HSL pitää ehdotettua alv-poistomallia epäonnistuneena ja ehdottaa tilalle vaihtoehtoista mallia

HSL pitää huonona hallituksen esittämää arvonlisäveron väliaikaista poistamista joukkoliikenteeltä ja esittää tilalle vaihtoehtoista mallia, jossa tuki kohdentuisi suoraan lippujen hintoihin.

HSL pitää huonona hallituksen esittämää arvonlisäveron väliaikaista poistamista joukkoliikenteeltä. Toteutuessaan se aiheuttaisi arviolta 6 miljoonan euron lisäkustannukset HSL:lle, mikä lisäisi lippuhintojen korotustarvetta entisestään.

Lisäksi HSL pitää veromuutoksen aikataulua teknisesti mahdottomana toteuttaa kaikissa myyntikanavissa. HSL esittää tilalle vaihtoehtoista mallia, jossa tuki kohdentuisi suoraan lippujen hintoihin ja sitä kautta matkustajille ilman, että se aiheuttaa merkittävää kustannusten kasvua ja kehitystoimenpiteiden hidastumista HSL:lle.

HSL-liikenteessä tehdään 60-70 % Suomen joukkoliikennematkoista. HSL tilittää valtiolle arvonlisäveroa joukkoliikenteen lipputuloista henkilökuljetusten arvonlisäverokannan 10 %:n mukaisesti. Hallitus esittää arvonlisäveron väliaikaista poistoa henkilökuljetuksista aikavälillä 1.1.-30.4.2023.

HSL:n ehdottama malli on kaikkien alueen veronmaksajien ja joukkoliikenteellä matkustavien edun mukainen sekä yhteiskuntataloudellisesti parempi.

”Kaikki väliaikaisesta alv-poistosta johtuvat ylimääräiset kustannukset nostavat kokonaistarkastelussa lippujen hintoja. Siksi HSL:n onkin vaikea ymmärtää hallituksen esitystä, jonka vaikutus olisi asiakkaille täysin päinvastainen, kuin mitä muutoksella tavoitellaan”, HSL:n toimitusjohtaja Mika Nykänen toteaa.

Vaihtoehtoinen malli

HSL ehdottaa vaihtoehtoiseksi toteuttamistavaksi HSL:lle maksettavaa suoraa valtion tukea, joka HSL:n tulee kohdentaa lippujen hintoihin tammi-huhtikuussa 2023. Tämä olisi helposti lyhyehkölläkin aikataululla toteutettavissa oleva keino helpottaa kotitalouksien matkalippujen hankintaa.

HSL:n lippujen hinnoissa on ensi vuodelle nousupaineita. HSL:n hallitus päättää ensi vuoden lippujen hinnoista syksyn aikana. Hintapäätöksestä sekä valtion tuen suuruudesta riippuen tuki joko pienentäisi lippuhintojen korotuksia tai alentaisi lippuhintoja tämänhetkisistä hinnoista.

”Hallituksen valmistelema alv-alennus aiheuttaisi HSL:lle merkittäviä kustannuksia ja nostaisi painetta lippuhintojen korotuksille entisestään. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista. Siksi esitämme vaihtoehtoista mallia, jossa tuki kohdentuisi suoraan joukkoliikenteen matkustajille ilman kustannusten kasvua HSL:lle ja uutta lisäpainetta lippuhintojen korotuksille. Vaihtoehtomme vaikutukset valtion talouteen olisivat yhtäläiset alv-alennuksen kanssa. Lisäksi sillä saavutettaisiin suurempi vaikuttavuus nimenomaisesti kestävien kulkumuotojen suosion kasvattamiseen”, sanoo HSL:n hallituksen puheenjohtaja Matias Pajula.

“Hallituksen alv-poistoesitys on matkustajien kannalta huono. Jos matkakuluja halutaan alentaa, se on syytä tehdä suoralla valtiontuella HSL:lle. Tästä on jo hyvä käytäntö olemassa korona-ajan valtiontukien muodossa. Samaa järjestelyä kannattaa käyttää nytkin”, sanoo HSL:n hallituksen varapuheenjohtaja Pekka Sauri.

Väliaikaisen alv-poiston riskit

Yksinkertaiselta kuulostava alv:n väliaikainen poistaminen on osoittautumassa käytännössä erittäin monimutkaiseksi. Tilannetta kuvastaa se, että HSL:n on saanut viranomaisilta ristiriitaisia tietoja ja tulkintoja asiassa, eikä pysty perustamaan näkemystään täysin varmaan tietoon.

Varmaa on se, että yksistään alv:n väliaikaisen poistamisen vaatimat tekniset muutokset lukuisiin HSL:n ja kumppaneiden myyntijärjestelmiin aiheuttaa huomattavan suuria ylimääräisiä kustannuksia. HSL:n on arvioinut omien järjestelmämuutostensa maksavan reilut miljoonaa euroa. Muutoksia pitää tehdä yli 20 järjestelmään kahteen kertaan, sekä 1.1. että 1.5.

Lisäksi muutosten vaatima työ vaarantaa HSL:n nykyiseen lippujärjestelmään suunnitellut tietoturvapäivitykset ja aiheuttaa lipunmyyntiin häiriöitä ja tulon menetyksiä. Muutos viivästyttää myös HSL:ssä käynnissä olevaa tärkeää lippujärjestelmän uudistamishanketta noin 6 kuukautta. Hankkeen viivästyminen aiheuttaa 5 miljoonan euron lisäkustannukset, koska vanhoista lippujärjestelmistä ei päästä luopumaan.