HRT:s styrelsebeslut 27.3.2012

Föredragningslistan kan läsas
här (på finska).

HRT:s riskhanteringspolitik

Styrelsen godkände HRT:s riskhanteringspolitik i
enlighet med det ändrade förslaget.

Numreringen av busslinjerna och färgsättningen av
stomlinjerna

Styrelsen godkände principerna för förnyandet av
numreringen av linjerna. Ett nummer skall användas endast på en
linje. Styrelsen godkände också färgen – orange – för
stomlinjerna.   Se separata meddelanden. 

Resultatpremier för 2011

Styrelsen beslöt att till verkställande direktören betala i
resultatpremie för år 2011 högst 75,68  procent av en summa
motsvarande en månadslön. Vidare beslöt styrelsen berättiga
verkställande direktören att besluta om betalning av högst 75,68 
procent av den summa som motsvarar en månadslön som resultatpremie
för år 2011 till varje tjänsteinnehavare och arbetstagare vid HRT i
enlighet med det resultatpremiesystem som styrelsen har
godkänt.

Bokslutet 2011

Styrelsen godkände bokslutet för HRT och föreslår
samkommunsstämman att räkenskapsårets överskott lämnas på
överskottskontot från föregående räkenskapsperioder.

Beställning av närtågstrafiken för år 2013

Styrelsen beslöt skicka ett förhandsmeddelande till VR om att
närtågstrafik för år 2013 kommer att beställas till ett värde på
cirka 47,4 miljoner euro.

Utlåtande över kommunförvaltningens struktur

Finansministeriet har begärt ett utlåtande av HRT angående
utredningen som gjorts av strukturarbetsgruppen för kommunreformen.
HRT konstaterar i sitt ändrade utlåtande att samkommunen kan sköta
sina lagstadgade uppgifter inom olika slags kommunstrukturer. Även
nuläget fungerar väl för HRT:s vidkommande. Å andra sidan är det
ytterst angeläget att samkommunen utvidgas inom området för den
nuvarande Helsingforsregionen. HRT uppmuntrar till sådana regionala
lösningar där alla kommuner inom Helsingforsregionen kunde fås att
medverka till planeringen och organiseringen av en gemensam
kollektivtrafik.

Ibruktagandet av kombinationsbiljetter för kollektivtrafik
och evenemang

Styrelsen beslöt ge ett utlåtande till Helsingfors
stad i enlighet med förslaget om möjligheterna att kombinera
biljetter för kollektivtrafik och inträdesbiljetter till olika
evenemang samt ta hänsyn till behoven av en framtida utveckling av
kombinationsbiljetterna i och med den teknologiska utvecklingen,
bl.a. i samband med att NFC-telefonerna blir allmännare.

Utlåtande om förbättringen av Köklaxleden i avsnittet Ring
III–Kurtbyvägen


Styrelsen beslöt avge ett utlåtande till Nylands ELY-central
om förbättringen av Köklaxleden i avsnittet Ring III–Kurtbyvägen,
Esbo.

Kundnöjdheten i kollektivtrafiken hösten 2011

Styrelsen antecknade till kännedom rapporten om
kundnöjdhet i kollektivtrafiken hösten 2011. Av passagerarna gav 84
procent kollektivtrafiken inom HRT-området ett gott eller mycket
gott allmänt vitsord. Det bästa allmänna vitsordet gav passagerarna
i metron och det svagaste passagerarna på VR:s närtåg.