HSL:n verkkopalvelun käyttöehdot

Laatimispäivä: 13.5.2015, päivitetty 23.5.2018
 

1. Sopimuksen kohde ja osapuolet

Näitä HSL:n verkkopalvelun käyttöehtoja sovelletaan Helsingin seudun liikenne–kuntayhtymän (jäljempänä Palvelutarjoaja) tuottamiin HSL:n verkkopalveluihin (jäljempänä Palvelut). Tällä sopimuksella (jäljempänä "Käyttöehdot") Palveluja käyttävä yksityisasiakas (jäljempänä Käyttäjä) ja Palveluntarjoaja sopivat kuluttajille suunnattujen verkkopalveluiden rekisteröitymistä edellyttävästä käytöstä. Palveluja käyttävän henkilön on hyväksyttävä nämä Käyttöehdot itseään sitoviksi voidakseen käyttää Palveluja.

Näitä ehtoja sovelletaan kaikkeen Palvelujen kautta tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen, jollei joltain osin ole erikseen toisin ilmoitettu tai sovittu.

2. Palvelun kuvaus

Palvelu tarkoittaa näissä Käyttöehdoissa Palveluntarjoajan verkko- ja mobiilipalveluita kuten esimerkiksi HSL.fi –verkkopalvelu, Oma Reittiopas, sekä tulevia palveluita kuten verkkokauppa sekä niihin liitännäisiä palveluita.

3. Palvelun käyttäminen ja siihen rekisteröityminen

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Käyttäjä liittyy Palveluihin rekisteröitymällä käyttäjäksi palveluun liittyvällä www-sivulla ja hyväksymällä Käyttöehdot itseään sitoviksi. Palvelun tarjoaja voi lisäksi edellyttää Käyttäjältä tiettyjen tietojen antamista rekisteröitymisen yhteydessä ja Käyttöehtojen hyväksymistä. Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjä luo salasanan sekä kirjaa palveluun sähköpostiosoitteensa, joka toimii jatkossa kirjautumistunnuksena Palveluihin. Käyttäjä käyttää Palveluja näiden rekisteröitymisen yhteydessä annettujen tunnusten avulla.

HSL:n Verkkokaupan kuluttajapalveluihin sovelletaan lisäksi yleisiä toimitusehtoja kuluttaja-asiakkaille ("Yleiset toimitusehdot").  Kulloinkin käytössä olevat rekisteröitymistavat on kuvattu Palvelujen yhteydessä.

Palvelujen käytön edellytyksenä voi olla tietty ikä tai muu erityisedellytys, kuten suomalainen henkilötunnus. Palveluilla voi olla palvelukohtaisia erityisedellytyksiä, jotka on hyväksyttävä palvelun yhteydessä.

4. Rekisteritiedot ja niiden käyttö

Käyttäjän tulee antaa Palveluissa Palveluiden käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Käyttäjän henkilötiedot tallennetaan HSL:n asiakasrekisteriin. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Käyttöehdon ja HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. Hinnat

Palvelujen käyttö on maksutonta Käyttäjälle, ellei toisin ole nimenomaisesti ilmoitettu. Maksullisten Palveluiden hinnat ja tilaus- ja toimitusehdot ilmoitetaan selkeästi kunkin maksullisen Palvelun yhteydessä.

6. Palvelun sisältö

Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että Palvelu on mahdollisimman korkeatasoista. Palveluntarjoaja vastaa Palvelun sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta.  

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen joko osaksi tai kokonaisuudessaan.

7. Asiakasviestintä ja suoramarkkinointi

Käyttäjällä on mahdollisuus antaa Palveluntarjoajalle lupa lähettää Käyttäjälle viestejä liittyen Palveluun, Palvelutarjoajaan tai Palveluntarjoajan muihin Palveluihin. Palvelun Käyttäjällä on myös mahdollisuus perua antamansa markkinointiviestintälupa niin halutessaan.

Suoramarkkinointia ei ole kuitenkaan sellainen HSL:n harjoittama asiakasviestintä, jossa on kyse olemassa olevan asiakassuhteen hoitamiseksi tarvittavasta yhteydenpidosta.

8. Palveluiden ylläpito ja virhetilanteet

Palveluntarjoaja ei takaa palvelun virheetöntä ja keskeytymätöntä toimintaa. Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden, haitallisten ohjelmistojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista tai muusta vastaavasta häiriöstä tai virheestä eikä näistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa virheistä, jotka johtuvat kolmannen osapuolen tarjoamien tietoliikenneyhteyksien tai muiden tietoliikenteeseen liittyvien palveluiden keskeytyksistä tai näissä palveluissa olevista virheistä. Palveluntarjoaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Käyttäjä käyttää Palveluita ohjeiden tai määräysten vastaisesti, eikä virheistä, jotka muuten ovat Käyttäjän aiheuttamia.

9. Palveluiden käytettävyys

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelut olisivat Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palveluiden keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelut niiden muutoksen, uudistuksen tai Palveluihin liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi tai mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen Palveluntarjoajan verkkosivuilla, mikäli se on mahdollista.

10. Oikeudet Palveluiden sisältöön

Palveluiden sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia.

