Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma hyväksyttiin

HSL:n hallitus hyväksyi 29.5.2018 Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelman alkavaksi syysliikenteen 2019 alusta. Lisäksi vahvistettiin Tuusulan joukkoliikenteen palvelutasomäärittely vuosille 2018–2021.

Tuusula

Suunnitelman keskeisimmät tavoitteet olivat Tuusulan kunnan kytkeminen osaksi HSL-alueen joukkoliikennejärjestelmää sekä Keravan liityntäliikenteen kehittäminen. Uusi linjasto kilpailutetaan kuluvan vuoden aikana. Osa liikenteestä kilpailutetaan yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa.

Keravan asemasta merkittävä liikenteen solmupiste

Uudessa linjastossa liityntäliikenteen rooli korostuu ja linjasto tukeutuu runkoliikenteeseen. Tuusulan liittyminen HSL:n jäseneksi tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää runkoverkkoa entistä tehokkaammin. Tätä tuetaan järjestämällä tiheitä liityntäyhteyksiä kunnan päätaajamista raideliikenteen äärelle. Nykytyyppinen kaukoliikenne poistuu Tuusulan alueelta, ja vaihdottomat Helsingin yhteydet korvautuvat tiheämmällä ja kattavammalla liityntäliikenteellä. Myös linjojen liikennöintiajat laajenevat erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Myös koululaisliikennettä palvelevia linjoja sovitetaan tukemaan liityntäliikennettä. Lisäksi kunnan päätaajamien välille tulee uusia sisäisiä yhteyksiä palvelevia linjoja.

Myös Keravan alueen linjastoa kehitetään tukeutumaan runkoliikenteeseen liityntäliikenteen avulla. Helsinkiin suuntautuu aiempaa vähemmän suoraa seutuliikennettä ja sisäistä liityntäliikennettä kasvatetaan. Keravan aseman rooli seudun joukkoliikenteen solmukohtana kasvaa. Sisäisten linjojen päätepysäkit siirtyvät asemalle ja Hyrylän ja Nikkilän suuntaan lisätään enemmän vuoroja asemalta.

Suunnitelman mukainen liikennöinti edellyttää Vantaan ja Tuusulan rajalla sijaitsevien Epinkoskentien ja Pakkasraitin yhdistämistä. Katuyhteyden rakentaminen parantaisi merkittävästi Ilolan ja Jusslan alueiden sekä Hyrylän ja Tikkurilan välistä joukkoliikennepalvelua.  Lisäksi tarvitaan muutaman nykyisen päätepysäkin kehittämistä sekä uutta päätepysäkkiä Keinukallioon.

 

Tiivistä vuorovaikutusta asukkaiden ja kuntien kanssa

HSL teetti linjastosuunnittelun pohjaksi alueen asukkaille karttasovelluspohjaisen Tuusulan alueen liikkumiskyselyn. Siihen vastasi lokakuussa 2017 noin 2000 henkilöä.  Vastauksia hyödynnettiin sekä suunnittelun lähtötietoina että linjastoratkaisuista päätettäessä. Suunnittelutyöryhmän blogikanavaa luettiin noin 50 000 kertaa, ja se keräsi satoja kommentteja suunnitelman etenemisestä. Neljään HSL:n järjestämään asukastilaisuuteen eri puolilla Tuusulaa osallistui yhteensä noin 200 henkilöä. Lisäksi suunnitelmaa esiteltiin Tuusulan kunnan avoimissa kuntalaisilloissa.

Merkittävimmät asukaspalautteen perusteella tehdyt muutokset olivat Etelä-Savion linjan 972 pidentäminen Korsoon asti sekä Anttilantien liikennöinti Vallinojan alueella Steinerkoulun nykytyyppisten yhteyksien säilyttämiseksi.

”Tuusulalaiset toivoivat enemmän joukkoliikennetarjontaa, parempia seudullisia yhteyksiä sekä sujuvaa työmatkaliikennettä. Näihin toiveisiin pyrimme suunnitelmassa vastaamaan”, toteaa joukkoliikennesuunnittelija Aleksi Manninen HSL:stä.

