HRT:s mobilitetsplan vägleder arbetsplatser mot hållbara färdsätt

HRT hjälper arbetsgivare när de tänker på åtgärder och drivfjädrar så att personalen skulle använda kollektivtrafiken, samåka, cykla eller gå.

Genom att vägleda personalen mot hållbara färdsätt, får arbetsgivaren kostnadsbesparingar, förbättrar personalens hälsa och energi samt bär sin del av miljöansvar.

Mobilitetsplan är ett konkret verktyg och med hjälp av planen upptäcker företaget sina medel för att främja hållbara färdsätt och minska personalens avhängighet av personbilar. Grunden för planen är personalenkäten, där man kartlägger personalens resvanor samt deras förväntningar och behov anknutna till dem.

Företagen kan beställa avgiftsbelagd mobilitetsplan för resor till och från arbete från HRT:s konsultpartners. För kommunarbetsgivare i HRT-området utarbetar HRT mobilitetsplanerna avgiftsfritt. Planen förbereds genom att lyssna på ledningen och personalen, så att den motsvarar arbetsplatsens riktiga behov och förhållanden.

Mobilitetsplan stöder HNS:s målsättning om miljövänliga resor till och från arbete

HRT och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) började samarbeta i våras för att utarbeta en mobilitetsplan.

”Vi betonar bl.a. miljövänliga resor till och från arbete i vår strategi, så planen är ett nyttigt medel för oss för att genomföra vår strategi”, berättar HNS:s personalplaneringschef Terhi Karppinen. Det var en lämplig tid att påverka resvanor, då sjukhusområden i Mejlans och Jorv kommer att uppleva stora ändringar under de kommande åren på grund av omfattande byggnadsarbeten.

HRT genomförde en personalenkät i alla HNS:s sjukhus. På basis av enkäten utarbetade HNS en lista över förslag på åtgärder, bl.a. utveckling av personalbiljettförmånen från papperformad till en elektronisk ”sedel” samt anskaffning av HRT:s resekort för enhetens arbetsresor. De nya tjänstebilarna är utsläppssnåla och i stället för mötesresor används videokonferensutrustning för möten i den mån det är möjligt. HNS beslöt också utreda möjligheter att ta i bruk HRT:s Kutsuplus-tjänst.

”Man har delat ansvar för att genomföra planen och åtgärderna har schemalagts ändå till slutet av år 2016, liksom vår strategi”, säger Karppinen. ”En del av idéer har redan genomförts, till exempel installering av HRT:s tidtabellsskärmar i våra entréhallar.”

Karppinen nämner att HNS är nöjd med samarbete med HRT. ”Utmaningen för att genomföra planen är att allt beror inte endast på HNS:s vilja utan till exempel på stadsplanering och planläggning.”

Resultat från andra arbetsplatser ger tro att när HNS har genomfört sin plan, har både arbetsgivare och arbetstagare uppnått många fördelar.

”Med mobilitetsplan, som kostar ett par tusen euro, kan företaget få nytta på tiotusentals eller även hundratusentals euro. Utbildning för ekonomisk körning för tjänstebilister återbetalade sig inom ett år i Orion Ab och bränslekostnader minskade med 22 procent i två år”, berättar Tarja Jääskeläinen, chef för mobilitetsstyrning vid HRT. ”Trafikverket har sparat årligen över 65 000 euro genom att avstå en del av parkeringsplatser och att erbjuda personalbiljetten till alla villiga. I Sponda har ibruktagande av tjänstecyklar uppmuntrat arbetstagare, som inte har cyklat förut, att cykla. Klokt resande ökar nyttig motion och därmed förbättrar hälsa och energi i arbetet.”

Mer information:
Tarja Jääskeläinen, chef för mobilitetsstyrning vid HRT, tfn 050 385 5043
Terhi Karppinen, HNS:s personalplaneringschef, tfn 0400 442 748