Öppen betalning blir stadigvarande på stomlinjer

De som reser med resekortet kan även i fortsättningen stiga på stomlinjebussar genom mittdörrarna eftersom HRT gör öppen betalning stadigvarande på stomlinjer. Öppen betalning tas i bruk också på ny stomlinje 560 som inleder trafikeringen i augusti.

Öppen betalning som är bekant från spårtrafiken har testats på stomlinje 550 fr.o.m. hösten 2013. Öppen betalning betyder att man kan stiga på bussen genom fram- och mittdörrar om man betalar sin resa med resekortet. Gällande periodbiljett behövs inte visa för kortläsaren. Värdebiljetten köps av kortläsaren som finns både bredvid föraren och vid mittdörrarna. Enkelbiljetter kan köpas av föraren.

Pålitlighet och passagerarantal har ökat

Öppen betalning har ökat regelbundenhet och pålitlighet på busslinje 550. Variation i stopptider och den totala restiden har minskat betydligt efter övergång till öppen betalning och linjen har bättre följt tidtabellen genom hela rutten. Samtidigt har passagerarantalet ökat betydligt. Busslinjen har nu nästan 40 000 passagerare på vardagarna då antalet på hösten 2013 var ca 30 000 passagerare. Trots ökat passagerarantal har man inte behövt öka antalet bussar. Under rusningstider kör 33 bussar på linjen och turtätheten är 3–5 minuter, utanför rusningstider kör 13 bussar på linjen och turtätheten är 10 minuter.

Nedläggande av öppen betalning skulle däremot förutsätta att antalet bussar på linje 550 ska ökas så att regelbundenhet och pålitlighet som krävs av stomlinjen kunde bevaras. En extra buss skulle förorsaka kostnader på 200 000–400 000 euro årligen beroende av om bussen kör under rusningstiden eller hela dagen. Trafikeringskostnader för busslinje 550 är nu ca 7,7 miljoner euro om året.

Passagerarna har varit mycket nöjda med busslinje 550. De högsta vitsorden fick linjen i HRT:s kundnöjdhetsenkät på hösten 2013 då ny materiel och orange färg togs i bruk och öppen betalning kom i gång. Antalet nöjda passagerare steg då till 93 procent. Passagerarnas åsikter om öppen betalning har inte utretts systematiskt.

Förarna har mestadels positiva erfarenheter om öppen betalning. Enligt deras uppskattning kunde stopptider på hållplatser ändå fortkortas om på- och avstigningen skulle vara smidigare. Nu allt färre passagerare använder framdörren vid påstigningen vilket enkelt förorsakar rusning vid mittdörrar.

Fördelar och nackdelar

Öppen betalning har ökat tjuvåkningen. Antalet passagerare utan biljett är i genomsnitt 3 procent på busslinje 550, då antalet i annan busstrafik är endast 0,7 procent. Förlust av biljettintäkter på busslinje 550 uppskattas vara 300 000 euro om året. Att öppen betalning blir stadigvarande förutsätter att antalet biljettkontrollanter ökas om annan biljettkontrollverksamhet inte önskas försämra.

På basis av testbruket ger öppen betalning både fördelar och nackdelar men kostnadseffekter balanserar varandra: förlust av biljettintäkter och ökat behov av biljettkontrollverksamhet ökar nettoutgifter men trafikeringen och effektiv användning av materiel ger på motsvarande sätt kostnadsbesparingar jämfört med vanlig betalningspraxis. Passagerarnas och trafikpersonalens tillfredsställelse ger mer tyngd till de positiva effekterna.

HRT:s styrelse beslöt i sitt möte 14.4 att göra öppen betalning stadigvarande på stomlinjebussar i början av hösttrafik 2015. Öppen betalning tas i bruk också på den nya tvärgående stombusslinjen 560 (Rastböle – Nordsjö – Mellungsbacka – Gårdsbacka – Malm – Svedängen – Kungseken – Myrbacka) som inleder trafikeringen 10.8.


Mer information:
avdelningsdirektör Pirkko Lento, tfn 050 380 7033

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.