HRT:s ekonomi drabbades hårt av höga bränslepriser och låga passagerarantal i början av 2022

Låga passagerarantal och de rekordhöga bränslepriserna hade en stark påverkan på vår ekonomi i januari–april 2022. Den svåra ekonomiska situationen förväntas pågå hela året.

Användning av kollektivtrafiken har stegvis ökat från och med mars och biljettintäkterna har ökat lite mer än väntat i början av året.

Det beräknas att i år kommer antalet resor i den kollektivtrafik som HRT beställer att vara 298 miljoner, vilket är ungefär 25 procent färre än 2019, före pandemin.

Enligt uppskattning kommer biljettintäkterna att sjunka med ungefär 20 procentenheter jämfört med 2019 års nivå.

På grund av det rekordhöga priset på diesel som används i busstrafiken har anskaffningskostnaderna ökat mer än beräknat. Ökningen av priserna påverkar retroaktivt de ersättningar som vi betalar åt trafikoperatörerna. Också tilläggskostnader uppstår på grund av höga elpriser.

Vår viktigaste inkomstkälla är medlemskommunernas kommunandelar som medlemskommunerna betalar av skattemedel till HRT. Enligt detta års budget uppgår kommunandelarna till 435,8 miljoner euro.

Också i år kommer statliga stöd och bidrag att vara viktiga för vår ekonomi. HRT:s andel av det understöd som beviljas till kollektivtrafiken i den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2022 är ännu inte bestämd.

Coronaunderstöd kompenserar biljettinkomstförluster som beror på att passagerarantalet har minskat. Vi är nöjda att det finns ett tillägg för coronaunderstödet för kollektivtrafiken i den andra tilläggsbudgeten för 2022, även om beloppet är lägre än vad som förväntades. Det är ännu oklart hur stor HRT:s andel av det statliga stödpaketet på 48 miljoner euro till kollektivtrafiken blir”, berättar verkställande direktör Mika Nykänen.