Myös Keravan ja Tuusulan kuntien lausunnot pyydettiin, ja esitetyt muutokset tehtiin linjastosuunnitelmaan. Kuntien esittämät näkemykset ja seurantatoiveet tullaan huomioimaan myös jatkosuunnittelussa.

 

Tuusulan paras palvelutaso Hyrylän keskustaan

Tuusulan joukkoliikenteen järjestämisvastuun siirryttyä HSL:lle on alueelle laadittu lakisääteinen joukkoliikenteen palvelutasomäärittely.  Alueelliset palvelutasot määriteltiin yhteistyössä Tuusulaan kunnan edustajien kanssa.

Paras kolmen tähden palvelutasoluokitus on Hyrylän keskustan alueella. Kerrostalovaltaiset asuinalueet ovat kahden tähden luokituksessa. Pientalovaltaiset tiheästi asutut taajama-alueet on osoitettu yhden tähden palvelutasoluokitukseen. Harvaan asutuilla alueilla pyritään järjestämään pakolliset koulu- ja työmatkayhteydet joukkoliikenteellä. Osa pienalueista on myös jätetty kokonaan ilman joukkoliikenteen palvelutasoluokitusta.

Palvelutasomäärittelyyn palataan uudelleen kolmen vuoden kuluttua, kun on saatu kokemusta, palautetta ja tilastotietoa Tuusulan ja Keravan linjaston toimivuudesta.

 

Tuusulan ja Keravan linjastosuunnitelma tarkemmin:

Etelä-Tuusula:

 • Joukkoliikenteen pääpalvelun tarjoavat liityntälinjat 641 Kerava – Hyrylä – Leinelä – Tikkurila ja 642 Hyrylä - Leinelä. Linjoja liikennöidään laajoilla liikennöintiajoilla päivittäin.
 • Helsingin suunnan liikennettä täydentää arkisin liikennöitävä linja 643 välillä Hakaniemi – Hyrylä. Matkat Kamppiin ja Rautatientorille muuttuvat vaihdollisiksi, mutta liikenteen tarjonnan määrä Etelä-Tuusulan alueella kasvaa ja yhteydet seudullisen raideliikenteen äärelle parantuvat.
 • Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään linjaa 961 nykyisen linjan 937 tapaan välillä Hyrylä - Nurmijärvi ja linjaa 974 välillä Korso – Hyrylä.
 • Ruuhka-aikoina liikennöidään myös nykyistä koululaislinjaa 964 reitillä Hyrylä – Rusutjärvi – Siippoo. Poikittaisliikennettä täydennetään uudella linjalla 971, joka liikennöi ruuhka-aikoina Keravalta Hyrylän kautta Kivistöön, palvellen samalla myös sisäisiä työ- ja koulumatkoja.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 643N välillä Rautatientori – Hyrylä – Lahela.

Pohjois-Tuusula:

 • Nykyinen linja 665 Kamppi – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski lyhenee välille Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski. Samalla linjan lähtöjen määrä kasvaa ja liikennöintiajat laajenevat. Muutoksella mahdollistetaan Pohjois-Tuusulan parempi joukkoliikennepalvelu, kun linja voidaan tahdistaa Järvenpään aseman junaliikenteeseen.
 • Ruuhka-aikoina liikennöidään lisäksi uutta linjaa 965 Hyrylän ja Jokelan välillä, mikä korvaa alueelta poistuvaa kaukoliikennetarjontaa.
 • Lisäksi ruuhka-aikoina liikennöidään pääosin koululaisia palvelevia linjoja 966 Jokela- Vanhakylä - Saunakallio-Terrisuo ja 967 Jokela - Kellokoski.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 665N välillä Rautatientori – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski.

