HRT förbereder sig på konkurrensutsättning av närtågstrafiken genom avtal för övergångsperioden med VR

HRT:s styrelse gav sitt bemyndigande att ingå ett nytt avtal med VR om den operativa verksamheten av närtågstrafiken och underhåll av Sm5-tågen inom HRT-området. VR:s styrelse beslutar om avtalet under denna vecka. Avtalet gäller under övergångsperioden under vilken båda parter förbereder sig på konkurrensutsättning av närtågstrafiken. För HRT innebär det nya avtalet besparingar på över 30 miljoner euro. Avtal som gäller i fem år träder i kraft 1.4.2016 och går ut 26.6.2021.

”Vi är nu på rätt väg vad gäller konkurrensutsättning av närtågstrafiken. Målsättningen är att HRT:s styrelse kan besluta om startande av anbudsförfarandet i närtågstrafiken, om modellen för genomförandet och om tidtabellen i slutet av 2017 eller i början av 2018”, säger HRT:s verkställande direktör Suvi Rihtniemi.
 
Enligt avtalet för övergångsperioden ansvarar VR för den operativa verksamheten av närtågstrafiken i HRT-området och för underhåll av tågen. Kostnadsnivån i det nya avtalet är ungefär 10 procent lägre än i det gamla. De gamla närtåg som ägs av VR tas ur HRT-trafik före sommaren 2017 då sammanlagt 81 nya Sm5-tågenheter har tagits i trafik.
 
I dag äger Huvudstadsregionens Vagnpark Ab de Sm5-tågen som HRT hyr för närtågstrafiken. Då avtalsperioden har löpt ut är det möjligt att överlåta tågen till den operator som har vunnit konkurrensutsättningen. VR är för närvarande en av de delägarna av Huvudstadsregionens Vagnpark Ab. VR förbinder sig nu genom föravtalet på att sälja sina aktier i bolaget till de övriga delägarna dvs. till ägarkommunerna (Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla).
  
HRT och VR-koncernen undertecknade 18.5.2015 intentionsavtalet om direktupphandlingsavtal om närtågstrafiken som HRT köper. Avtal för övergångsperioden som träder i kraft i april betyder att den ursprungliga tidtabellen för konkurrensutsättning uppskjuts med tre år. I avtalet preciseras dock åtgärder under övergångsperioden som främjar jämlik beredning av öppet anbudsförfarande. HRT har utrett att EU:s trafikavtalsförordning inte sätter hinder för direktupphandlingsavtal för övergångsperioden.
 
Det nya avtalet förstärker HRT:s roll som myndighet som ordnar trafik och klarlägger VR:s uppgifter i genomförandet av service- och kvalitetsnivå. HRT och VR gör i fortsättningen tätare samarbete i planeringen av trafiken och beställningen av bankapacitet. I avtalet ingår också tillfällig trafikering av Y-tågen till Sjundeå fram till slutet av år 2017. HRT och VR fortsätter det nuvarande systemet av biljettsamarbete i alla närtåg inom HRT-området åtminstone fram till 2019.
 
Den mest synliga ändringen gäller VR:s personal. Biljettförsäljningen ombord på tågen slutar i slutet av 2016.  Före sommaren 2017 tas ett nytt koncept i bruk där konduktörer i närtågen arbetar parvis och deras arbetsuppgifter är kundservice, kontroll av biljetter och social trygghet genom närvaro. Om entreprenören i närtågstrafiken blir ett annat företag i samband med konkurrensutsättning år 2021, ska VR:s personal som arbetar i HRT-trafiken gå över till det nya företaget som gamla arbetstagarna.
 
Mer information: Verkställande direktör Suvi Rihtniemi, tfn 050 565 8884, avtalschef Kimmo Sinisalo, tfn 040 838 0219

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.