Joukkoliikenteen asiakkaille tärkein palvelutekijä on luotettavuus

HSL:n selvityksen mukaan keinoja Helsingin seudun
joukkoliikenteen luotettavuuden parantamiseksi on runsaasti
tarjolla. Liikennöinnin täsmällisyyttä ja säännöllisyyttä
tavoitellaan lähivuosina muun muassa ottamalla käyttöön ns.
runkobussilinjat ja ajantasauspysäkit ongelmallisille
bussilinjoille. Raitioliikenteessä tavoitteena on
kuljettajarahastuksen lopettaminen.

Matkustajille välitetään entistä tarkempaa tilannetietoa
lisäämällä reaaliaikaista informaatiota. Liikennevaloetuudet ovat
edelleen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen luotettavuuden
keskeinen kehityskohde. Myös liikennöitsijöille on tarjottava
kannustimia, jotka kannustavat luotettavuuden parantamiseen.

Luotettavuus on tärkein matkustajien arvostama joukkoliikenteen
palvelutason osatekijä. Joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa
luotettavuuden oleellisimmat tekijät on kuvattu teeseinä. Teesit
sisältävät listauksen keskeisimmistä toimenpiteistä luotettavuuden
parantamiseksi.

Luotettavuuden teesit

• Infrasuunnitelmat toteutukseen -teesin tavoitteena on pyrkiä
järjestelmällisesti ja pitkäjänteisesti joukkoliikenteen pienten ja
keskisuurten toimenpiteiden käytännön toteutukseen. Tärkeimpinä
toimenpiteinä ovat kuntien joukkoliikennetoimenpiteiden
vuosibudjettien perustaminen ja kuntakohtaisten
yhteistoimintamallien käyttöönotto. Infrastruktuuritoimenpiteet
määritellään tarkemmin kuntakohtaisissa suunnitelmissa.

• Liikennevaloetuudet vähentävät matka-aikojen vaihtelua,
jolloin bussiliikenteen säännöllisyys paranee. Säännöllisyyden
paraneminen ei yksinään vielä nopeuta joukkoliikennettä.
Joukkoliikenteen nopeuttamista varten etuudet on laajennettava
kaikkiin liikennevaloristeyksiin.

• Luotettavuutta on korostettava linjasto- ja
aikataulusuunnittelussa liikenteen nopeuden ja tehokkuuden rinnalla
entistä enemmän. Kehitteillä olevaa luotettavuusindeksiä voidaan
käyttää suunnittelua ohjaavana työkaluna. Toimenpiteeksi esitetään
myös ajantasauspysäkkien lisäämistä. Etuajassa ajaminen on
matkustajan kannalta vaunun myöhästymistä isompi ongelma, koska
matkustajan täytyy varautua saapumaan pysäkille tarpeettoman
aikaisin.

• Käytännön suunnittelu- ja operointiyhteistyötä on
tiivistettävä liikennöitsijöiden kanssa tavoitteena aito
kumppanuus. Sopimuskannustimia on yksinkertaistettava ja ohjattava
luotettavuudenkehittämiseen yksiselitteisesti mitattavin
luotettavuuskriteerein.

• Matkustajapalveluita on tehostettava liikennöinnin
näkökulmasta. Pääasiallinen toimenpide matka-aikojen
yhtenäistämiseksi ja nopeuttamiseksi on kuljettajarahastuksesta
luopuminen raitiovaunuissa ja valituilla runkobussilinjoilla.
Matkustajille on tarjottava reaaliaikaista ja luotettavaa
informaatiota. Esimerkiksi reaaliaikaiset saapumisaikaennusteet
parantavat koettua luotettavuutta: odotusaika koetaan usein
lyhyemmäksi, kun odotusajan pituus on tiedossa. Vaihdollisella
matkalla olevat matkustajat sekä matkustajat, joilla on useampia
reittivalintamahdollisuuksia, voivat hyötyä pystyessään valitsemaan
toisen reittivaihtoehdon.

• Mittavan lippu- ja informaatiojärjestemähankkeen onnistunut
toteuttaminen on edellytys lähes kaikkien muiden tavoitteiden ja
toimenpiteiden onnistumiselle. Järjestelmän on tarjottava
luotettavat ja monipuoliset sovellukset mm. aikataulusuunnittelun
tueksi, liikennevaloetuuksien toteuttamiseen, liikennöinnin laadun
mittaamiseen ja matkustajainfopalveluihin.

Luotettavuuden
kehittämisohjelma