Stadsbanan förlängs från Alberga vilket möjliggör ännu tätare närtågstrafik

HRT har utarbetat en klarläggning enligt vilken en förlängning av stadsbanan från Alberga höjer servicenivån hos tågtrafiken i Esbo och Kyrkslätt, ökar pålitligheten hos trafiken och möjliggör utveckling av anslutningstrafiken för bussar, personbilar och cyklar.

Stadsbanorna i huvudstadsregionen är extrabanor, som enbart används av närtrafikstågen. Stadsbanan från Helsingfors till Alberga har varit i användning sedan 2001.

I Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ 2011 är en förlängning av stadsbanan från Alberga det sjunde viktigaste projektet och torde inledas detta årtionde.

Nedläggning av hållplatserna i Mankby och Bobäck skulle försnabba trafiken

Det viktigaste målet i HRT:s klarläggning var att planera trafikeringsmodeller för närtågstrafiken mellan Helsingfors och Kyrkslätt för två scenarion: När stadsbanan slutar i Alberga som idag, och då banan fortsätter endera till Esbo centrum eller till Köklax.

Då stadsbanan slutar i Alberga möjliggör en sammanslagning av Y- och S-tåglinjerna i Kyrkslätt samt en nedläggning av hållplatserna i Mankby och Bobäck snabbare tågtrafik. Antalet användare av hållplatserna i Mankby och Bobäck är ytterst litet, och det finns inga belägg för att antalet resenärer kommer att öka i den mån att det skulle vara lönsamt att låta reparera hållplatserna. Tågtrafikens punktlighet förbättras och hanteringen av störningar samt planeringen av anslutningslinjer underlättas då antalet tågturer med olika sätt att stanna minskar.

HRT presenterade i förslaget till ekonomi- och verksamhetsplan för 2014–2016 att en övergång till trafikering där hållplatserna i Mankby och Bobäck är nedlagda skulle flyttas till sommaren 2015. I samband med detta bör även körtiderna för Karis Y-tåg ändras något. Detta skulle smidigast ske genom att lägga till hållplatser för Y-tåget i Esbo centrum och Hoplax, vilket möjliggör bytesförbindelser med Ringbanans tåg.

Banan bör stegvis förlängas från Alberga

Enligt HRT:s klarläggning utvidgar en förlängning av banan från Alberga det område inom vilket det är möjligt att erbjuda tät tågtrafik. Tågtrafiken blir mindre känslig för störningar då förseningar i fjärrtrafiken inte fördröjer trafiken på stadsbanan och tvärtom.

Regionaltågen på fjärrtrafikens spår blir snabbare och hastighetsskillnaderna mellan fjärrtågen och de snabba närtågen på spåren för fjärrtrafiken minskar.

I klarläggningen jämfördes trafikeffekter och servicenivån inom tågtrafiken beroende på om stadsbanan fortsätter till Esbo centrum eller till Köklax. Resultaten tyder på att det lönar sig att förlänga stadsbanan stegvis, i första skedet till Esbo centrum.

Att stadsbanan avslutas i Esbo centrum visade vara bättre med tanke på trafikeffekter för situationen år 2020 än att den fortsätter till Köklax. Situationen utjämnas då markanvändningen i Köklax utvecklas, senast år 2035.

En trafikmässig brist hos stadsbanan då den slutar i Köklax är en minskning av den snabba närtågstrafiken mellan Helsingfors och Köklax som använder spåren för fjärrtrafiken, då det inte längre skulle vara möjligt för tågen på fjärrtrafikspåren att vända i Köklax. Man bör därför i fortsättningen utreda om man med ändringar kunde undvika en försämring av servicenivån för banan med ändstation i Köklax. Dessa ändringar skulle göra det möjligt för tåg som använder spåren för fjärrtrafiken att vända i Köklax. Ett annat alternativ skulle vara att öka tågtrafiken som sträcker sig till Kyrkslätt.

Att banan slutar i Esbo centrum är förmånligare än att den slutar i Köklax sett till trafikeringskostnaderna. Fördelarna med en bana som slutar i Köklax är ett större utbud av tåg i zonen från Köklax till Kyrkslätt, bättre bytesförbindelser för fjärrtågen samt direkta tågförbindelser från Köklax till samtliga stationer på området som granskades.

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.