Kerava ja Vantaa:

 • Keravan seutulinjan 633 reitti lyhenee kulkemaan Hakaniemen ja Korson väliä, kun se nykyisin kulkee Rautatientorilta Keravan asemalle. Linjan reitti muuttuu Vantaan Ilolan alueella, jossa se liikennöi Epinkoskentien uuden katuyhteyden kautta Ruskeasantaan.
 • Ruuhkalinjat 621 ja 622 lakkautetaan ja linjan 623 reittiä suoristetaan, koska niiden palvelu korvautuu linjan 633 reittimuutoksella sekä Tuusulan liityntälinja 641 palvelulla.
 • Viikonloppuöisin ajetaan yölinjaa 633N välillä Rautatientori – Ilola – Korso – Sorsakorpi – Kerava.
 • Linjan 973 reitti muuttuu Korson ja Keravan välillä kulkemaan linjan 633 nykyistä reittiä korvaten alueelta poistuvaa palvelua. Linjan 973 vuoroväli tihenee nykyisestä, jolloin aikataulut voidaan sovittaa Korson junaliikenteeseen. Päätepysäkkeinä ovat Peijas ja Keravan asema. Ruuhka-aikoina liikennöitävä linja 972 täydentää linjan 973 muuttuvaa reittiä sekä Alikeravan ja Jaakkolan alueelta poistuvaa palvelua.
 • Seutulinjan 738 päätepysäkki siirtyy Rautatientorilta Kalasatamaan samoin kuin Vantaan seutulinjat 711, 721, 731 Lahdenväylän linjastosuunnitelman mukaan.
 • Sisäiset liityntälinjat 975, 976, 977 ja 978 tarjoavat yhteyksiä Sorsakorven, Ahjon, Kalevan, Mattilanpuiston sekä Virrenkulman alueilta Keravan asemalle. Lähtöjen määrä kasvaa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Linjojen lyhentäminen Keravan asemalle auttaa sovittamaan ne paremmin junaliikenteeseen.
 • Keinukallioon aloitetaan säännöllinen joukkoliikennepalvelu. Kaskelasta se poistuu vähäisen käytön vuoksi.
 • Linjalle 985 tulee enemmän vuoroja niin, että arkiaamuisin ja iltapäivisin vuoroja ajetaan tasaisesti puolen tunnin välein ja muina aikoina tunnin välein. Näin Keravan ja Nikkilän väliset yhteydet paranevat samoin kuin Nikkilän yhteydet Helsinkiin.

 

Linjastosuunnitelman tarkempi raportti

Tarkempi linjastosuunnitelman ja palvelutason määrittelyn raportti sekä kuntien lausunnot löytyvät täältä.

 

Etelä-Tuusulan linjastokartta

Etelän linjasto

 

Kommentit

Linja 665 on ollut selkeästi runkobussilinja Tuusulasta Helsingin keskustaan Kamppiin, liittäen Tuusulan suoraan ydinkeskustaan. Kampista on suorat yhteydet kaikkiin suuntiin itä- ja länsimetrolla, kaukolinjoilla sekä myös ratikoilla. Linjan katkaiseminen Hyrylään ja vaihtolinjan päättäminen Hakaniemeen johtaa tn. kolmeen vaihtoon Espoon suuntaan tai vaikka erikoissairaanhoitoon. Tulee lisäämään yksityisautoilua,joka ei liene ole ollut tavoite.