Palveluiden omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajalla. Käyttäjä ei saa mitään Palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Palveluja näiden käyttöehtojen mukaisesti.

11. Käyttäjän oikeus käyttää Palveluita

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palveluita näiden käyttöehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti.  Käyttöoikeuden sisältö määräytyy tässä käyttöehtodokumentissa, joka Käyttäjän on hyväksyttävä itseään sitovaksi voidakseen rekisteröityä Palveluihin.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palveluja kyseisen Palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Käyttäjällä ei ole oikeutta ilman oikeudenhaltijan kirjallista lupaa kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Palvelua tai sen osia. Lainattaessa Palveluiden sisältöä lain niin salliessa, Käyttäjä on velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan edellyttämällä tavalla.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelujen käytöstä itselleen aiheutuneista kustannuksista.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palveluiden käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palveluita käytetään tässä dokumentissa kuvattujen käyttöehtojen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

12. Käyttäjän vastuut

12.1. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun. Käyttäjä vastaa omia tunnuksiaan käyttäen tapahtuvasta käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana sekä muut Palvelun käytön mahdollisesti edellyttämät tunnukset, mikäli tekniset tai muut hyväksyttävät syyt sitä edellyttävät. Palveluntarjoaja ei ole tunnusten muuttamisen vuoksi korvausvelvollinen.

Mikäli Käyttäjän tunnus joutuu sivullisen haltuun tai katoaa, Käyttäjän on välittömästi vaihdettava tunnuksensa tai ilmoitettava tästä Palveluntarjoajalle. Käyttäjän vastuu tällaisen tunnuksen käytöstä ja käytön muille mahdollisesti aiheuttamasta vahingosta päättyy välittömästi Käyttäjän tehtyä tämän ilmoituksen Palveluntarjoajan Käyttäjäpalveluun tai Käyttäjän vaihdettua tunnuksensa. Palveluntarjoaja voi luovuttaa Käyttäjän tunnukset muille kuin Käyttäjälle ainoastaan Käyttäjän valtuutuksella tai lain nojalla.

12.2. Laitteet

Käyttäjä vastaa itse Palvelujen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta. Laitteet eivät saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palveluille tai muille verkon käyttäjille. Käyttäjä on velvollinen noudattamaan Palvelujen käytössä Palveluntarjoajan kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita.

12.3. Käyttäjän tiedot
Käyttäjän on annettava Palveluja varten Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset tiedot. Palveluntarjoajalla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti sekä rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin.

Käyttäjällä on lainmukainen oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten.

Käyttäjän on viipymättä ilmoitettava tietojen muutoksista. Käyttäjä vastaa Palveluihin antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

12.4. Aineisto
Palveluntarjoaja ei valvo Palveluja hyväksikäyttäen tuotettua, lähetettyä, välitettyä tai muuten käsiteltyä aineistoa eikä Palveluntarjoaja vastaa tällaisen aineiston lainvastaisesta tai loukkaavasta sisällöstä. Käyttäjä vastaa siitä, ettei hän Palveluja käyttäen tuota, lähetä, säilytä tai muutoin käsittele aineistoa, joka loukkaa tekijän- tai muita oikeuksia, hyvää tapaa, lakia tai viranomaisten määräyksiä. Loukkaaminen voi aiheuttaa velvollisuuden korvata siitä aiheutunut vahinko ja johtaa rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Käyttäjä vastaa omalla kustannuksellaan aineistoonsa mahdollisesti liittyvistä riitaisuuksista ja niistä aiheutuvista mahdollisista oikeudenkäynti- ym. kustannuksista, vahingonkorvauksista ja muista mahdollisista korvausvelvoitteista.

Käyttäjä vastaa Palvelujen avulla tai kautta lähettämänsä tai muuten käsittelemänsä aineiston sisällöstä ja esitysmuodosta. Jos Käyttäjä voi lisätä Palveluihin omaa aineistoaan, Käyttäjän tulee ennen tämän aineiston käyttöä varmistaa, ettei aineisto ole Käyttöehtojen, Palvelusopimusten taikka Palveluntarjoajan antamien ohjeiden vastainen ja ettei aineisto sisällä haittaohjelmia tai muuta vahingollista aineistoa. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua vahingollisten, haittaa tai häiriötä aiheuttavien viestien tai tietoliikenteen lähettämiseen.

12.5. Seuraukset
Mikäli Käyttäjän Palveluntarjoajalle antamien tietojen tai toimittaman aineiston sisältö on Käyttöehtojen, Palvelusopimusten tai Palveluntarjoajan antamien ohjeiden vastainen, Palveluntarjoaja ei ole velvollinen toteuttamaan Palveluja mainittujen sopimusten tai Palveluntarjoajan Palveluista antamien tietojen mukaisesti.

Mikäli ilmenee, että Käyttäjän Palvelujen avulla käsittelemä aineisto on sisällöltään loukkaavaa, loukkaa toisen tekijän- tai muita oikeuksia, on lain tai Käyttöehtojen tai Palvelusopimusten ehtojen vastainen taikka voi aiheuttaa vahinkoa, on Palveluntarjoajalla oikeus poistaa kyseinen aineisto. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus väärinkäytösten vuoksi purkaa Käyttöehdot ja/tai Palvelusopimus ja keskeyttää Palvelujen käyttö.

