Intäkter från vägavgifter ska anvisas dit man har uppburit dem

Helsingforsregionens trafik understöder mest linjedragningar av det nya vägavgiftssystem som skulle ersätta fordons- och bilskatt. Det nya vägavgiftssystemet presenterades den 16 december i rapporten av Jorma Ollilas arbetsgrupp. I rapporten föreslås att staten svarar för uppbärande av vägavgiften. HRT betonar att intäkterna ska anvisas dit man har uppburit dem.

”Från trafikplaneringens synpunkt är det dock av största vikt att intäkter från vägavgifter anvisas till områden där man har uppburit dem. Då är det möjligt att styra finansiering till förbättring av kollektivtrafikens servicenivå och erbjuda ett lockande alternativ för personbil samt finansiera investeringar långsiktigt”, betonar HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

I rapporten framställs att kollektivtrafiken och lastbilstrafiken skulle lämnas utanför kilometerskatt.

”Förslaget ska understöds både från näringslivets konkurrenskrafts och från kollektivtrafikens synvinkel. Vägavgifterna minskar personbiltrafiken en aning, då näringslivets godstransporter och kollektivtrafiken går smidigare. Kollektivtrafikens popularitet skulle öka särskilt i Södra Finland och i stadsliknande kommunerna. Också de som åker med personbil i staden drar nytta av mindre stockningar” anser Sini Puntanen, direktör för trafiksystemavdelningen vid HRT.

I slutrapporten tas inte direkt ställning till ibruktagande av trängselavgifter. HRT utredde invånarnas resattityder Helsingforsregionen år 2012. Enligt utredningen skulle största delen av svararna vilja utveckla kollektivtrafiken i området. Över 60 procent av svararna stöder medan knappt 20 procent motsätter sig att dämpa ökningen av motorfordonstrafiken. En liten majoritet i huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla) stöder idén om att trängselavgifter skulle uppbäras och dessa medel skulle styras till utveckling av kollektivtrafiken.

HRT betonar att om trängselavgifter någon gång tas i bruk, ska man följa samma princip som HRT framställer för vägavgifter: intäkterna ska styras till områden där avgifterna uppbärs.

”I förberedning av trafiksystemplan för Helsingforsregionen (HLJ 2015) undersöker vi också alternativ för trafikens prissättning under det kommande året. Vägavgiftssystemets påverkningar i Helsinforsregionen ska ännu utredas närmare”, betonar Puntanen.