Suunnitelma jossa poistetaan linja 621 heikentää merkittävästi työssäkäyvien yhteyksiä Tammiston ja Jumbon kulmille. Mieluiten olisi molempiin suuntiin kokopäivän kulkeva linja 621 nykyistä linjastoa myöten aikaisin aamusta ilta 21:n asti ja mahdollisesti myös lauantaisin klo 7-18. Vuoroväli ruuhka-aikaan 20-30 min ja muulloin 60 min Koska Tammiston ja Jumbon alueen julkisia yhteyksiä on heikennetty niin yksityisautojen käyttö on vastaavasti lisääntynyt, mikä ei ole yhtään järkevää ilmastopolitiikkaa.
Tuossa suunnitelmassa myös Tuusulan kaikki suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan lakkaa mikä on valitettavaa. Kaiken lisäksi parhaillaan rakennetaan nyt Tuusulantielle Torpparimäen kohdalle liityntäpysäkkejä joista voi vaihtaa runkolinja 560:lle mutta nyt tämä työ sabotoidaan koska linjat vähennetään ja käyttäjien määrä pakko vähennetään samalla.
Jos nyt on pakko toteuttaa tuo suunnitelma niin 616:n liikennöinti aikaa tulisi pidentää ja vuoroväliä reilusti pienentää ja linja 617 voisi laittaa kulkemaan Tuusulantieltä Tammiston Kauppatien, Tasetien, Rälssitien, Äyritien ja Perintötien kautta Tikkurilantielle ja samalla hieman pidentää liikennöintiaikoja ja vuorovälejä tihentää.

Suunnitelma jossa poistetaan linja 621 heikentää merkittävästi työssäkäyvien yhteyksiä Tammiston ja Jumbon kulmille. Mieluiten olisi molempiin suuntiin kokopäivän kulkeva linja 621 nykyistä linjastoa myöten aikaisin aamusta ilta 21:n asti ja mahdollisesti myös lauantaisin klo 7-18. Vuoroväli ruuhka-aikaan 20-30 min ja muulloin 60 min Koska Tammiston ja Jumbon alueen julkisia yhteyksiä on heikennetty niin yksityisautojen käyttö on vastaavasti lisääntynyt, mikä ei ole yhtään järkevää ilmastopolitiikkaa.
Tuossa suunnitelmassa myös Tuusulan kaikki suorat bussiyhteydet Helsingin keskustaan lakkaa mikä on valitettavaa. Kaiken lisäksi parhaillaan rakennetaan nyt Tuusulantielle Torpparimäen kohdalle liityntäpysäkkejä joista voi vaihtaa runkolinja 560:lle mutta nyt tämä työ sabotoidaan koska linjat vähennetään ja käyttäjien määrä pakko vähennetään samalla.
Jos nyt on pakko toteuttaa tuo suunnitelma niin 616:n liikennöinti aikaa tulisi pidentää ja vuoroväliä reilusti pienentää ja linja 617 voisi laittaa kulkemaan Tuusulantieltä Tammiston Kauppatien, Tasetien, Rälssitien, Äyritien ja Perintötien kautta Tikkurilantielle ja samalla hieman pidentää liikennöintiaikoja ja vuorovälejä tihentää.

Ollaanko linja 962 todella lopettamassa? Miten pääsee Hyrylästä/Riihikalliosta Aviapolisiin? Aviapolis on kehittyvä alue, jos kehäradalle halutaan yhteys, miksi ei Aviapolisiin? Miksi ihmeessä Leinelään, jossa ei ole mitään??? Bussit tekee ihmeellisen koukkauksen Leinelän kautta, vaikka Aviapolis olisi paljon järkevämpi välietappi!

Onko Nurmijärven liittymisestä HSL:ään tehty mitään päätöksiä vielä tässä vaiheessa?

Olen nyt vähän hukassa tästä kaikesta. Miten siis tuusulan riihikalliosta pääsee helsinkiin töihin ja takaisin jatkossa? Nykyisin menen kätevästi bussilla, joka kestää 25min.

Hei, työmatkustukseen Riihikalliosta Helsinkiin voi sopia esimerkiksi arkisin liikennöitävä linja 643 välillä Hakaniemi – Hyrylä. Lisäksi linjoja 641 Kerava – Hyrylä – Leinelä – Tikkurila ja 642 Hyrylä - Leinelä voi käyttää liityntäliikenteenä Helsinkiin meneviin lähijuniin.

Olen nyt vähän hukassa tästä kaikesta. Miten siis tuusulan riihikalliosta pääsee helsinkiin töihin ja takaisin jatkossa? Nykyisin menen kätevästi bussilla, joka kestää 25min.

