HSL tutkii Kehäradan ja Länsimetron vaikutuksia liikkumiseen

HSL käynnistää tutkimuskokonaisuuden, jossa selvitetään Kehäradan ja Länsimetron vaikutuksia liikkumiseen Helsingin seudulla. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan tänä syksynä kolme erillistä tutkimusta: matkatutkimus, liikkumistutkimus ja liityntäpysäköintitutkimus.

”Tavoitteenamme on saada luotettavaa ja monipuolista tietoa Helsingin seudulla asuvien ihmisten liikkumisesta sekä nyt että sen jälkeen, kun nämä merkittävät raideliikennehankkeet ovat toteutuneet”, HSL;n liikennetutkija Pekka Räty sanoo.

Matkatutkimus

Vuoden 2014 matkatutkimuksessa tutkitaan Kehäradan vaikutusalueella tehtäviä matkoja, joiden osana on joukkoliikenne, sekä kaikkia sellaisia matkoja, joiden toinen pää on Lentoasema.

”Tutkimme 15 vuotta täyttäneiden matkoja ja niiden suuntautumista ennen Kehäradan käyttöönottoa. Matkatutkimus toteutetaan sekä Kehäradan että Länsimetron vaikutusalueella uudestaan siinä vaiheessa, kun Kehärata on otettu käyttöön mutta Länsimetro ei vielä liikennöi”, Pekka Räty kertoo.

Matkatutkimukseen rekrytoidaan vastaajia jakamalla joukkoliikennevälineissä ja Lentoasemalla kutsukortteja, joissa olevan nettilinkin tai QR-koodin kautta tutkimukseen voi osallistua jo matkan aikana esimerkiksi matkapuhelimella. Kortteja jaetaan 1.9. alkaen Kehäradan vaikutusalueen busseissa HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen yhteydessä, 8.9. alkaen lähijunissa lippulajitutkimuksen yhteydessä ja myöhemmin eräillä U-bussilinjoilla ja Lentoasemalla.

Liikkumistutkimus

”Liikkumistutkimuksella keräämme tietoa asukkaiden liikkumistottumuksista ja niihin vaikuttavista taustatekijöistä ennen kuin liikenne Kehäradalla ja Länsimetrolla alkaa. Tarkasteltavana ovat koko arkivuorokauden kaikki matkat riippumatta siitä, millä kulkutavalla ne tehdään”, Räty selvittää.

Liikkumistutkimus toteutetaan pääosin Internet-kyselynä. Poikkeuksena ovat alle 15-vuotiaat, joiden osallistumiseen tarvitaan vanhemman lupa, sekä 65 vuotta täyttäneet. Heille kysely tehdään puhelinhaastatteluna. Kaikille tutkimukseen valituille lähetetään etukäteen tausta-aineisto, joka nopeuttaa kyselyyn vastaamista.

Tutkimusaika on syyskuun puolivälistä marraskuun lopulle. Otoksessa on yhteensä noin 40 000 asukasta Helsingin seudun 14 kunnasta. Tutkimus toteutetaan uudelleen vasta, kun sekä Kehärata että Länsimetro ovat olleet jonkin aikaa toiminnassa.

Liityntäpysäköintitutkimus

Liityntäpysäköintitutkimuksella hankitaan tietoa siitä, miten ja miksi liityntäpysäköintiä käytetään Helsingin seudulla ja miten siihen liittyviä matkoja tehdään. Myös tämä tutkimus toistetaan Kehäradan ja Länsimetron liikenteen vakiinnuttua.

Tutkimus toteutetaan jakamalla syyskuun toisesta viikosta alkaen aamupäivisin tutkimuslomakkeita liityntäpysäköintialueilla oleviin henkilöautoihin ja polkupyöriin. Lomakkeita jaetaan yhteensä 12 000, puolet autoihin ja puolet pyöriin. Kyselyyn voi vastata Internetissä tai palauttamalla lomakkeen postitse. Kenttätyöt saadaan valmiiksi syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoa tutkimuksista