13. Tietoturva

Käyttäjä on tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

Palveluntarjoaja säilyttää kaikki Käyttäjää koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. Palveluntarjoaja järjestää Palveluidensa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Koska Käyttäjä käyttää Palveluita julkisen tietoverkon välityksellä, Palveluntarjoaja ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

14. Palveluntarjoajan vastuu ja korvausvelvollisuus

Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä vahingoista eikä ole vastuussa asiakkaalle palvelun virheellisestä toiminnasta, käyttökatkoista, käytön estymisestä, palvelussa tai sen sisällössä olevista virheistä, puutteellisuuksista, tai palvelun tai sen osan lopettamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tulevista vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjän itse aiheuttamasta, itselle tai muille tuottamasta vahingosta, palvelun väärinkäytöstä tai muusta vastaavasta toimesta. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Maksullisten palveluiden osalta palveluntarjoajan vastuu kaikista vahingoista rajoittuu aina enintään asiakkaan vahingon kohteena olevasta maksullisesta palvelusta vahingon ajalta maksaman maksun määrään.

15. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluihin liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palveluntarjoajan verkkosivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

16. Käyttöehtojen muuttaminen

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palveluntarjoaja kehittää Palveluja jatkuvasti, mistä johtuen käytössä olevien Palvelujen valikoima ja sisältö voivat muuttua. Palveluntarjoaja on oikeutettu muuttamaan näitä käyttöehtoja ilmoitettuaan muutoksista Palveluntarjoajan verkkosivuilla hyvissä ajoin ennen muutosten voimaantuloa. Palveluntarjoajalla on myös oikeus lopettaa Palvelujen tuottaminen. Palveluntarjoajalla on tällöin oikeus irtisanoa Käyttöehdot tai Palveluja niiden lopetettua osaa koskevin osin.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy uusia sopimusehtoja Palveluntarjoajan ilmoitettua sopimusmuutoksesta, on Käyttäjällä oikeus irtisanoa sopimus. Jos Käyttäjä toimittaa irtisanomisilmoituksen Palveluntarjoajalle mukaisella tavalla vähintään 7 päivää ennen uusien ehtojen voimaantuloa, eivät uudet ehdot sido Käyttäjää. Käyttäjä on tällöin uusien ehtojen voimaantuloon asti sidottu vanhoihin ehtoihin. Käyttäjän sopimussuhde päättyy viimeistään uusien ehtojen tullessa voimaan.

17. Sopimuksen ja Palveluiden voimassaolo ja päättyminen

Sopimus tulee Käyttäjän osalta voimaan, kun Käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot merkitsemällä käyttöehdot hyväksytyiksi, antanut Palveluntarjoajalle palvelun avauksessa tarvittavat rekisteröintitiedot palvelun sisältämällä lomakkeella sekä rekisteröitynyt palvelun käyttäjäksi tai kun Käyttäjä on hyväksynyt sopimuksen ehdot muulla Palveluntarjoajan erikseen hyväksymällä tavalla. Käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt rekisteröitymisen ja myöntänyt Käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Sopimus tulee Palveluntarjoajan osalta voimaan, kun Palveluntarjoaja on hyväksynyt käyttäjän rekisteröitymisen. Käyttäjällä on oikeus purkaa sopimus Palvelun käytöstä milloin tahansa Palvelussa.

Palveluntarjoajalla on seuraavissa tapauksissa oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi:

a) jos Käyttäjä on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti tai jos Käyttäjä on toiminut muuten Käyttöehtojen vastaisesti eikä ole välittömästi asiasta tiedon saatuaan korjannut toimintaansa

b) jos Käyttäjä on tahallisesti antanut virheellisiä rekisteröintitietoja.

c) jos Palveluntarjoaja lopettaa Palvelun tai muuttaa Palvelua olennaisesti

Sopimus on voimassa kun Käyttäjä on hyväksynyt sen rekisteröitymällä tai muutoin ja on voimassa toistaiseksi.


18. Velvoitteiden siirto

Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimuksen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus siirtää sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet sille organisaatiolle, jolle liiketoiminta siirtyy.

19. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden Käyttöehtojen tarkoittamiin Palveluihin, Palvelukohtaisiin ehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riitatilanteet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

20. Muut ehdot

Kaikki oikeudet (omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet) Palveluihin ja niihin liittyvään Palveluntarjoajan tarjoamaan aineistoon ovat Palveluntarjoajalla tai sen lisenssinantajilla. Oikeudet Muiden palveluntarjoajien tuotteisiin ja palveluihin sekä niihin liittyvään aineistoon ovat kyseisillä palveluntarjoajilla tai niiden lisenssinantajilla.

21. Yhteystiedot

Helsingin seudun liikenteen verkkosivut:

http://www.hsl.fi

Nimi: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki

Postiosoite: PL 100, 00077 HSL

Puhelin (vaihde), faksi: (09) 4766 4444

Sähköposti: hsl@hsl.fi