HRT:s styrelsebeslut 6.3.2018

Föredragningslistan kan läsas här (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018504

Förnyelse av busslinjer i norra Esbo och i Alberga

Ärendet bordlades och behandlingen av ärendet flyttas till nästa möte 27.3.2018. Under denna tid utreds de ärenden som togs upp på mötet.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-2

Byggande av små objekt i kollektivtrafiken 2019

HRT utvecklar kollektivtrafikens infrastruktur i samarbete med medlemskommunerna. Styrelsen beslöt föreslå att HRT:s medlemskommuner reserverar pengar för de åtgärder som planerats för 2019 för att säkerställa kollektivtrafikens verksamhetsförutsättningar.

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-3

Avtal om installation av statisk information på hållplatserna i Helsingfors

HRT ansvarar för montering och uppehåll av affischer på hållplatser och övrig hållplatsinformation i sitt verksamhetsområde. Det nuvarande avtalet med HST om skötseln av hållplatsinformationen på de hållplatser som ligger inom Helsingfors slutar att gälla 31.3.2018. Det nya avtalet beslöts göra med ett konkurrensutsatt ramavtal. Avtalstiden är 1.4.2018-31.3.2023 och i den ingår en option på två år 1.4.2023-31.3.2025. Styrelsen beslöt välja Prodecor Oy på basis av jämförelsen till den aktör som installerar hållplatsinformation i Helsingfors. Grunden till valet var det mest ekonomiska priset. Det totala värdet av upphandlingen är 500 000 € under avtalsperioden optionen (moms 0%) medräknad.

Länk till förslaget:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-4

Ramavtal om planering av digitala tjänster

Styrelsen beslöt välja Digitalist Finland Oy, Eficode Oy, Palmu Inc. Finland Oy och Futurice Oy till ramavtalsleverantörer för planering av Helsingforsregionens trafiks digitala tjänster för år 2018-2020 och berättigade verkställande direktören att besluta om användning av option för år 2021 och 2022. Det totala värdet av upphandlingen är 3 500 000 euro (+moms). 

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-5

Passagerarnas nöjdhet med kollektivtrafiken hösten 2017

Enligt vårens 2017 kundnöjdhetsundersökning var 88 procent av passagerarna antingen väldigt eller ganska nöjda med HRT-kollektivtrafiken dvs. gav ett allmänt vitsord på 4 eller 5 på en skala 1-5. Andelen nöjda passagerare är 88 % sedan våren 2016. Medeltalet för det allmänna vitsordet var 4,10.  Styrelsen antecknade ärendet till kännedom.
Om ärendet informeras separat.
 

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-6

Kvalitetsundersökning om kollektivtrafikfordon

I HRT:s kvalitetsundersökning på hösten 2017 var bussmaterielen i ett bättre skick än på våren: av den kontrollerade materielen var 65 % i gott skick och det fanns inte avvikelser från HRT:s kvalitetskriterier. Kvaliteten på metro- och spårvagnarna har minskat något från våren 2017. Också kvaliteten på tågvagnarna hade minskat något. Syftet med kvalitetskontrollen är att förbättra den upplevda kvaliteten.
Om ärendet informeras separat.
 

Länk till förslaget (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018504-7

 

Om ärendet i paragraf 26 som behandlades under mötet informeras senare med ett separat meddelande.