Ta ställning till ändringar som stomlinjen 560 tar med sig i Gårdsbacka och Nordsjö

Den nya tvärgående stomlinjen 560 inleder trafikering på hösten 2015. Bussens planerade rutt går från Nordsjö via Malm station och Svedängen till Myrbacka, och den tar med sig ändringar också till andra bussrutter i Nordsjö och Gårdsbacka. HRT:s styrelse behandlar planen i sitt möte i december.

Linjen 560, tidigare känd till namnet Joker II, förbättrar avsevärt förbindelser mellan Malm och Myrbacka. Ruttens längd är 25 kilometer. Den skapar för sin del förutsättningar för bättre fungerande trafikverk och förbättrar utbud av tvärgående trafik i hela huvudstadsregionen. Planeringen utvecklas utgående från nuvarande busslinje 78 som trafikerar mellan Nordsjö och Malm.

När Ringbanan blir färdig år 2015, ökar passagerarantalet mellan Malm och Östra Helsingfors. Stomlinjen 560 svarar på efterfrågan eftersom linjen snabbar upp förbindelser mellan Malm och Nordsjö. Också resor till flygstationen blir snabbare då man kan stiga om från stamlinjen till Ringbanans tåg i Malm.

Stomlinjerna är snabba och trafikerar ofta

Stambusslinjerna är snabba, de har hög turtäthet och omfattande trafikeringstid. Omstigningarna är smidiga och bussarna obehindrade.

Stomlinjen 560 trafikerar från måndag till fredag ca kl. 4.45-23.30, på lördagarna kl. 5.30-23.30 och på söndagarna kl. 6-23.30. Turtätheten under rusningstider är 7-8 minuter, på vardagarna och lördagarna på dagen 10 minuter, på söndagarna på dagen 15 minuter och under lugnare tider 20-30 minuter.

Förutom trafikljusprioriteringar ökar glesare hållplatsnät stomlinjens snabbhet. Linjen 560 stannar inte heller på alla nuvarande hållplatser. På Kallviksvägen i Nordsjö förenas sex hållplatspar till fyra. På Havsrastbölevägen stannar bussarna på alla hållplatser men i andra delar av rutten endast i terminaler, på de viktigaste omstigningshållplatserna samt på sådana hållplatser där finns mycket passagerare. Hållplatsernas tillgänglighet hålls ändå på god nivå och bl.a. på cyklarnas anslutningsparkering fästs särskilt uppmärksamhet.

Läs mer om stomlinje 560

Ändringar i Nordsjö

Stomlinjen 560 påverkar metrons anslutningslinjenät mest i Nordsjö. Den ersätter den indragna linjen 78, som nu trafikerar från metrostationen till Kallviksvägen och Nordsjö hamn.

Rastböle

Avvikande från den ursprungliga planen är det meningen att linjen 560 fortsätter från Nordsjö metrostation till Rastböle. Då kan man undvika stockningar i redan annars livlig Nordsjö terminal.

Den nya stomlinjen ersätter linjen 96 i Havsrastböle samt bussens 98 ruttdel från Rastböle metrostation till Nordsjö metrostation. När stomlinjen 560 inleder trafikering, förkortas rutten för linje 96 till sträckan Norsdjö(M)-Porslaxvägen. Rutten för linje 98 förkortas till sträckan Östra centrum(M)-Marudd-Rastböle(M).

Efter ändringen blir gångavståndet från linjens 98 nuvarande hållplatspar ”Båtmästarvägen” och ”Brunnsökarparken” längre. Gångavståndet från Brunnsökarparkens hållplats till den närmaste stamlinjens hållplats är ca 250 meter och till metrostation 600 meter. Å andra sidan kompenserar stamlinjens tätare turtäthet delvis de längre gångavstånden.

Kallviksvägen

Linjen 560 ersätter bussarnas 78 och 90 indragna service på Kallviksvägen. Det täta hållplatsnätet på Kallviksvägen blir glesare för att snabba upp stamlinjen.

Linjen 78 upphörs och rutten för linje 90 ändras: den nya rutten går från Nordsjö metrostation via Solvik till Nordsjö hamn.

Linjerna 813 och 814, som körs med minibussar, kompletterar servicen i området på Kallviksvägen.

