Avorahastuksesta tulee runkolinjoilla pysyvä käytäntö

Matkakortilla matkustavat voivat jatkossakin nousta runkolinjabusseihin myös keskiovista, sillä HSL vakinaistaa avorahastuksen runkolinjoilla. Avorahastus tulee käyttöön myös ensi elokuussa aloittavalla uudella runkolinjalla 560.

Raideliikenteestä tuttua avorahastusta on kokeiltu runkolinjalla 550 syksystä 2013 lähtien. Avorahastuksessa bussiin voi nousta etu- ja keskiovista, jos maksaa matkansa matkakortilla. Voimassa olevaa kausilippua ei tarvitse näyttää matkakortin lukijalle. Arvolippu ostetaan matkakortin lukijalta, joita on sekä kuljettajan vieressä että keskiovien kohdalla. Kuljettajalta voi ostaa kertalippuja.

Luotettavuus lisääntyi, matkustajamäärä kasvoi

Avorahastus on lisännyt linjan 550 säännöllisyyttä ja luotettavuutta. Pysähdysaikojen ja kokonaismatka-ajan vaihtelu on selvästi vähentynyt avorahastukseen siirtymisen jälkeen, ja linja on pysynyt paremmin aikataulussa koko reitillä. Samaan aikaan matkustajamäärä on kasvanut huomattavasti. Linjalla on nyt arkisin lähes 40 000 matkustajaa, kun syksyllä 2013 määrä oli noin 30 000 matkustajaa. Kasvusta huolimatta linjalla ajavien bussien määrää ei ole tarvinnut lisätä. Ruuhka-aikana linjalla ajaa 33 autoa ja vuoroväli on 3 - 5 minuuttia, ruuhka-ajan ulkopuolella ajossa on 13 autoa ja vuoroväli 10 minuuttia.

Avorahastuksesta luopuminen sen sijaan edellyttäisi linjalla 550 liikennöivän bussimäärän lisäämistä, jotta runkolinjalta vaadittava säännöllisyys ja luotettavuus säilyisivät. Yhdestä lisäautosta aiheutuisi vuosittain 200 000 - 400 000 euron kustannukset riippuen siitä, ajaako lisäauto ruuhka-aikana vai koko päivän. Linjan 550 liikennöintikustannukset ovat nyt noin 7,7 miljoonaa euroa vuodessa.

Matkustajat ovat olleet linjaan 550 hyvin tyytyväisiä. Korkeimmat arvosanat linja sai HSL:n asiakastyytyväisyyskyselyssä syksyllä 2013, kun uusi kalusto ja oranssi väritys otettiin käyttöön ja avorahastuskokeilu alkoi. Tyytyväisten matkustajien määrä kohosi silloin 93 prosenttiin. Matkustajien mielipidettä avorahastuksesta ei ole systemaattisesti selvitetty.

Kuljettajilla on pääosin myönteisiä kokemuksia avorahastuksesta. Heidän arvionsa mukaan pysähtymisaikoja pysäkeillä voitaisiin kuitenkin lyhentää, jos bussiin nouseminen ja siitä poistuminen saataisiin sujuvammaksi. Nyt yhä harvempi matkustaja käyttää bussiin noustessaan etuovea, minkä vuoksi keskioville syntyy helposti ruuhkaa.

Hyödyt ja haitat puntarissa

Avorahastus on lisännyt liputta matkustamista. Linjalla 550 liputtomia matkustajia on keskimäärin 3 prosenttia, kun heitä muussa bussiliikenteessä löytyy vain 0,7 prosenttia. Linjalla 550 lipputulojen menetyksen arvioidaan olevan 300 000 euroa vuodessa. Avorahastuksen vakinaistaminen edellyttää tarkastajien määrän lisäämistä, jos muuta tarkastustoimintaa ei haluta heikentää.

Kokeilun perusteella avorahastus tuo sekä hyötyjä että haittoja, mutta kustannusvaikutukset tasapainottavat toisiaan: lipputulomenetykset ja tarkastustoiminnan tarpeen lisääntyminen kasvattavat nettomenoja, mutta liikennöinnistä ja kaluston tehokkaasta käytöstä kertyy vastaavasti kustannussäästöjä normaaliin rahastuskäytäntöön verrattuna. Matkustajien ja liikennehenkilökunnan tyytyväisyys tuo lisäpainoa myönteisten vaikutusten vaakakuppiin.

HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 14.4. vakinaistaa avorahastuksen runkolinjan busseissa vuoden 2015 syysliikenteen alusta. Avorahastus tulee siis käyttöön myös 10.8. aloittavalla uudella poikittaisella runkobussilinjalla 560, Rastila - Vuosaari - Mellunmäki - Kontula - Malmi - Paloheinä - Kuninkaantammi - Myyrmäki.


Lisätiedot:
osaston johtaja Pirkko Lento, p. 050 380 7033