Joukkoliikenteen kehittäjille, vastasin myös kyselyyn miten joukkoliikennettä toivotaan järjestettävän, mutta mitä ilmeisimmin poikkeavat toiveet on jätetty huomioimatta. Olisin itse toivonut joukkoliikenteen lisäämistä Helsinkiin, enkä Keravalla tai Leinelään.
Matka-aika Helsinkiin kasvaa-, joten työmatka pitenee. Ymmärtänet joukkoliikenteen suunnittelija, että päivittäinen matka-aika työssäkäyvälle lisääntyy 40 – 50 minuuttia!
Olisitko itse valmis tähän?

Omasta puolestani, olen pahoillani ympäristön ja joukkoliikenteen puolesta. Itse jätän joukkoliikenteen käyttämättä ja käytän omaa autoa. Naapurustosta kukaan ei jätä autoaan kotiin ja siirry joukkoliikenteen käyttäjäksi nykyisenkaltaisen suunnitelman mukaan.

Eli vuonna 2019 syksyllä loppuvat kaupunkiin menevät bussit. Silti, toivoisin vielä, että HSL harkitsisi asiaa. Hyvänä referenssinä toimii nykyinen linja 962, joka kulkee tyhjänä vailla matkustajia. – Onko tässä taas mitään järkeä?

Tämä päätös on suuri pettymys Purolan alueen asukkaille. Ensin lopetettiin asema ja nyt loppuu käytännössä bussin käyttömahdollisuus. Koulukuljetukset on lakisääteinen velvoite ja kulkee kouluvuoden aikana. Koulukuljetusta ei voi kutsua julkiseksi liikenteeksi!
HSL:n asennetta en ihmettele, mutta miten meidän yhteinen kotikunta TUUSULA sallii tämän. Tulevat asuntomessut ovat varmaankin tärkeämpi asia kuin kuntalaisten tasapuolinen kohtelu. Olen todella pettynyt Tuusulaan.
Rakkaat Keski-Uudenmaan päättäjät: tehkää yhteistyötä!!!

Mitä ei kai linjaa 991 olla lakkauttamassa? Millä sitten pääsee nikkilästä ja söderkullasta eriksnäsiin? Nykyäänkin 991 kulkee arkisin tunnin ja viikonloppuisin kahden tunnin välein.
Mikäli 991 lakkautetaan niin alkaako 841 kulkemaan silloin myös eriksnäsiin samoin liikennöinti ajoin kuin 991 nykyään? Toivottavasti ettei tarvitse siirtyä auton käyttäjäksi

Tervetuloa HSL:n lanseeramien maisemalinjojen asiakkaiksi. Matkan teko kestää ja kestää ja kestää...hohhoijaa..

Mitenköhän Pähkinämäessä ja Mikkolassa reagoidaan, kun jatkossa pitää kävellä Tuusulanväylän varren pysäkeille?

637, 638, 663, 667, 937, 962, 963 ja 964 eivät jatkossa enää aja Pähkinämäentietä. Matkaa alueen länsireunalta pysäkeille on noin 1,4 km – etenkin Helsingin ja Tikkurilan suunnista saapuvilta ja Hyrylän suuntaan meneville busseilta.

Poikkeuksen muodostaa toki 971, mutta ainoastaan, kun olet matkalla Kivistöön tai Keravalle arkisin kello 15.

Uuden linjan 641 osalta Tuusulanväylän reittiä perustellaan reitin nopeuttamisella. Kuitenkin 641 ajatetaan Ilolan läpi hitaita asuntokatuja pitkin! Kuinka tähän on päädytty? 641:n reitti on selkeässä ristiriidassa itse itsensä kanssa.

Anteeks.... Siis. Niin. MITÄ?!?!?!?

