HRT:s kundnöjdhet fortfarande på bra nivå – de som reser med snabbspårvagn är nöjdast

Enligt vår kundnöjdhetsundersökning som genomfördes hösten 2023 var 86 procent av passagerarna antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik, alltså gav den helhetsbetyget 4 eller 5 på en skala 1–5. Resultatet var samma som i undersökningen som genomfördes hösten 2022. Hösten 2023 var de resenärer som använde snabbspårvagn mest nöjda: 90 procent gav HRT:s kollektivtrafik betyget 4 eller 5. Av dem som åker metro svarade 89 procent att de är nöjda med kollektivtrafiken. De motsvarande siffrorna var 88 procent i spårvagnstrafiken, 85 procent i busstrafiken och 84 procent i närtågstrafiken.

Enligt undersökningen från hösten 2023 var 79 procent av svararna nöjda med trafikens punktlighet. Detta innebär en ökning på två procentenheter jämfört med hösten 2022. Hösten 2023 var metropassagerarna de allra nöjdaste vad gäller trafikens punktlighet. Av dem gav 87 procent metrons punktlighet betyget 4 eller 5. Det är en ökning på till och med 10 procentenheter jämfört med året innan. Vad gäller snabbspårvagnens punktlighet var andelen nöjda 86 procent. Motsvarande andel var 81 procent i spårvagnstrafiken, 80 procent i närtågstrafiken och 73 procent i busstrafiken. Jämfört med hösten 2023 ökade andelen nöjda passagerare inom spårvagns- och närtågstrafiken.

Kundnöjdheten var hög hos dem som använde snabbspårvagn: 90 procent var antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik, alltså gav den betyget 4 eller 5. Passagerarna var nöjda med vagnarnas renhet (91 procent), skyltningen på hållplatserna (91 procent) och vänteförhållanden på hållplatserna (84 procent). 95 procent av passagerarna var antingen mycket eller ganska nöjda med operatören under undersökningsperioden. 86 procent av dem som svarade uppgav att de var nöjda med trafikens punktlighet och 87 procent ansåg att förarnas körsätt var smidigt och behagligt. 89 procent av svararna meddelade att det uppstod inga ordningsstörningar på deras resa.

51 procent av dem som svarade upplevde att HRT lyssnar och tar passagerarnas åsikter i beaktande. Av svararna tyckte 85 procent att det är enkelt att köpa biljetter. 81 procent var nöjda med hur rena och snygga trafikmedlen är. 39 procent av passagerarna upplevde att förlängningen av metron från Mattby till Stensvik har lett till kortare restider. 30 procent ansåg att de använder kollektivtrafiken mer på grund av förlängningen av metron.

Vi mäter årligen hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiken med hjälp av en enkät som utförs på vardagar, från måndag till torsdag kl. 6–18 och på fredagar kl. 6–16. Hösten 2023 genomfördes enkäten i buss-, spårvägs-, metro- och närtågstrafiken mellan den 14 augusti och 27 november 2023 och i snabbspårvägstrafiken från och med den 23 oktober 2023. Ungefär 25 000 resenärer deltog i enkäten. Resultaten från enkäten finns på adressen https://hsl.louhin.com/asty/

Tydlig ökning i antalet passagerare som skulle rekommendera HRT:s tjänster

Våra kunders rekommendationsvilja, mätt genom NPS (Net Promoter Score), var 37 i december 2023. Detta kan anses som ett bra resultat. 51 procent av alla svarare ansåg att de skulle rekommendera HRT:s tjänster till andra, medan antalet kritiska svarare var 15 procent. NPS-värdet och antalet personer som skulle rekommendera HRT:s tjänster till andra ökade jämfört med enkäten som gjordes i september. Då var NPS-värdet 25.

Med undantag av en kommun förbättrade NPS-värdet i alla kommuner och zoner. Värdet var högst i zon B (41) i Helsingfors och lägst i zon C i Esbo (16). Värdet ökade mest i zon B i Esbo och Grankulla (+21).

Svararna var mest nöjda med hur enkelt det är att köpa biljetter (85 procent). Allra nöjdast var de som använde seriebiljetten (92 %) eller periodbiljetten (91 %) som sin huvudsakliga biljett i HSL-appen. Rekommendationsviljan var högst bland dem som använde seriebiljetter eller periodbiljetter på HRT-kortet eller i HSL-appen. NPS-värdet var lägst hos dem som köper enkelbiljetter i försäljningsställen eller i automater.

Nöjdheten med delaktigheten och HRT:s varumärke och ansvarsfullhet ökade jämfört med den föregående undersökningen som genomfördes i juni. Svararna upplevde även att de får bättre valuta för pengarna och att HRT:s biljettsortiment bättre motsvarar deras resebehov.

Sammanlagt 9 713 personer besvarade enkäten som gjordes i december. Vi mäter rekommendationsviljan bland våra kunder fyra gånger om året genom en enkät som skickas ut per e-post. Enkäten ger ett statiskt NPS-värde som varierar från -100 till +100. Enkäten genomförs i mars, juni, september och december.