Vi anser att den föreslagna modellen för sänkning av mervärdesskatt är misslyckad och föreslår en alternativ modell

Vi anser att förslaget att kollektivtrafikaktörer tillfälligt inte behöver betala mervärdesskatt är inte enkelt att genomföra. I stället föreslår vi en alternativ modell där stöd riktas direkt till biljettpriserna.

Vi anser att förslaget att kollektivtrafikaktörer tillfälligt inte behöver betala mervärdesskatt är inte enkelt att genomföra. Om den föreslagna modellen genomförs, beräknas den kosta ca 6 miljoner euro extra och detta skulle skapa behov av att höja biljettpriser.

Vi anser också att tidtabellen för skatteförändringen är tekniskt omöjligt att genomföra i alla försäljningskanaler. Vi föreslår en alternativ modell där stöd riktas direkt till biljettpriserna och till passagerare utan att det orsakar höjda kostnader.

Ca 60 - 70 % av kollektivtrafikresorna i Finland görs i HRT-trafiken. Vi betalar mervärdesskatt på 10 % till staten för kollektivtrafikens biljettintäkter. Regeringen föreslår att mervärdesskatt vid persontransporter sänks till 0 % under perioden 1.1-30.4.2023.

Den modell som vi föreslår är samhällsekonomiskt sätt bättre och gynnar skattebetalare och passagerare i regionen.

”Alla extra kostnader som orsakas av den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatt höjer biljettpriser i totalgranskningen. Därför är det svårt att förstå regeringens förslag som skulle påverka kunderna på ett helt annat sätt än vad som ursprungligen var regeringens intention”, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Alternativ modell 

Vi föreslår en alternativ modell som går ut på att staten betalar direkt stöd till HRT som sedan riktas till biljettpriserna januari-april 2023. Det här skulle vara en åtgärd som är möjligt att genomföra även med snabb tidtabell för att underlätta hushållens biljettköp.

HRT:s styrelse beslutar om biljettpriserna under hösten. Beroende på beslutet samt på storleken på statens stöd skulle stödet antingen minska en eventuell prishöjning eller sänka de nuvarande biljettpriserna.

”Sänkningen av mervärdesskatt som regeringen förbereder skulle orsaka betydande kostnader för HRT och skulle förorsaka tryck på att höja biljettpriser. Detta är inte ändamålsenligt. Därför föreslår vi en alternativ modell där stödet skulle riktas direkt till kollektivtrafikens kunder. Vår modell skulle påverka statens ekonomi lika mycket som den planerade sänkningen av mervärdesskatt. Dessutom skulle detta ha en större påverkan genom att göra de hållbara färdsätten mer attraktiva”, säger HRT:s styrelseordförande Matias Pajula.

”Regeringens förslag att sänka mervärdesskatt är ur passagerarens synvinkel dåligt. Om man vill minska resekostnader, ska det göras genom ett direkt statsstöd till HRT. Det finns redan en gångbar praxis i form av statsstöd som användes under coronapandemin. Det lönar sig att följa samma praxis även nu”, säger HRT:s vice styrelseordförande Pekka Sauri.

Risker

Den tillfälliga sänkningen av mervärdesskatt som låter enkel har visat sig att i själva verket vara komplicerad. Att vi har fått motstridig information och olika tolkningar från myndigheterna och kan därför inte använda helt säker information beskriver situationen på ett bra sätt.

Det som är säkert är dock att de tekniska förändringarna i ett stort antal försäljningssystem som HRT och HRT:s partner har orsakar stora extra kostnader. Vi har beräknat att förändringarna i våra egna system skulle kosta över en miljon euro. Det behövs göras förändringar i över 20 system både den 1 januari och den 1 maj.

Arbete som förändringarna kräver äventyrar de planerade uppdateringarna i dataskydd i vårt nuvarande biljettsystem och orsakar störningar i biljettförsäljningen och inkomstbortfall. Förändringen kan också försena det viktiga förnyelseprojektet av biljettsystem med ca 6 månader. Detta skulle orsaka tilläggskostnader på 5 miljoner euro eftersom vi måste upprätthålla också det gamla biljettsystemet.