Kun Tuusula liitty HSLään sitä toivoi että bussiliikenteet itse asiassa parantuisi! JUMA KAUTA IHMISIÄ ASUU KELLOKOSKELLAKIN JA TULEE HELSINKIIN TÖIHIN!! MYÖS KESÄLLÄ!!! Ja nyt te ************* *** ***** ********* ****** **** katkaisette bussiyhteyden Kellokoski - Helsinki välillä?!
Ootteko te menettäny järkenne IHAN KOKONAAN?!
Kuka ikinä ton "NEROKKAAN" idean keksikään, hänen pitäis asua Kellokoskella ensin pari vuotta ilman autoa ja sitten alkaa aukomaan päätään, ja silloinkin tämä "idointiryhmä" nyljetään elävältä!

Teidän "ideana" varmaan oli, että "no Järvenpäästähän pääsee junaan, käyttäkää sitä". Ihan söpö ajatus, mutta oletteko itse asiassa käyttänyt Järvenpää-Helsinki junia viimeaikoina?! Se. On. MURHAA! Kyllä, bussi kestää enemmän aikaa päästä perille, mutta siinä voi sentään istua ja siellä on happea!
Toisekseen, minua ei tasan tarkkaan innosta istua Järvenpään matkahuollossa odottamassa bussia, joka on AINA myöhässä, etenkään talvella iltaisin kun matkahuolto menee kiinni klo 18:00. JA BUSSEJA EI LIIKU JÄRVENPÄÄ - KELLOKOSKI VÄLILLÄ ENÄÄ ILTAISIN!

Joko pidätte suorat linjat Kellokoski - Helsinki välillä, tai alatte TODELLAKIN parantaa Kellokoski - Järvenpää välisten bussien vuoroja. Kerran tunnissa töihin/kouluun lähtö ruuhkassa ja töistä/koulusta palattaessa ei todellakaan ole tarpeeksi. Ja jos satuit missaamaan klo 17:00 ja 18:00 bussin järvenpäästä kellokoskelle, olet kusessa KOSKA MITÄÄN EI LIIKU!

Nämä "julkiset" yhteydet muuttuvat vuosi vuodelta pahemmiksi, ja te ETTE auta asiaa.

HSL:ssä Helsingillä on sellainen enemmistö, että käytännössä se sanelee, miten muualla kuljetaan ja se ei sitä paljon kiinnosta. Se on jo nähty Espoossa ja Vantaalla ja nyt teillä siellä. Oma auto alkaa nykyään olla jo edellytys sille, että pääsee liikkumaan kätevästi pisteestä A pisteeseen B.

Tuusulan kunta edellytti (valtuustossa helmikuussa 2017), että suorat Helsingin-työmatkayhteydet turvataan nykyisellään.

"Pohjois-Tuusula:

Nykyinen linja 665 Kamppi – Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski lyhenee välille Hyrylä – Järvenpää – Kellokoski."

Tuosta linjasta näkyisi jotenkin puuttuvan, en nyt tiedä, mutta se itse yhteys Helsingistä Hyrylään.... tai Järvenpäähän. Ne näyttäisi kovasti loppuvan tuohon Hyrylään.

Ja ihan infoksi, tuo 665 vuorot kattavat 19 vuoroa 21stä jotka ajavat talvi-aikataulua ma-pe Kellokoskelta Helsinkiin.

Missä on Vantaan kysely? Mitä aiheuttaa ilolaan kun tie aukaistaan teollisuusalueelle? Raskasta liikennettä ja läpiajomäärät lisääntyy. Ei Ilolaisilta kysytty sitten? Onko tulossa kiellot vain busseille? Vielä viime vuonna epinkosken tien päähän piti tulla kääntöpaikka. Suunnitellun tien kummankin puolen on lähellä asutusta. Asukkaita jouhin vaikuttaa negatiivisesti ei ole kuultu.

