HSL Yritysportaalin käyttöehdot

1.12.2022

1. Nämä käyttöehdot ja niiden muodostama sopimus

HSL Yritysportaali on työmatkaetuuden ja muiden yritysasiakkaille suunnattujen tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen ja hallinnointiin tarkoitettu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (”HSL”) yritysasiakkaille (”Asiakas”) tarjoama palvelu (”Yritysportaali”), joka edellyttää rekisteröitymistä verkkoportaalissa. 

Nämä HSL Yritysportaalin käyttöehdot (”Käyttöehdot”) muodostavat Yritysportaalin käyttöä koskevan sopimuksen Asiakkaan ja HSL:n välille. Käyttöehtojen muodostama sopimus kumoaa kaikki aiemmat Yritysportaalia ja sen aiempia versioita (HSL Työmatkapalvelu) koskevat sopimukset tai tahdonilmaisut Asiakkaan ja HSL:n välillä. Käyttöehdot eivät muuta tai kumoa HSL:n joukkoliikenteen yleisiä matkustus- ja lippuehtoja, vaan niitä sovelletaan samanaikaisesti. 

Yksittäisillä palveluilla (esim. Kaupunkipyörillä), joihin Asiakkaalla on Yritysportaalin kautta pääsy, saattaa olla lisäksi erilliset käyttöehdot, joihin Asiakas sitoutuu kyseisiä palveluita tilatessaan. 

Katso HSL:n joukkoliikenteen yleiset matkustus- ja lippuehdot. 

Rekisteröitymällä Yritysportaalin käyttäjäksi Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot. Käyttöehtojen hyväksyntä muodostaa sopimuksen Asiakkaan ja HSL:n välille.

2. Yritysportaalin käyttäminen

2.1 Yritysportaalin käytön edellytykset 

HSL tarjoaa Asiakkaalle pääsyn HSL Yritysportaaliin osoitteessa https://yritysportaali.hsl.fi 

Yritysportaalin käyttö edellyttää, että Asiakas on rekisteröitynyt käyttäjäksi ja hyväksynyt Käyttöehdot. 

HSL:llä on oikeus muuttaa Yritysportaalia ja sen sisältöjä sekä lopettaa Yritysportaalin ylläpitäminen osittain tai kokonaan. 

2.2 Käyttöoikeus 

Asiakkaalla on oikeus käyttää Yritysportaalia Käyttöehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Yritysportaalia tai sen osia. 

HSL:llä on oikeus estää Yritysportaalin käyttö, jos on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas käyttää Yritysportaalia Käyttöehtojen, ohjeiden, lain tai hyvän tavan vastaisesti. 

Kirjautumistietoja on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Mikäli kirjautumistiedot joutuvat kolmannen osapuolen käsiin, tästä on ilmoitettava HSL:lle välittömästi. 

2.3 Yritysportaalissa tilaaminen 

Asiakas myöntää työmatkaetua, muuta etua, tilaa lipputuotteita tai muita tuotteita tai palveluita Yritysportaalissa. Yritysportaalissa tarjolla olevat tuotteet ja palvelut voivat muuttua esimerkiksi HSL:n lippuvalikoiman muuttuessa.

3. Muut ehdot

3.1 Hinnat ja hinnan muuttaminen 

Yritysportaalin käyttö on Asiakkaalle maksutonta. Asiakas maksaa HSL:lle vain Asiakkaan työntekijälle tai muulle edunsaajalle tilatun tuotteen tai palvelun hinnan. Lipputuotteiden hinnat ovat HSL:n kulloinkin voimassa olevan yleisen hinnaston mukaiset. Hinnasto on esillä HSL:n verkkosivuilla. 

3.2 Laskutus ja maksuehdot 

Asiakas maksaa HSL:lle lipputuotteiden käytöstä kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaisesti HSL:n laskutuksen perusteella. 

Laskujen maksuaika on 30 päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. 

Mikäli Asiakas ei maksa laskua maksukehotuksen eräpäivään mennessä, Asiakkaan käyttöoikeus Yritysportaaliin voidaan keskeyttää ilman erillistä ilmoitusta. 

HSL:llä on oikeus tarvittaessa siirtää erääntynyt saatava perintätoimiston perittäväksi. 

3.3 Tietosuoja ja tietoturva 

Yritysportaalin käyttöön sisältyy henkilötietojen käsittelyä. Asiakas hankkii tämän sopimuksen perusteella HSL:ltä palveluja, joiden toimittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. 

Kyseiset henkilötiedot ovat Asiakkaan työntekijöiden tai muiden edunsaajien HSL:n asiakkuuteen liittyviä tietoja. HSL on näiden henkilötietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisterinpitäjä. Asiakas on työntekijöidensä työsuhteeseen tai muuhun edunsaajasuhteeseen liittyvien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä. 

