MAL-blogi

Vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille – jakeluinfrastruktuurin kehittämisestä selvitys

Mette Granberg, liikennejärjestelmäasiantuntija

Siirtymä liikenteen fossiilisista polttoaineista kestävämpiin energialähteisiin edellyttää hyvin toimivaa jakeluinfrastruktuuria. Erityisesti raskaan liikenteen käyttövoimamuutosta on tuettava toimenpitein, joista jakeluinfrastruktuurin rakentaminen on tärkeä osa. Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran nykytila ja kehittämistarpeet Helsingin seudulla -selvityksessä tarkasteltiin sähkön, biokaasun ja vedyn jakeluverkkoa sekä tarvittavia edistämistoimenpiteitä. Selvitys sisälsi niin yksityis- kuin ammattiliikenteen näkökulman.

Liikenteen käyttövoimien uudistumista vauhdittavat EU:n ja jäsenvaltioiden päästövähennystavoitteet. Sähköistyminen etenee erityisesti henkilöautoissa, takseissa, pakettiautoissa ja paikallisbusseissa. Vety ja biokaasu voivat olla hyviä vaihtoehtoja kuljetusmatkoilla, joille sähkö ei sovi pitkien latausaikojen tai akkujen rajoitusten vuoksi.

Kuntien ja julkisen toimijan rooli on keskeinen jakeluinfrastruktuurin kehittämisessä ja päästöttömän liikenteen edistämisessä. Selvityksessä määriteltiin tavoitteet, joiden mukaisesti seudulla edistetään julkisesti saatavilla olevan latausverkoston kehittymistä ja tuetaan siten autokannan nopeaa sähköistymistä. Lisäksi varmistetaan riittävä julkinen latausinfra ja edesautetaan EU:n AFIR-asetuksen (Alternative Fuel Infrastructure Regulation) vaatimusten kansallista täyttymistä.

Toimenpiteitä selvityksessä on 11 ja ne jakautuvat kolmen osa-alueen alle: 1. Henkilöautojen latausinfrastruktuurin ja ajoneuvokannan kehittymisen edistäminen, 2. Raskaan liikenteen jakeluinfrastruktuurin kehittymisen edistäminen ja 3. Yhteistyö ja tiedon vaihtaminen. Toimenpiteet muodostettiin pohjautuen asiantuntijahaastatteluihin, nykytilanteen ja kehittämistarpeiden kartoitukseen sekä työn aikana järjestetyn sidosryhmätyöpajan tuloksiin.

Kuntien toimenpiteitä ovat esimerkiksi alueiden aktiivinen kartoittaminen raskaan liikenteen vaihtoehtoisen jakeluinfran ja taukopaikkojen toteuttamiseksi sekä julkisilla alueilla sijaitsevien pysäköintipaikkojen latausinfran käyttöön. Kuntia kannustetaan myös edistämään päästöttömän kaluston yleistymistä omilla hankinnoillaan. Selvityksen toimenpiteitä ovat lisäksi raskaan liikenteen taukopaikkojen ja jakeluinfran sijaintisuunnitelman laadinta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa sekä eri osapuolista koostuvan ohjausryhmän perustaminen.

Ohjausryhmän tavoitteena olisi varmistaa raskaan liikenteen taukopaikkojen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfran sijaintisuunnitelman toteutuminen sekä edistää koordinointia, päästöttömien raskaiden ajoneuvojen määrien kehityksen seuraamista ja vuoropuhelua jakeluyritysten ja latausoperaattoreiden kanssa.

Toimiakseen hyvin ja palvellakseen laajaa ja heterogeenista käyttäjäkuntaa on jakeluinfrastruktuurin kehittäminen välttämätöntä tehdä laajassa yhteistyössä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Selvityksen onnistumista tuki kuntien, seudullisten toimijoiden, valtion ja logistiikkatoimijoiden asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Selvitys tehtiin osana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnittelua. Selvitys valmistui joulukuussa 2023 ja konsulttina toimi WSP Finland Oy. Fossiilisille polttoaineille vaihtoehtoisten käyttövoimien seudullinen edistäminen jatkuu.

Tutustu selvitykseen:
MAL 2023: Vaihtoehtoisten käyttövoimien jakeluinfrastruktuurin nykytila ja kehittämistarpeet Helsingin seudulla, pdf

Lue myös nämä