Riihikalliosta Helsinkiin voi sopia esimerkiksi arkisin liikennöitävä linja 643 välillä Hakaniemi – Hyrylä. Lisäksi linjoja 641 Kerava – Hyrylä – Leinelä – Tikkurila ja 642 Hyrylä - Leinelä voi käyttää liityntäliikenteenä Helsinkiin meneviin lähijuniin.

Olen nyt vähän hukassa tästä kaikesta. Miten siis tuusulan riihikalliosta pääsee helsinkiin töihin ja takaisin jatkossa? Nykyisin menen kätevästi bussilla, joka kestää 25min.

Joukkoliikenteen kehittäjille, vastasin myös kyselyyn miten joukkoliikennettä toivotaan järjestettävän, mutta mitä ilmeisimmin poikkeavat toiveet on jätetty huomioimatta. Olisin itse toivonut joukkoliikenteen lisäämistä Helsinkiin, enkä Keravalla tai Leinelään.
Matka-aika Helsinkiin kasvaa-, joten työmatka pitenee. Ymmärtänet joukkoliikenteen suunnittelija, että päivittäinen matka-aika työssäkäyvälle lisääntyy 40 – 50 minuuttia!
Olisitko itse valmis tähän?

Omasta puolestani, olen pahoillani ympäristön ja joukkoliikenteen puolesta. Itse jätän joukkoliikenteen käyttämättä ja käytän omaa autoa. Naapurustosta kukaan ei jätä autoaan kotiin ja siirry joukkoliikenteen käyttäjäksi nykyisenkaltaisen suunnitelman mukaan.

Eli vuonna 2019 syksyllä loppuvat kaupunkiin menevät bussit. Silti, toivoisin vielä, että HSL harkitsisi asiaa. Hyvänä referenssinä toimii nykyinen linja 962, joka kulkee tyhjänä vailla matkustajia. – Onko tässä taas mitään järkeä?

Tämä päätös on suuri pettymys Purolan alueen asukkaille. Ensin lopetettiin asema ja nyt loppuu käytännössä bussin käyttömahdollisuus. Koulukuljetukset on lakisääteinen velvoite ja kulkee kouluvuoden aikana. Koulukuljetusta ei voi kutsua julkiseksi liikenteeksi!
HSL:n asennetta en ihmettele, mutta miten meidän yhteinen kotikunta TUUSULA sallii tämän. Tulevat asuntomessut ovat varmaankin tärkeämpi asia kuin kuntalaisten tasapuolinen kohtelu. Olen todella pettynyt Tuusulaan.
Rakkaat Keski-Uudenmaan päättäjät: tehkää yhteistyötä!!!

Mitä ei kai linjaa 991 olla lakkauttamassa? Millä sitten pääsee nikkilästä ja söderkullasta eriksnäsiin? Nykyäänkin 991 kulkee arkisin tunnin ja viikonloppuisin kahden tunnin välein.
Mikäli 991 lakkautetaan niin alkaako 841 kulkemaan silloin myös eriksnäsiin samoin liikennöinti ajoin kuin 991 nykyään? Toivottavasti ettei tarvitse siirtyä auton käyttäjäksi

Tervetuloa HSL:n lanseeramien maisemalinjojen asiakkaiksi. Matkan teko kestää ja kestää ja kestää...hohhoijaa..

Mitenköhän Pähkinämäessä ja Mikkolassa reagoidaan, kun jatkossa pitää kävellä Tuusulanväylän varren pysäkeille?

637, 638, 663, 667, 937, 962, 963 ja 964 eivät jatkossa enää aja Pähkinämäentietä. Matkaa alueen länsireunalta pysäkeille on noin 1,4 km – etenkin Helsingin ja Tikkurilan suunnista saapuvilta ja Hyrylän suuntaan meneville busseilta.

Poikkeuksen muodostaa toki 971, mutta ainoastaan, kun olet matkalla Kivistöön tai Keravalle arkisin kello 15.

Uuden linjan 641 osalta Tuusulanväylän reittiä perustellaan reitin nopeuttamisella. Kuitenkin 641 ajatetaan Ilolan läpi hitaita asuntokatuja pitkin! Kuinka tähän on päädytty? 641:n reitti on selkeässä ristiriidassa itse itsensä kanssa.

Anteeks.... Siis. Niin. MITÄ?!?!?!?

Kun Tuusula liitty HSLään sitä toivoi että bussiliikenteet itse asiassa parantuisi! JUMA KAUTA IHMISIÄ ASUU KELLOKOSKELLAKIN JA TULEE HELSINKIIN TÖIHIN!! MYÖS KESÄLLÄ!!! Ja nyt te ************* *** ***** ********* ****** **** katkaisette bussiyhteyden Kellokoski - Helsinki välillä?!
Ootteko te menettäny järkenne IHAN KOKONAAN?!
Kuka ikinä ton "NEROKKAAN" idean keksikään, hänen pitäis asua Kellokoskella ensin pari vuotta ilman autoa ja sitten alkaa aukomaan päätään, ja silloinkin tämä "idointiryhmä" nyljetään elävältä!

