MAL-blogi: MAL-suunnittelulla edistetään kaupunkiseudun kestävyyttä ja asukkaiden hyvinvointia

Lausuntokierroksella oleva MAL 2023 -suunnitelma on Helsingin seudun 14 kuntaa kattava strateginen maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämissuunnitelma.

Suunnitelman visiona on, että Helsingin seutu on Euroopan kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue vuoteen 2040 mennessä. Visio saavutetaan edistämällä suunnitelman kolmea päätavoitetta, jotka ovat hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva Helsingin kaupunkiseutu.

Suunnitelmassa määritellään maankäytön, asumisen ja liikenteen toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tärkeimmät toimenpiteet pyritään neuvottelemaan valtion kanssa solmittavaan MAL-sopimukseen, jonka kautta valtio tukee kaupunkiseutujen kehittämistä seitsemällä suurimmalla kaupunkiseudulla.

MAL 2023 -suunnitelma on valmisteltu vuorovaikutteisesti seudun kuntien asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Lisäksi asukkaita ja muita keskeisiä sidosryhmiä on osallistettu suunnitteluprosessiin. Seudullisen suunnittelun ensisijaisena tehtävänä on yhteensovittaa kaupunkiseudun kuntien kehitystä, siten että lopputuloksena syntyy seudullisesti toimiva kokonaisuus.

Suunnitelman sisällössä on otettu huomioon seudun kuntien omat maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämisohjelmat sekä kuntakaavoitus. Yhdessä seututasolla määritellyt tavoitteet asuntotuotannon määrästä, maankäytön sijoittumisesta ja uuden asemakaavoituksen tarpeesta huomioidaan ohjeellisena kuntakaavoituksessa ja muussa kuntien omassa MAL-kehittämisessä.

Kaupunkiseudullinen maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen ja suunnittelu on tärkeää, sillä toiminnallinen kaupunkiseutu muodostaa asukkaille kuntarajat ylittävän kokonaisuuden. Kaupunkiseudun asukkaat voivat esimeriksi asua Vantaalla, käydä töissä Helsingissä ja viettää vapaa-aikaa Kirkkonummella.

Jotta tällainen elämä on mahdollista, kaupunkiseudulla on oltava toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne. MAL 2023 -suunnitelma kattaakin seudun lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman. Liikennejärjestelmäsuunnittelu linkittyy keskeisesti maankäytön ja asumisen suunnitteluun, ja siksi näitä teemoja on tärkeä yhteensovittaa myös seututasolla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut vaikuttavat keskeisesti kaupunkiseudun hiilidioksidipäästöihin, ja siksi MAL-suunnittelulla voidaan edistää kaupunkiseudun kestävää kasvua. Kaupunkiseudun kestävän kasvun kannalta on tärkeää ohjata väestönkasvu olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tai muutoin joukkoliikenteelle otollisiin paikkoihin, sillä tiivis yhdyskuntarakenne vähentää liikkumistarvetta.

On myös hyvä ennakoida tulevaa väestönkehitystä kaupunkiseudun eri osissa ja suunnitella kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen kasvua hallitusti. MAL-työn hyötyjä ovatkin sen yhteydessä tehdyt laajat selvitykset ja mallinnukset, joita voidaan hyödyntää myös kuntien omassa työssä.

MAL-suunnittelulla edistetään kaupunkiseudun vetovoimaa ja edistetään asukkaiden hyvinvointia. Esimerkiksi asuntomarkkinoiden haasteisiin, kuten riittävään ja kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon voidaan vastata seudullisesti varmistamalla riittävä, monipuolinen ja laadukas asuntotuotanto seudun eri osissa.

Kaupunkiseudun viihtyisyyttä voidaan parantaa lisäämällä viher- ja virkistysalueita, edistämällä sekoittunutta yhdyskuntarakennetta sekä tuomalla kaupunkiseudun parhaita paikkoja koko väestön saavutettaviin. Seudullisen suunnittelun hyödyksi voidaankin todeta, yhteisten voimavarojen laajempi hyödyntäminen.

Kaupunkiseudullisen yhteensovittamisen lisäksi MAL-suunnittelulla pyritään edistämään kaupunkiseudun kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä. Helsingin seudun metropolialue on koko Suomen suurin kulttuurin, talouden, elinkeinoelämän ja palveluiden keskus sekä liikenteen solmukohta.

Kehittämällä Helsingin seudusta Euroopan kestävimmin kasvavaa ja ihmisläheisintä metropolialuetta edistämme koko Suomen kilpailukykyä ja kestävyyttä, ja siksi Helsingin kaupunkiseudun menestys on myös valtion intressien mukaista.

MAL 2023 -suunnitelma toimii seudun lähtökohtana MAL-sopimukselle, jonka kautta valtio tukee kaupunkiseudun kehittämistä. Seuraavat valtio-osapuolten kanssa käytävät MAL-sopimusneuvottelut ajoittuvat syksyyn 2023.

Miltä seudun yhteinen visio vaikuttaa? Tutustu MAL 2023 -suunnitelman sisältöön lisää ja kerro mielipiteesi lausuntokierroksen aikana. Lue lisää

Mervi Hemminki

Kirjoittaja on pääkaupunkiseudun MAL-asiantuntija.