HRT:s bokslut 2013: HRT:s och kollektivtrafikens år 2013 var framgångsrikt

År 2013 ökade passagerarantalet i Helsingforsregionens kollektivtrafik med 3,1 procent jämfört med föregående år. Under året gjordes nästan 355,5 miljoner resor. Passagerarantalet hade ökat mest betydande i metro- och färjetrafiken.

”Passagerarantalet i kollektivtrafiken har ökat jämnt år för år. Enligt resvaneundersökning som publicerades i höstas vände nu också kollektivtrafikens proportionella andel i helhetsresande i huvudstadsregionen till en ökning för första gången sedan 50 år. Det är fråga om en betydande ändring som berättar om att HRT:s tjänster intresserar också nya kundgrupper. Vårens 2013 nykundsförvärv förde med sig nästan 30 000 nya resekortskunder till HRT”, gläder sig HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.

Även höjning av vitsord i kundnöjdhet berättar om kollektivtrafikens popularitet. Vitsorden från sammanlagt 50 000 kunder hade förbättrats i alla trafiksätt. Kundnöjdhetens allmänna vitsord är 4,07 med skalan från 1 till 5 och andelen nöjda eller mycket nöjda passagerare är 87,5 procent.  Också i den europeiska BEST-undersökningen var HRT-områdets kollektivtrafik år 2013 den bästa kollektivtrafikstaden mätt med helhetsvitsordet redan för fjärde året i rad.

Mindre tjuvåkning med effektiv biljettkontroll

HRT:s verksamhetsintäkter var år 2013 sammanlagt 586,5 miljoner euro varav biljettintäkter utgjorde 47,4 procent och medlemskommunernas betalningsandelar 49,7 procent. Övriga verksamhetsintäkter, sammanlagt 17,2 miljoner euro, består huvudsakligen av statliga understöd, intäkter från kontrollavgifter och hyror. HRT fick från staten stöd på 5,8 miljoner som betalas till kollektivtrafiken i stora städer.

I biljettkontroll var målet att öka antalet biljettkontroller med 2,5 procent jämfört med föregående år och kontrollera biljetter särskilt i sådana områden där tjuvåkningen är vanligare. Under året kontrollerades sammanlagt ca fyra miljoner passagerares biljetter, vilket är ca 15 procent mer än år 2012. Antalet passagerare utan biljett var i genomsnitt 2,7 procent. Intäkter från kontrollavgifter var 5,3 miljoner euro.

Prisstegring på trafikeringen fördröjdes

Verksamhetsutgifterna var sammanlagt 569,8 miljoner euro. HRT:s största utgiftspost är trafikeringskostnaderna. I fjol utgjorde trafikeringskostnaderna 79 procent av verksamhetsutgifter, dvs. 450,3 miljoner euro. Kostnaderna för kollektivtrafikens operativa verksamhet ökade år 2013 i genomsnitt med 1,5 procent. Ökningen var mindre än väntad och berodde på att prisstegringen på bränsle och smörjmedel var mindre än under de föregående åren. Fördröjd prisstegring på trafikeringskostnaderna tillsammans med låg räntenivå var huvudorsaken bakom ett positivt resultat på 10,4 miljoner euro. Ersättningarna för kollektivtrafikens infrastruktur var sammanlagt 69,5 miljoner euro.

Personalkostnaderna var sammanlagt 18,7 miljoner euro. I slutet av år hade HRT 405 anställda. År 2013 rekryterade HRT bl.a. mer biljettkontrollanter.

HRT investerade med 13,4 miljoner euro. 10,2 miljoner euro av investeringskostnaderna anknöt till underhåll av det nuvarande resekortsystemet och anskaffningar för det nya biljett- och informationssystemet.

Året var bra också när det gäller HRT:s miljömål. Att kollektivtrafikens färdsättsandel vände till en historisk stegring var en lyckad sak också när det gäller målsättningar för ett hållbart trafiksystem.  Busstrafikens utsläpp har kunnat minskas årligen i och med nya materielanskaffningar. Ifjol fanns det 130 nya bussar i trafik.