Ökning av bilpooler förutsätter offentligt stöd

HRT, Helsingforsregionens kommuner, Nylands ELY-central samt kommunikationsministeriet och VR har utrett hur det skulle vara möjligt att främja bilpoolerna i Helsingforsregionen. Det konstateras i kommitténs slutrapport att tjänster som stöder bilpoolerna, till exempel ordnande av parkering, ska kopplas tätt till en del av regionens trafiksystemplanering.

Bilpoolerna har ökat i Finland på 2000-talet såväl kvantitativt som kvalitativt, men beslutfattarnas och myndigheternas positiva inställning mot bilpoolerna är enligt kommittén viktigt för att kunna uppnå ännu större användarkrets.

Bilpoolerna har i världen ofta tagit sin början som kommunens, landskapets eller statens projekt och offentligt stöd till bilpoolerna är i många ställen betydligt större än i Finland. Förutom finansiellt stöd är andra medel bl.a. trafikplanering, att dela ut information och att driva kampanjer. Enligt kommittén kunde likadana medel provas också i Helsingforsregionen.

En viktig åtgärd som stöder bilpoolerna är att erbjuda lätt och förmånlig parkering. Parkeringspolitik varierar betydligt från kommun till kommun i Helsingforsregionen men i alla regionens städer har man strävat efter att reglera antalet parkeringsplatser. En bilpoolsbil ersätter ca tio privatbilar, vilket minskar betydligt byggnadskostnader av parkeringsplatser, då också boendekostnaderna minskar.

Infartsparkeringsområden är viktiga parkeringsplatser för bilpoolsbilar, som tillsvidare ändå har lite markerade platser. Ett lämpligt antal parkeringsplatser kunde vara två markerade platser per station. Kommittén kom också med idén att i Helsingforsregionen skulle genomföras ett enkelt märke för bilpooler som ett officiellt trafikmärke eller åtminstone som en tilläggsskylt. Dessutom skulle bilpoolsbilar beviljas en beteckning som fästs i bilen och mot beteckningen kunde bilarna parkera på de markerade platserna. Användning av märket skulle också öka kännedom om bilpoolerna.

Privatbilismen är åtminstone i Västeuropa och Förenta Staterna i vändpunkt. Före detta statussymbol har blivit ett vardagligt bruksföremål. Allt flera som bor i städer låter bli att skaffa en bil. Ibland kommer det ändå fram situationer då bilen är nödvändig: det finns mycket att bära eller under resan ska man besöka flera olika ställen så att användning av kollektivtrafiken skulle vara besvärlig. För sådant sporadiskt behov av bilen räcker oftast ett miljövänligt alternativ som sparar stadsutrymme, dvs. en bilpoolsbil.

Främjande av bilpooler i Helsingforsregionen-rapport i sin helhet (på finska)