Selvennyksenä todettakoon, että HSL ja Asiakas eivät ole yhteisrekisterinpitäjiä. Sopijapuolilla on itsenäiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä suhteessa omiin henkilörekistereihinsä sisältyvien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn, ja kumpikin sopijapuoli vastaa itsenäisesti ja erillisesti oman henkilörekisterinsä osalta rekisteröityjen riittävästä informoinnista, tietosuojaselosteen laatimisesta, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sekä tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta käsittelemiensä henkilötietojen osalta. 

HSL:n henkilötietoja ei saa käsitellä EU-/ETA-alueen ulkopuolella, ellei käsittelystä ole sovittu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. 

Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. 

HSL säilyttää kaikki Asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. HSL järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. 

3.4 Käyttöehtojen muuttaminen 

HSL:llä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot löytyvät Yritysportaalista sekä HSL:n verkkosivuilta. HSL tiedottaa Käyttöehtojen muutoksista Yritysportaalissa tai muulla sopivalla tavalla kahta viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Kun Asiakas jatkaa Yritysportaalin käyttöä Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, sitoutuu se samalla noudattamaan uusia Käyttöehtoja. 

3.5 Immateriaalioikeudet 

 Yritysportaali, sen sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuslakien ja kaikkien muiden soveltuvien lainsäädäntöjen suojaamia. 

Kaikki oikeudet, kuten omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Yritysportaaliin sekä siihen sisältyvään tai liittyvään materiaaliin ovat HSL:n tai lisenssinantajiemme omaisuutta. HSL pidättää kaikki oikeudet, paitsi oikeuden käyttää Yritysportaalia Käyttöehtojen mukaisesti. 

3.6 Vastuunrajoitukset 

HSL ei takaa, että Yritysportaali olisi aina käytettävissäsi häiriöttä. Yritysportaalissa saattaa ilmetä käyttökatkoksia ja käytön estymistä tai sen sisällössä voi olla virheitä tai puutteellisuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi Yritysportaalin ylläpitotoimista, teknisistä ongelmista tai kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista. HSL ilmoittaa käyttökatkoksista etukäteen HSL:n verkkosivuilla, jos se on mahdollista. HSL pyrkii ajoittamaan katkokset niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa. 

HSL myöntää Yritysportaalin käyttöoikeuden ”sellaisena kuin se on” -ehdolla. HSL ei takaa, että Yritysportaali toimii kaikissa käyttöympäristöissä. 

HSL ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle Yritysportaaliin liittyvistä virheistä, viivästyksistä, eikä niistä aiheutuvista vahingoista. HSL ei vastaa myöskään sen alihankkijan virheistä, viivästyksistä, eikä niistä aiheutuvista vahingoista. 

HSL ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Asiakkaaseen kohdentamista kanteista, vaatimuksista tai toimenpiteistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen katoamisesta tai niiden vahingoittumisesta riippumatta katoamisen tai vahingon syistä. 

3.7 Yritysportaalin käytön päättäminen 

Käyttöehtojen hyväksymisellä syntyvä sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa päättymään kahden (2) arkipäivän kuluttua Asiakkaan kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta ja kolmen (3) kuukauden kuluttua HSL:n kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisilmoitus on toimitettava HSL:n Yritysmyyntiin yritysmyynti@hsl.fi ja Asiakkaan edustajalle.  

Lipputuote, jonka voimassaolo on alkanut ennen irtisanomisajan päättymistä, säilyy voimassa voimassaoloaikansa päättymisen saakka myös irtisanomisajan jälkeen. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus tarkastella Yritysportaalissa ennen Palvelun päättymistä tilaamiaan työmatkaetuuksia tai muita lipputuotteita yhden (1) kuukauden ajan irtisanomisilmoituksen toimittamisesta HSL:lle.  

Sen jälkeen kun Asiakas on irtisanonut Palvelun käytön ja irtisanomisaika on umpeutunut, työntekijä tai muu edunsaaja ei voi irtisanoa edulla osittain tai kokonaan maksamaansa lippua tai muuttaa sen vyöhykkeitä eikä myöskään Asiakkaan työntekijälle tai muulle edunsaajalle myöntämää lippua voida irtisanoa tai muuttaa lipun vyöhykkeitä.   

HSL:llä on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas olennaisesti rikkoo käyttöehtoja. Mikäli rikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei Asiakas ole korjannut rikkomustaan HSL:n kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään neljäntoista (14) päivän määräajan puitteissa. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti. 

Lisäksi HSL:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli Asiakkaan käyttöoikeus Yritysportaaliin on keskeytetty kohdan 3.2 mukaisesti, eikä maksua ole suoritettu viimeistään 30 päivän kuluessa keskeytyksestä. 

3.8 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu 

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. 

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.