HSL:n hallituksen päätöksiä 12.12.2023

HSL:n hallitus kokoontui 12. joulukuuta 2023 ja teki päätökset seuraavista asioista.

Virkavapaan myöntäminen toimitusjohtajalle

Hallitus päätti yksimielisesti myöntää toimitusjohtaja Mika Nykäselle palkatonta virkavapaata 15.1.2024 lukien määräaikaisen valtiosihteerin toimikauden ajaksi.  Enimmillään virkavapaus voi jatkua 31.5.2027 asti. Hallituksen varapuheenjohtaja teki muutosehdotuksen alkuperäiseen päätösesitykseen toimitusjohtajan sijaisen valinnasta. Hallitus päätti hyväksyä muokatun päätösesityksen, jonka mukaisesti toimitusjohtajan sijaisen virka tulee julkisesti haettavaksi.

Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan

 

KLOY-HSL Sopimus Koskelan Raitiovaunuvarikon kustannusten korvaamisesta

Hallitus päätti hyväksyä HSL:n ja Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n välisen sopimuksen Koskelan raitiovaunuvarikon kustannusten korvaamisesta. Hallitus päätti myös hyväksyä päivitetyn esisopimuksen, jolla jatketaan HSL:n, Kaupunkiliikenne Oy:n ja Helsingin kaupungin 20.6.2023 solmiman esisopimuksen (Koskelan raitiovaunuvarikkoa koskeva sopimus) voimassaoloa. Esisopimus on voimassa siihen asti, kun HSL ja kaupunkiliikenne Oy ovat hyväksyneet Koskelan varikon varsinaisen vuokrasopimuksen ja varikon toteutusta koskeva investointipäätös on tehty, kuitenkin enintään 31.12.2024 asti.

Linkki kokousasiaan

 

Lausunto Suomi-rata Oy:n Lentoratahanketta koskevasta YVA-selostuksesta

Hallitus päätti antaa lausunnon Lentoratahankkeesta. HSL katsoo, että ratahankkeiden osalta on tarve selvittää eri ratahankkeiden kokonaisuutta ja vaikutuksia valtakunnallisesti. Hankeyhtiöiden suuret ratahankkeet eivät ole osa seudullista MAL 2023 -investointiohjelmaa, mutta niihin liittyy tunnistettuja selvitystarpeita. Osana Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelua tullaan laatimaan selvitys Turun tunnin junan, Lentoradan ja Itäradan vaikutuksista maankäyttöön ja liikenteeseen. Selvitys on ensimmäinen, jossa suunnitteilla olevia suuria ratahankkeita tarkastellaan yhdessä ja osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta.

Linkki kokousasiaan

 

Hallituksen toimikunnan kokoonpano

Hallitus päätti nimittää hallituksen toimikuntaan Sakari Rokkasen tilalle vantaalaisen hallituksen jäsenen Anssi Auran (Kokoomus).

Linkki kokousasiaan