Kuntapäättäjät kannustavat toimiin liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeintä on parantaa
koulumatkojen sekä jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta. Näin
vastasivat kuntapäättäjät HSL:n liikenneturvallisuuskyselyssä.
Vähiten kannatusta sai nopeusrajoitusten alentaminen taajamissa ja
katuverkon kameravalvonta. Onnettomuuksista aiheutuu kunnille myös
kustannuksia, mutta niiden suuruus oli monille yllätys. Kaikki
vastaajat painottivat, että tarvitaan toimenpiteitä
liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 

HSL selvitti Helsingin seudun 14 kunnan päätöksentekijöiden
näkemyksiä liikenneturvallisuusasioista huhtikuussa 2012. Kysely
lähetettiin HSL:n hallituksen jäsenille sekä kuntien ja kaupunkien
hallituksille ja valtuustoille. Kysely liittyy valmisteilla olevaan
Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategiaan, joka on Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) jatkotyö.

 

Kyselyyn saatiin 109 vastausta, ja niitä tuli kaikista 14
kunnasta. Kyselyssä selvitettiin, millaista tietoa
liikenneturvallisuudesta kuntapäättäjillä on käytössään
päätöksenteon perusteeksi. Lisäksi heiltä kysyttiin näkemyksiä
onnettomuuksien aiheuttamista kustannuksista sekä tärkeimmistä
keinoista liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

 

HSL:n kyselyn perusteella puolet päättäjistä kokee saavansa
riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Toinen puoli kokee
joutuvansa tekemään päätöksiä hieman (43 %) tai aivan liian (8 %)
puutteellisten tietojen varassa. Lisää tietoa kaivataan eri
liikkujaryhmien turvallisuudesta ja riskeistä, vaarallisimmista
paikoista ja tyypillisimmistä onnettomuuksista sekä toimenpiteistä,
joilla liikenneympäristöä parannetaan.