Raitioliikenteen luotettavuus lisääntyy käytännön toimilla

HSL:ssä valmistuneeseen raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämisohjelmaan on koottu joukko ratikoiden liikennöintiympäristöä parantavia toimenpiteitä, joilla voidaan lisätä liikenteen luotettavuutta ja nopeutta.

Raitiovaunujen sujuva kulun varmistaminen vaatii, että raitioradat erotetaan selkeästi muusta ajoneuvoliikenteestä ja autojen väärinpysäköinti estetään tehokkaasti.

Sujuva ratikkaliikenne tarvitsee tilansa

Autojen pysäköinti liian lähelle kiskoja on huomattavan yleistä linjojen 2, 3 ja 7 reiteillä. Suunnitelmassa ehdotetaan joillekin pysäköintikieltoalueille fyysisiä esteitä varmistamaan, että kieltoa noudatetaan. Lisäksi pysäköintipaikat tulisi merkitä nykyistä selkeämmin ja kieltää pysäköinti kokonaan siellä, missä se haittaa raitioliikennettä. Myös katujen talvikunnossapitoa tulee tehostaa, sillä pysäköinnistä aiheutuu eniten häiriöitä juuri runsaslumisina talvikausina.

Vuonna 2012 raitioliikenteessä kirjattiin yli 700 väärinpysäköinnin aiheuttamaa häiriötä. Kehittämisohjelman toimenpiteillä niitä voidaan arvion mukaan vähentää noin 20 prosentilla.

Omien kaistojen puuttuminen hidastaa raitioliikennettä, mutta niiden osuutta ei katutilan ahtauden vuoksi voida juurikaan lisätä. Erottelu muista ajoneuvokaistoista voidaan kuitenkin toteuttaa kustannustehokkaasti reunakivetyksellä. Reunakiviratkaisut voidaan toteuttaa niin, etteivät ne hankaloita muuta liikennettä.

Työssä esitetään lisäksi muun muassa liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä sekä liikennevaloetuuksien kehittämistä. Ohjelma sisältää kaikkiaan 36 toimenpidettä.

Rahaa ja matka-aikaa säästyy

Raitiolinjojen 2, 3 ja 7 kehittämisohjelma on laadittu yhteistyössä Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja HKL:n kanssa. Tietoa reittien ongelmakohdista kerättiin myös raitiovaununkuljettajilta, joilta saatiin yhteensä 150 palautetta.

Ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen on yhteiskunta- ja liiketaloudellisesti kannattavaa. Niiden kustannuksiksi arvioidaan 417 000 euroa, ja hyödyt ovat 20 vuoden laskenta-aikana 2,45 miljoonaa euroa, josta liikennöintikustannussäästöjen osuus on 0,57 miljoonaa euroa.

Kehittämisohjelmalla on lisäksi joukkoliikenteen palvelutasoa parantavia vaikutuksia. Se lisää liikenteen luotettavuutta ja lyhentää matka-aikoja.

HSL esittää Helsingin kaupungille, että kehittämisohjelman toteuttamiseen tähtäävä suunnittelu aloitetaan heti vuoden 2014 alussa ja toteuttamiseen varaudutaan jo vuoden 2015 investointiohjelmissa.