Användarvillkor för HSL-appen

14.1.2021

1. Dessa användarvillkor och avtal som de bildar

Dessa användarvillkor för HSL-appen (”Användarvillkor”) tillämpas på användning av mobilappen (”Appen”) som samkommunen Helsingforsregionens trafiks (”HRT” eller ”vi”) tillhandahåller.

Dessa användarvillkor bildar ett avtal om användningen av tjänsten mellan dig dvs. person som använder appen och HRT. Avtal som bildas av användarvillkoren annullerar alla tidigare avtal eller viljeförklaring som gäller appen mellan dig och HRT. Användarvillkoren ändrar eller annullerar inte de allmänna rese- och biljettvillkoren i HRT:s kollektivtrafik utan båda tillämpas samtidigt.

För att kunna använda Appen, ska du godkänna Användarvillkoren i Appen. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor har du inte rätt att använda Appen.

2. Din användningsrätt

Vi beviljar dig en personlig rätt att använda Appen i enlighet med dessa Användarvillkor (”Användaningsrätt”). Din användningsrätt är gratis men inte uteslutande och du kan inte överlåta den till tredje part.

Din användningsrätt gäller tills vidare. Du kan säga upp den när som helst genom att ta Appen bort från din mobila enhet.

Vi har rätt att ta avsluta din användningsrätt om du använder Appen eller dess innehåll mot Användarvillkoren, lag eller god sed enligt oss. Du får inte:

  • kopiera, redigera eller ändra, underlicensiera, återförsälja eller på något annat kommersiellt sätt att utnyttja Appen, dess delar eller innehåll eller denna personliga användarrätt;
  • lämna avsiktligt felaktiga uppgifter vid registreringen som användning av Appen förutsätter;
  • kringgå eventuella loggnings- och användningsbegränsningar i Appen;
  • bryta (reverse engineer), översätta eller på något annat sätt lösa Appens programkod om inte lagen särskilt tillåter det;
  • använda Appen för en verksamhet eller på ett sätt som gör det svårt för andra användare att använda Appen;
  • använda Appen för att publicera eller förmedla material som kränker andra personers eller parters rättigheter, eller som är olagligt, nedsättande, omoraliskt eller på något annat sätt kränkande eller som gör reklam för vissa produkter eller tjänster utan rätt.

3. Ditt ansvar

Du ska själv på egen bekostnad skaffa, upprätthålla och underhålla utrustningen samt behövlig programvara, kommunikation- och dataanslutningar.

Du är skyldig att följa våra gällande användar-, säkerhets- och andra anvisningar för Appen.

Du är skyldig att ersätta HRT, andra användare och tredjepart för skadorna till deras fulla belopp som orsakas till följd av att du använder Appen mot Användarvillkoren, eventuella övriga avtalsvillkor och lag eller mot god sed.

4. Dina uppgifter och användning av dessa uppgifter

Att lämna uppgifter och behandling av uppgifterna

 

För att kunna använda Appen ska du ange uppgifterna som användning av Appen förutsätter. Dessa uppgifter kan också innehålla dina personuppgifter. Appen samlar in information om din position och resande om de ger ditt samtycke till det. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Du kan själv kontrollera och uppdatera dina uppgifter i Appen.

Dina personuppgifter sparas i HRT:s kundregister.  Personuppgifterna behandlas enligt Användarvillkor, dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister och den servicespecifika dataskyddsinformationen. Vi och vår underleverantörer har rätt att behandla dina personuppgifter på de sätt som beskrivs närmare i dataskyddsbeskrivningen och -informationen i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, annan tillämplig lagstiftning och myndighetsanvisningar.

Vi behandlar uppgifterna noggrant och säkert samt förutsätter samma även av våra underleverantörer och samarbetspartner. Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att kunna erbjuda smidiga och fungerande transporttjänster.  Vi informerar om insamling och behandling av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen och -informationen.

Du kan ge till HRT tillstånd att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om vår verksamhet eller våra tjänster.  Du kan annullera ditt tillstånd för marknadskommunikation om du vill.  Som direkt marknadsföring betraktas inte kundkommunikation som vi skickar för att sköta den befintliga kundrelationen.

Betaluppgifter

Appen känner igen dig och erbjuder de betalkort som du sparat i betaltjänsten. När du betalar beställningar som gäller tills vidare debiteras summan automatiskt ditt betalkort i enlighet med beställningsperioder. I betalningstjänsten sparas betalkortets nummer och den sista giltighetsdagen. Dessa uppgifter sparas inte i Appen.

