Antalet passagerare i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen fortsatte att öka

HRT:s delårsrapport 1/2012

I huvudstadsregionen utvecklades såväl antalet passagerare i
kollektivtrafiken som biljettintäkterna gynnsamt under början av
året. I januari-april var antalet passagerare 105,5 miljoner,
vilket är 3,8 procent flera än under motsvarande tidsperiod året
innan.  År 2011 ökade antalet passagerare med 2,8 procent till
cirka 336 miljoner. HRT följer med hur antalet passagerare
utvecklas i bussar, spårvagnarna, metron och på färjan. Information
om passagerarna i närtågstrafiken under årets första del saknas
ännu.

”HRT har satt som mål att, utom att öka antalet passagerare,
också öka kollektivtrafikens andel av färdmedelsfördelningen.
Antalet resor som görs med privatbil har fortsatt att stiga, i
synnerhet i kranskommunerna. Därför har en några procents ökning i
antalet passagerare inte ännu någon kännbar effekt på antalet
fordon på trafiklederna”, säger Suvi Rihtniemi, verkställande
direktör för HRT.

Biljettintäkterna år 2012 uppskattas till sammanlagt 271,2
milj. euro. Allt som allt uppskattas HRT:s verksamhetsintäkter till
sammanlagt 564,3 milj. euro, varav 48,1 % utgörs av biljettintäkter
och 49,2 % av kommunandelar. Prognosen överskrider budgeten med 3,1
miljoner euro. HRT:s inkomster består, utöver biljettintäkter och
kommunandelar, av kontrollavgifter, statsstöd samt hyresintäkter.

Kostnaderna för den operativa verksamheten stod för 78,7 % av
verksamhetsutgifterna. Enligt prognosen uppgår kostnaderna för den
operativa verksamheten under innevarande år till 440,9 milj. euro.

Per trafikslag fördelas kostnaderna enligt följande:
Busstrafik 297,0 milj. euro, tågtrafik 66,0 milj. euro, metrotrafik
24,6 milj. euro, spårvägstrafik 48,5 milj. euro och färjetrafik 4,2
milj. euro.