Ei ole kysytty ilmeisesti Ruskeasannan asukkailtakaan. Nykyään busseja kulkee ruuhka-aikana 10 minuutin välein, syksyllä ainoastaan yksi bussi, vuoroväli 20 minuuttia ja viikonloppuna ei kulje mikään bussi. 622 lopetetaan ja 623 kulkee Valkoisenlähteentien kautta. Autoa pitänee itsekin harkita koska vaihtoyhteydet eivät välttämättä enää toimi. Vanhaa Tuusulantietä kulkee 641 mutta paljostako vetoa, ajavat 633n kanssa peräkkäin... :(

Itse ihmettelen tätä samaa. Miksi kukaan ei vastaa Ilolalaisten kyselyihin asiasta?

Miksi asukkaita ei ole kuultu tien puhkaisemisesta?

Vantaa ei ole tehnyt päätöstä asiasta, ainakaan mistään ei löydy mitään päätöstä?
Mitä tapahtui kääntöpaikan rakentamiselle, josta Vantaa jo teki päätöksen?
Mitä jos alueen asukkaat valittavat, oikeus kuitenkin ns rajanaapurina on?

Hullua suunnitella kahden bussilinjan läpiajo rauhalliselle pientaloalueelle.
Bussireitit voisi laittaa kiertämään jo olemassa olevien reittien mukaan, ei muutama minuutti merkitse mitään verrattuna läpiajoliikenteen tuomiin ongelmiin.
Pitääkö joka paikkaan tuoda busseja, rekkoja yms. Monelle on syy miksi asuvat Ilolassa ja se on rauha.

Kuka turvaa alueen lasten turvallisuuden, kun busseja alkaa suhaamaan ympäri vuorokauden?

Onko tehty laskelmia siitä, miten alueen ihan tien vieressä olevat talot kestävät bussien tuoman tärinän loppupeleissä?
Kuka rakentaa meluvallit kun tulee liikaa melua asukkaille?

En usko kuitenkaan, että tälläisellä ratkaisulla Tuusulalaiset vaihtaisivat yksityisautoilun julkisiin etenkään kun kyse on bussi-junayhdistelmästä.

Vastustan!!

Mitenkäs Jaakkolasta (esim tämän hetkiseltä Veräjäkujan pysäkiltä) pääsee jatkossa Keravan asemalle aikaisin aamulla (ja muinakin aikoina) ja miten Jaakkolasta pääsee Peijakseen? Ainoastaan Keravan aseman kautta? Itselle 973 linja on ollut todella tärkeä, sillä muuten ei välillä pääse kotoa yhtään mihinkään huonojalkaisena.

Keravan asemalle pääsee kulkemaan arkiaamuisin Jaakkolasta linjoilla 971 ja 972 Veräjäkujan pysäkiltä, sekä linjalla 738 Sibeliuksentien pysäkeiltä. Yhteydet Peijaksen sairaalalle muuttuvat jatkossa vaihdollisiksi Jaakkolasta. Matkan voi tehdä esimerkiksi Keravan aseman tai Korson aseman kautta linjalla 972.

Tahdistetaanko muina aikoina linja 985 Nikkilässä edelleenkin linjan 991 kanssa?

Suunnitelmat eivät ole vielä noin tarkalla tasolla. Alustavasti linja 991 on tarkoitus korvata pidentämällä puolet linjan 841 lähdöistä Söderkullasta Nikkilään. Tällöin 985 ja 841 lähtisivät Nikkilästä suhteellisen tasaisin välein, koska molemmilta linjoilla on vaihdollinen yhteys Helsinkiin (985:lta junaan ja 841:ltä metroon). Tällöin ei linjojen välistä vaihtoa Nikkilässä voi priorisoida kovin korkealle.
 

Tämä ei onneksi ole ongelma, koska metro Itäkeskuksesta menee niin usein. Riittää siis, että 985 synkronoidaan junaan Keravalla, 841 985:een ja 841 tulee Itäkeskukseen miten tulee.

No olisko järkevää että molemmat vaihdolliset yhteydet Nikkilästä Helsinkiin lähtisivät kerran tunnissa samoihin aikoihin? Tuskin.

