MAL-blogi: Miltä tulevaisuus näyttää Helsingin seudulla?

Tulevaisuuden ennakointi ei ole maailman helpoin homma. Jopa lineaarisiksi mielletyt kehityskulut (vaikkapa asukasmäärän tai liikenteen kasvu) voivat muuttaa suuntaa tai vaikka tyrehtyä kokonaan. Jostakin voi myös ilmaantua uusi tai yllättävä asia, joka muuttaa asioiden suunnan lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa, kuten koronapandemia kaikkine jälkiseurauksineen on osoittanut.

MAL 2023 -työssä tulevaisuuden suuntia pohdittiin skenaariotyöskentelyn avulla. Skenaariot ovat korostetun erilaisten kehityspolkujen ja niiden lopputulemien kuvauksia tulevaisuuteen. Skenaariotyöskentelyn avulla voidaan hahmottaa keinoja päästä haluttuun päämäärään toimintaympäristön muutoksista huolimatta.

Helsingin seudun tulevaisuusskenaarioiden rakentaminen pohjautui MAL 2023 puiteohjelmassa määritettyihin neljään teemaan (kestävä kaupungistuminen, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, yhteiskunta murroksessa ja Helsingin seutu osana maailmaa). Näiden teemojen, yhdessä tunnistettujen haasteiden sekä laajempien megatrendien ympärille alettiin kuvata skenaarioita neljän poikkileikkaavan prosessin (seudun kuntien yhteistyön, kilpailukyvyn ja vetovoiman, ilmasto- ja ympäristökestävyyden sekä sosiaalisen kestävyyden) ympärille.

Kuvituskuva

Seudun toimijoiden yhteistyöstä riippuu, syntyykö seudulle toimiva jazzbändi vai epävireinen orkesteri. Kansainvälisen kilpailukyvyn näkökulmasta seudusta saadaan dynamo tai sitten hiipuva veturi. Ympäristöön ja ilmastoon panostavassa skenaariossa seutu on kuin viljelylaatikko. Jos kasvua toisaalta tavoitellaan ympäristöasioiden kustannuksella, voidaan puhua turbodieselistä.  Mikäli alueellinen ja sosiaalinen segregaatio lisääntyvät nopeasti, Helsingin seudulla rakennetaan vahvojen perustusten sijaan korttitaloa.

Seudun toimijoiden yhteistyössä keskeistä on jatkuvuus ja keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Luottamus rakennetaan jatkuvalla MAL-prosessilla ja yhteisellä sitoutumisella tavoitteisiin. Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittämisessä puolestaan keskeiseen asemaan nousee valtion vahva panostus seudun liikennejärjestelmään.

Ilmasto- ja ympäristökestävät ratkaisut ovat jo MAL-työn keskiössä, mutta jatkossa on tarpeen kiinnittää huomiota myös resurssitehokkuuteen, kiertotalouteen sekä hiilinieluihin. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksiin vastataan parhaiten varmistamalla kohtuuhintainen asuminen ja toimiva joukkoliikenne sekä huolehtimalla kuntien reilusta vastuunjaosta tuetussa asumisessa. Uutena näkökulmana MAL-työhön on nousemassa maankäytön ja liikennejärjestelmän muuntojoustavuus.  

Tutustu MAL 2023 -tulevaisuustarkastelut -työhön täällä.

Riikka Aaltonen

Kirjoittaja on HSL:n liikennejärjestelmän asiantuntija