Betalkort som du sparat i tjänsten kan användas till den  sista giltighetsdagen. Dina kortuppgifter är säkra eftersom de överförs med hjälp av en kryppterad webbanslutning och sparas i en PCI DSS certifierad miljö. HRT är inte ansvarig för obehöriga transaktioner som gjorts med ditt betalkort. Om ditt betalkort har använts olovligen, kontakta din bank eller det företag som beviljat betalkortet.

5. Immateriella rättigheter

Appen, dess innehåll och layout är skyddade av upphovsrätten och av annan tillämplig lagstiftning.

Alla rättigheter såsom ägarrätt, upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Appen och dess innehåll eller material hör till HRT eller till vår licensangivare. Vi förbehåller oss alla rättigheter som vi inte överlåtar i dessa Användarvillkor.

6. Ansvarsbegränsningar

Även om vi gör vårt bästa kan vi inte garantera att du alltid kan använda webbtjänster utan störningar. Det kan förekomma avbrott i Appen, eller Appen kan ha fel eller bristfälligheter i innehållet som beror t.ex. servicearbeten, tekniska problem eller problem i dataförbindelserna som beror på tredje part.

Vi beviljar rätten att använda Appen med villkoret ”sådan som den är”. Vi garanterar inte att Appen fyller dina krav eller fungerar i alla användningsmiljöer.

Vi är inte ansvariga för fel, förseningar och skada som orsakas dig eller tredje part och som beror på det att du använder Appen på ett sätt som strider mot anvisningar eller bestämmelser eller som du annars har orsakat.

Vi är inte ansvariga för talan, krav eller åtgärder som trdje part har väckt mot dig eller skador som orsakas av försvinnandet av data eller att data skadats oberoende av orsaken till försvinnandet eller skadan.

 

Vi ansvarar inte för fel, dröjsmål eller försummelse till den del det beror på oöverstiglit hinder (force majeure). Som force majeure betraktas en händelse som förhindrar eller gör det oskäligt svårt att uppfylla sina skyldigheter inom utsatt tid.  Sådana är bland annat krig, uppror, pandemi, epidemier, naturkatastrofer, allmänt avbrott i energidistributionen eller trafiken, störningar i allmänna dataförbindelser, stridsåtgärder, eldsvådor, väsentlig begränsning eller annan lika betydande, oförutsebar orsak som myndigheten har fastställt. Vi ansvarar inte heller för fel eller dröjsmål av vår underleverantör som har orsakats av force majeure. Vi meddelar om force majeure så fort vi känner till hindret.

Direkta skador: Du har rätt att kräva ersättning för direkta skador som ett fel eller dröjsmål för Appen har orsakat. Direkta skador är bland annat skäliga resekostnader, post- och telefonkostnader som orsakas av att felet utreds, anskaffningskostnaderna för ersättande biljett samt övriga utredningskostnader.

Indirekta skador: Vi ansvarar inte för indirekta skador som orsakas dig av fel eller dröjsmål i Appen. Som indirekt skada anses till exempel förlust av förvärvsinkomst eller användningsnyttighet som som orsakats för dig till följd av en försenad tur.

Företagskundens ansvarsvillkor: Om kunden är ett företag, dvs. en näringsidkare eller om tjänsten används i huvudsak för näringsverksamhet, svarar vi inte för indirekta skador som förorsakats av fel eller dröjsmål för Appen och inte för skada som orsakats för personalen av en sådan aktör.

7. Ändring av användarvillkor och giltighet

HRT har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De gällande användningsvillkoren i sin helhet finns på vår webbplats. Vi meddelar om väsentliga ändringarna inom rimlig tid per e-post, i Appen eller på något annat lämpligt sätt innan ändringen träder i kraft.  Ändringarna träder i kraft vid den angivna tidpunkten. Om du fortsätter använda Appen efter de ändrade villkoren, förbinder du dig att följa dessa nya användarvillkor.

8. Tillämplig lag och lösning av tvister

På användarvillkoren tillämpas Finlands lag.

Kontakta alltid först HRT:s kundtjänst.

Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, har du som konsument rätt att föra ärendet till konsumenttvistenämnden för avgörande.  Innan du tar tvisten till konsumenttvistenämnden lönar det sig att du tar kontakt med konsumentrådgivning (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta, annars kan konsumenttvistenämnden besluta att inte behandla ärendet. Via det nya webbförmedlade forumet för att lösa tvister kan en konsument hänskjuta ett tvistemål till behandling.

9. Kontaktuppgifter

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

FO-nummer: 2274586-3

HRT:s webbsidor: http://www.hsl.fi

Besöksadress: Semaforbron 6 A, Helsingfors,

Postadress: PB 100, 00077 HRT

Telefon (växel): 09 4766 4444

E-post: hsl@hsl.fi