HRT:s styrelsebeslut 2.10.2018

Medlemskommunernas utlåtanden om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Styrelsen antecknade för kännedom kommunernas utlåtande om förslag till HRT-samkommunens ekonomiplan för 2019-2021.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-2

 

Delårsrapport 2/2018

HRT:s delårsrapport förutspår bättre resultat än budgeterat för januari-augusti. Detta förklaras framförallt av ökat passagerarantal och av gynnsam utveckling av biljettintäkter. Styrelsen antecknade för kännedom delårsrapporten 2/2018.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-3

 

Sammankallande av höstsamkommunsstämman 27.11.2018

Styrelsen sammankallade höstsamkommunsstämman 27.11.2018. Samkommunsstämmans uppgifter hör bland annat att godkänna budgeten, ekonomiplanen och strategin samt verksamhetsplanen som innehåller de bindande målen.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-4

 

Åtgärder för att säkerställa förutsättningarna för metrotrafiken till Stensvik

Styrelsen konstaterade att HRT anser att vändspåret i Mattby är det bästa alternativet bland de föreslagna alternativen med vilken man kan säkerställa förutsättningarna för metrotrafiken och utvecklingen av metrosystemet under en lång tid. Styrelsen föreslår till Esbo och Helsingfors att de vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa en tillräcklig kapacitet för metron. Dessutom uppmanar styrelsen HST att starta upphandling av 5-6 metrotåg typ M300. Styrelsen föreslår också till HST att den startar i början av 2019 projekt som syftar till automatisering av den nya metron.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-5

 

Ordnande av upphandling av miljöbonusen Y9 i busstrafiken

Styrelsen godkände den föreslagna modellen med vilken HRT kompenserar minskning av koldioxid- och lokalutsläpp i bussarnas avtalstrafik med miljöbonusen som konkurrensutsätts separat. Styrelsen beslöt ordna en separat anbudsförfarande i oktober 2018 om miljöbonusen så att bonus kan tas i bruk i januari 2019. Styrelsen beviljar anslag på sammanlagt 2 miljoner för 2019.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-6

 

Upphandling av företagshälsovård för HRT:s anställda för år 2019-2022 samt en option för 2023-2024

Styrelsen beslöt välja Mehiläinen Oy som anordnare av företagshälsovård för HRT:s anställda och befullmäktigade verkställande direktören att besluta om användning av optionår.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-7

 

Upphandling av tryckning samt tryckmaterialets lagring- och logistiktjänster för 2019-2020 samt  option för 2021-2022

Styrelsen beslöt välja Grano Oy som producent av tryckningsmaterial samt tryckningsmaterialets lagring- och logistiktjänster för 2019-2020 och befullmäktiga verkställande direktören att besluta om användning av optionsår. Styrelsen uteslöt en anbudsgivare ur upphandlingen.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-8

 

Utlåtande om utkast till kommunikationsministeriets förordning om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägarsamt och om deras servicenivå

Styrelsen gav ett utlåtande om utkast till kommunikationsministeriets förordning om stomnätet för landsvägar och stomnätet för järnvägar och om deras servicenivå. HRT anser att det är väldigtt viktigt att stadsregionernas synpunkt tas i beaktande när mar fattar beslut som gäller stomnätet samt i beredning av riksomfattande trafiksystemplan. Tillgänglighet till arbetskraft är en nyckelfråga för Helsingforsregionens näringsliv. Regionens trafiksystem ska alltid garantera arbetskraftens smidiga rörlighet.

HRT föreslår att stomnätet börjar vid Ring III vad gäller landsvägar, järnvägarnas stomnäts relation till stadsbanorna ska definieras och Ringbanan ska vara en del av stomnätet för järnvägar. Ringbanan har också en riksomfattande betydelse eftersom den är den enda spårförbindelsen till Finlands huvudsflygplats. De största passagerarvolymerna i järnvägstrafiken finns i Helsingforsregionen.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-9

 

Kvalitetsundersökning om fordon i kollektivtrafiken våren 2018

 

Styrelsen antecknade för kännedom kvalitetsundersökningen om kollektivtrafikfordon våren 2018.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska):

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018555-10

 

 

Lägg till ny kommentar

You can post comments after logging in with your HSL account.