Taitaa tosiaan olla näin. Mahdollinen aikataulu on esimerkiksi

- xx.30 bussi 985 Nikkilästä Keravalle
- 13.00, 15.00, 17.00, 19.00 linja 787K tai 788K Nikkilästä Helsinkiin
- 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 bussi 841 Nikkilästä Itäkeskukseen

- xx.30 bussi 985 Keravalta Nikkilään
- 15.00, 17.00, 19.00, 21.00 linja 787K tai 788K Helsingistä Nikkilään
- 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 bussi 841 Itäkeskuksesta Nikkilään

Kumpaankin suuntaan olisi esimerkiksi tässä harjoituksessa 30 minuutin vaihtoaika, käytännössä vielä hieman suurempi koska esimerkiksi suunnassa Söderkulla > Nikkilä 841 joutuu saapumaan hieman ennen tasaa Nikkilään ja 985 lähtemään hieman puolen jälkeen Nikkilästä, jotta jää pieni seisonta-aika. Voimme vain harmitella huonoa tuuria.

Ei kun linjojen 785, 787 ja 788 viikonloppulähdöt näköjään lakkautetaan.

Muutokset vuonna 2019
Linjat 785-788 Rautatientori – Nikkilä
Linja 982 Nikkilä – Neulasniitty – Talma
Linja 985 Nikkilä – Talma – Keravan asema

Linjan 985 tarjontaa lisätään siten että vuoroväli on arkisin läpi päivän 30 minuuttia ja viikonloppuisin
60 minuuttia. Linjan 982 liikennöintiaikaa laajennetaan lisäämällä lähtöjä ruuhkan laitaan siten että
linja liikennöin noin klo 7-10 ja 13-16, jolloin linjan 985 K-reitti Neulasniityn kautta voidaan lakkauttaa.
Viikonloppuisin ei enää liikennöidä linjoja 785-788 Helsingistä (Rautatientorilta) Nikkilään, vaan Nikki-
län suunnan tarjonta keskitetään liityntälinjalle 985, joka palvelee myös Talman aluetta.
Nikkilässä tulee muutoksia bussireitteihin, kun Nikkilän linja-autoasema poistuu käytöstä. Linjojen
pääte- ja ajantasauspysäkit sijoitetaan pääosin Isolle Kylätielle, Kuntalan edustan uuteen katutermi-
naaliin. Linjojen 785 ja 985 päätepysäkit siirtyvät Itäiseen Jokipuistoon.

Kustannusmuutokset:
+50 000 € vuonna 2019 ja +100 000 € vuositasolla.

Linjat 841, 842 ja 843 Itäkeskus – Söderkulla – Nikkilä / Eriksnäs / Kalkkiranta
Linja 995 Söderkulla – Kalkkiranta

Linjojen 841 ja 991 tarjontaa yhdistetään siten että Itäkeskukseen liikennöivän linjan 841 reittiä jatke-
taan Söderkullasta Nikkilään ja perustetaan uusi linja 842 Itäkeskus-Söderkulla-Eriksnäs. Lauantaisin
liikennöidään myös linjaa 843 Itäkeskus-Söderkulla-Kalkkiranta, joka korvaa linjan 995 palvelun.

No joka tapauksessa linjoja 841 ja 985 ei taida saada synkronoitua oikein mitenkään keskenään.

Onko siis todistettu, että suorat linjat 785(K)-788(K) on järkevintä säilyttää ainakin nykyisellään kaikkina viikonpäivinä? Yhteyksien silppuaminen tomimattomiksi vaihdoiksi ei liene luontevaa.

Vaihdon toimiminen riippuu tietysti autokierrosta myös. Linjan 985 kilpailuttaminen ehkä eri liikennöijälle saattaa muodostaa ikävän rajoitteen. Sinänsähän esimerkiksi linjan 841 saapuminen Nikkilään voi edeltää 10 minuuttia linjan 985 lähtöä Nikkilästä Keravalle, ja paluusuuntaan linja 841 lähtisi vasta 30 minuuttia viimemainittua myöhemmin, kun 985 on ehtinyt saapua Nikkilään.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.