Passagerarantalet fortsatte att öka år 2012 i Helsingforsregionens kollektivtrafik

Passagerarna var fortfarande väldigt nöjda med
kollektivtrafikservicen. Buss- och metropassagerarna gav dock lite
sämre betyg. 81, 7 procent av kunder som besvarade HRT:s kundenkät
gav kollektivtrafiken ändå gott eller väldigt gott betyg.

”Sibbo anslöt sig till HRT i början av 2012. I slutet av året
hade 3 300 sibboborna skaffat sig ett resekort och även i Sibbo har
passagerarantalet ökat. Planering av linjenätet i Sibbo startades i
samband med Sibbos anslutning till HRT och planen kommer att vara
klar i år. Vi ser gärna att andra kommuner följer efter Sibbo.
HRT:s målsättning är att utvidga till hela Helsingforsregionen så
att kollektivtrafiken kan planeras som en enhetlig helhet och den
kan upphandlas mer effektivt”, säger HRT:s verkställande direktör
Suvi Rihtniemi.

Mer biljettintäkter, färre tjuvåkare

HRT:s verksamhetsintäkter var år 2012 sammanlagt 564,8
miljoner euro varav biljettintäkter utgjorde 47,7 procent och
medlemskommunernas betalningsandelar 49,2 procent. HRT:s
biljettintäkter ökade från år 2011 ungefär med 16,9 miljoner euro
till 269,7 miljoner euro.

Biljettkontrollen blev effektivare tack vare de nya maskiner
som används vid biljettkontroll. Fram till slutet av år hade man
kontrollerat biljett av över 3,4 miljoner passagerare (motsvarande
siffra år 2011 var 2,8 miljoner). Intäkterna från kontrollavgifter
var 5,6 miljoner euro.

Kostnaderna för trafikeringen ökade, utsläpp från busstrafiken
minskade

Verksamhetsutgifterna var 552,3 miljoner euro. Den största
utgiftsposten, 79, 3 procent av förra årets verksamhetsutgifter,
var trafikeringskostnaderna som var 437,7 miljoner euro.  Ökningen
av kostnadsnivån inom kollektivtrafiken blev i genomsnitt 4,4 % år
2011. Ersättningarna för kollektivtrafikens infrastruktur var
sammanlagt 68,3 miljoner euro.

HRT:s personalkostnader var sammanlagt 17 miljoner euro. I
slutet av år hade HRT 361 anställda.

År 2012 investerade HRT med 13,3 miljoner euro. 10,9 miljoner
euro av investeringskostnaderna går till det nya biljett- och
informationssystemet.

I HRT:s miljömålsättningar har skett glädjande utveckling vad
gäller minskning av utsläpp från busstrafiken. Busstrafikens
utsläpp av koldioxid minskade med 1,6 procent, utsläpp av
kväveoxider med 8,3 procent och utsläpp av små partiklar med 14,4
procent.