Teidän "ideana" varmaan oli, että "no Järvenpäästähän pääsee junaan, käyttäkää sitä". Ihan söpö ajatus, mutta oletteko itse asiassa käyttänyt Järvenpää-Helsinki junia viimeaikoina?! Se. On. MURHAA! Kyllä, bussi kestää enemmän aikaa päästä perille, mutta siinä voi sentään istua ja siellä on happea!
Toisekseen, minua ei tasan tarkkaan innosta istua Järvenpään matkahuollossa odottamassa bussia, joka on AINA myöhässä, etenkään talvella iltaisin kun matkahuolto menee kiinni klo 18:00. JA BUSSEJA EI LIIKU JÄRVENPÄÄ - KELLOKOSKI VÄLILLÄ ENÄÄ ILTAISIN!

Joko pidätte suorat linjat Kellokoski - Helsinki välillä, tai alatte TODELLAKIN parantaa Kellokoski - Järvenpää välisten bussien vuoroja. Kerran tunnissa töihin/kouluun lähtö ruuhkassa ja töistä/koulusta palattaessa ei todellakaan ole tarpeeksi. Ja jos satuit missaamaan klo 17:00 ja 18:00 bussin järvenpäästä kellokoskelle, olet kusessa KOSKA MITÄÄN EI LIIKU!

Nämä "julkiset" yhteydet muuttuvat vuosi vuodelta pahemmiksi, ja te ETTE auta asiaa.

HSL:ssä Helsingillä on sellainen enemmistö, että käytännössä se sanelee, miten muualla kuljetaan ja se ei sitä paljon kiinnosta. Se on jo nähty Espoossa ja Vantaalla ja nyt teillä siellä. Oma auto alkaa nykyään olla jo edellytys sille, että pääsee liikkumaan kätevästi pisteestä A pisteeseen B.

Tuusulan kunta edellytti (valtuustossa helmikuussa 2017), että suorat Helsingin-työmatkayhteydet turvataan nykyisellään.

"Pohjois-Tuusula:

Nykyinen linja 665 Kamppi – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski lyhenee välille Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski."

Tuosta linjasta näkyisi jotenkin puuttuvan, en nyt tiedä, mutta se itse yhteys Helsingistä Hyrylään.... tai Järvenpäähän. Ne näyttäisi kovasti loppuvan tuohon Hyrylään.

Ja ihan infoksi, tuo 665 vuorot kattavat 19 vuoroa 21stä jotka ajavat talvi-aikataulua ma-pe Kellokoskelta Helsinkiin.

Missä on Vantaan kysely? Mitä aiheuttaa ilolaan kun tie aukaistaan teollisuusalueelle? Raskasta liikennettä ja läpiajomäärät lisääntyy. Ei Ilolaisilta kysytty sitten? Onko tulossa kiellot vain busseille? Vielä viime vuonna epinkosken tien päähän piti tulla kääntöpaikka. Suunnitellun tien kummankin puolen on lähellä asutusta. Asukkaita jouhin vaikuttaa negatiivisesti ei ole kuultu.

Ei ole kysytty ilmeisesti Ruskeasannan asukkailtakaan. Nykyään busseja kulkee ruuhka-aikana 10 minuutin välein, syksyllä ainoastaan yksi bussi, vuoroväli 20 minuuttia ja viikonloppuna ei kulje mikään bussi. 622 lopetetaan ja 623 kulkee Valkoisenlähteentien kautta. Autoa pitänee itsekin harkita koska vaihtoyhteydet eivät välttämättä enää toimi. Vanhaa Tuusulantietä kulkee 641 mutta paljostako vetoa, ajavat 633n kanssa peräkkäin... :(

Itse ihmettelen tätä samaa. Miksi kukaan ei vastaa Ilolalaisten kyselyihin asiasta?

Miksi asukkaita ei ole kuultu tien puhkaisemisesta?

Vantaa ei ole tehnyt päätöstä asiasta, ainakaan mistään ei löydy mitään päätöstä?
Mitä tapahtui kääntöpaikan rakentamiselle, josta Vantaa jo teki päätöksen?
Mitä jos alueen asukkaat valittavat, oikeus kuitenkin ns rajanaapurina on?

Hullua suunnitella kahden bussilinjan läpiajo rauhalliselle pientaloalueelle.
Bussireitit voisi laittaa kiertämään jo olemassa olevien reittien mukaan, ei muutama minuutti merkitse mitään verrattuna läpiajoliikenteen tuomiin ongelmiin.
Pitääkö joka paikkaan tuoda busseja, rekkoja yms. Monelle on syy miksi asuvat Ilolassa ja se on rauha.

Kuka turvaa alueen lasten turvallisuuden, kun busseja alkaa suhaamaan ympäri vuorokauden?

Onko tehty laskelmia siitä, miten alueen ihan tien vieressä olevat talot kestävät bussien tuoman tärinän loppupeleissä?
Kuka rakentaa meluvallit kun tulee liikaa melua asukkaille?

En usko kuitenkaan, että tälläisellä ratkaisulla Tuusulalaiset vaihtaisivat yksityisautoilun julkisiin etenkään kun kyse on bussi-junayhdistelmästä.

Vastustan!!

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.