Läs mer om linjer 813 och 814

Under lugna tider, särskilt sent på kvällen, blir bussens turtäthet från metrostationen glesare. Nuförtiden är linjernas 78 och 90 gemensamma turtäthet 10 minuter och den planerade turtätheten för linjen 560 är 15-20 minuter på kvällarna. På grund av passagerarantal är glesare turtäthet grundad. Dessutom erbjuder den nya stamlinjen en ny och snabb anslutningsförbindelse också till Mellungsbacka metrostation, speciellt från Kallviksvägens norra ände.

Porslaxvägen, Solvik och Nordsjö hamn

Linjerna 90 och 96 ersätter linjens 78 indragna service i Solvik och Nordsjö hamn. Bussen 90 kör via Solvik till Nordsjö hamn och bussen 96 till Porslaxvägen.

I metrotrafiken övergås till tätare turtäthet: Till Nordsjö och Mellungsbacka trafikeras under rusningstider med 5 minuters mellanrum i stället för nuvarande 8 minuter, på vardagarna och lördagarna på dagen och början av kvällen är turtäthet 7,5 minuter i stället för nuvarande 10 minuter. På söndagarna och kvällarna förblir den nuvarande turtätheten på 10 minuter.

Anslutningstrafikens, bl.a. linjernas 90 och 96, turtäthet ändras så att den passar ihop med metrons tidtabeller: under rusningstiden 10 minuter (nuförtiden 8 min.), annars 15 eller 20 minuter (nuförtiden 20 min.).

Ändringar i Mellungsbacka, Gårdsbacka och Stensböle

Linjen 560 förbättrar och snabbar upp servicen längs Mellungsbackavägen och Gårdsbackavägen.

Den tillfälliga rusningslinjen 78 ersätter i början förbindelser från Stensböle till Gårdsbacka metrostation och Malm. När planskild anslutning i Stensböle blir färdig ungefär på hösten 2016, fortsätter linjen 57 mellan Munksnäs och Ladugården via Stensböle till Gårdsbacka. Samtidigt upphör trafikering av rusningslinjen 78.

Från linjen 57 kommer det att bli goda omstigningsförbindelser i riktning mot Malm med stamlinjen 560 samt med linjerna 519 och 554. Vid anslutning i Stensböle kan man stiga om till linjen 54 som kör längs Ring I i riktning mot Sockenbacka.

Den separata rusningslinjen 94V till Gårdsbackabågen upphörs och ersätts genom att bussens 94 turtäthet mellan Östra centrum och Gårdsbackabågen blir tätare.

Sammandrag:
Hur busslinjerna ändras enligt planen,

när stomlinjen 560 inleder trafikering på hösten 2015 på rutten Rastböle(M)-Nordsjö-Gårdsbacka-Malm-Myrbacka:

• Linje 78, Nordsjö hamn-Mellungsbacka(M)-Malm, upphörs. Med samma linjenummer inleder trafikering en ny tillfällig rusningslinje som kör sträckan Gårdsbacka(M)-Stensböle-Malms sjukhus. Bussens trafikering upphör när anslutning i Stensböle blir färdig ungefär på hösten 2016.
• Rutten för linje 90 ändras: ny rutt Nordsjö(M)-Solvik-Nordsjö hamn. Nu kör bussen rutten Nordsjö(M)-Kallviksvägen.
• Rutten för linje 96 förkortas till sträckan Nordsjö(M)-Porslaxvägen, nu kör bussen ändå till Rastböle metrostation.
• Rutten för linje 98 förkortas till sträckan Östra centrum-Marudd-Rastböle(M), nu kör bussen ändå till Nordsjö metrostation.
• Linje 98A upphörs.
• Rutten för linje 57 fortsätts från Ladugården via Stensböle till Gårdsbacka, när anslutning i Stensböle blir färdig ungefär på hösten 2016.

Målsättningen med planen är att klarlägga busslinjenät. Enstaka linjer och ruttvarianter blir mindre och därför kan utbud av stomlinjen 560 förbättras.

Man har fått goda erfarenheter av den första stomlinjen i Helsingforsregionen, dvs. linjen 550. Också enligt internationella erfarenheter ökar tydligt linjenät och hög turtäthet passagerarantal och kollektivtrafikens andel som färdsätt.

Planen ska behandlas i HRT:s styrelse i december 2013. Själva trafikeringen inleder i augusti 2015.

Kartor

 

 

Vad tycker du om de planerade ändringarna? Berätta dina åsikter och tankar i kommentarfältet nedan.