MBT 2023 - planen siktar mot hållbart tillväxt och trafiksystem i Helsingforsregionen

Planutkastet MBT 2023 för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen och dess konsekvensbedömning kan kommenteras 3.4-25.5.2023.

Helsingforsregionen växer och förtätas. Tillväxten genomförs genom att ta stöd av den befintliga samhällsstrukturen och ett hållbart trafiksystem. Bland annat dessa principer ingår i planutkastet för  markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen MBT 2023. HRT:s styrelse beslöt skicka ut på remiss MBT 2023-utkastet och dess konsekvensbedömning i sitt möte 28.3.2023. En reviderad konsekvensbedömning är tillgänglig efter 17.4.2023. Helsingforsregionens samarbetsmöte HRSM behandlade ärendet i sitt möte 29.3.2023.

Det viktigaste målet i MBT 2023-planeringen är en kolneutral, välmående och framgångsrik Helsingforsregion. ”Med MBT 2023-planen bygger vi en region där nuvarande och kommande invånare kan leva ett lyckligt liv och kan resa smidigt i vardagen. Samtidigt ska vi svara på tillväxten på en hållbart sätt och garantera goda förhållanden för näringslivet och andra aktörer. För att uppnå utsläppsmål behöver vi samarbete mellan hela Helsingforsregionen och alla aktörer”, säger direktör Sini Puntanen som svarar på HRT:s MBT 2023-arbete.

400 000 invånare fler år 2040

Befolkningen i Helsingforsregionen beräknas år 2040 vara två miljoner invånare när den nu är 1,5 miljoner invånare.

På denna utmaning kan svaras genom att bygga 16 500 nya bostäder årligen. Det nya byggandet riktas huvudsakligen till de redan byggda områdena genom att stöda sig på spårtrafiken och centrum. Detta innebär att samhällsstrukturen i regionen förtätas.

Med åtgärderna i MBT-planen syftar man till att det byggs mångsidiga alternativ för boendet med hög kvalitet för invånarnas behov i Helsingforsregionen. Bostadsområden som hotas av att bli efter utvecklingen, förnyas målmedvetet.

All nytta från det redan existerande kollektivtrafiknätet

Ett hållbart trafiksystem är i en stor roll i MBT 2023-planen. Kollektivtrafiken stöder sig på stomnätet - framförallt på spårtrafiken. Det är viktigt att säkerställa det nuvarande kollektivtrafiksystemets funktionsförmåga och å andra sidan dra mer nytta av det. Bland annat byggandet av närtågsdepåer, grundrenovering av tågstationer och förnyelse av metrons säkerhetssystem ingår i planens projekt. Att logistiken fungerar säkerställs genom att utveckla vägnätet så att godstrafikens behov beaktas och rastplatser för tung trafik byggs.

Också cykling och gång är en viktig del av det hållbara trafiksystemet. Med i planen finns de bristande förbindelserna och förbättringarna på huvudnätet.

Ovanligt utmanande att förutspå framtid

MBT 2023-arbetet har genomförts mitt i omvälvande världshändelser. Coronapandemin, kriget i Ukraina och infalitionsutvecklingen har alla för egen del gjort det svårare att förutspå framtiden.

Regionen väntas växa i framtiden och för att kunna dämpa klimatförändringen behövs mångsidiga åtgärder. Åtgärder som presenteras i planen är inte tillräckligt för att uppnå minskninsmålet för koldioxidutsläpp. Remissinstanser bes därför förslag om åtgärder med vilka dessa mål kan uppnås.

HRT:s styrelse beslöt för sin del att skicka MBT 2023-planutkastet och dess konsekvensbedömning ut på remiss.  Planutkast för MBT 2023 kan kommenteras 3.4-25.5.2023. En reviderad konsekvensbedömning är tillgänglig efter 17.4.2023.

Mer information, se HRT:s styrelses föredragningslista/protokoll och dess bilagor

Vad är MBT-planeringen?

  • MBT 2023-planen är en strategisk plan om markanvändningen (M), boendet (B) och trafiken (T) i Helsingforsregionen som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner. Planen beskriver kommunernas gemensamma målbild om utvecklingen i regionen fram till 2040 och skapar vision fram till 2060. MBT 2023-planen innehåller även den lagstadgade trafiksystemplanen.
  • En viktig del av MBT 2023-planeringen är konsekvensbedömningen med vilken säkerställs att planens åtgärder är effektiva och för Helsingforsregionen i den önskade riktningen.
  • MBT-planeringen genomförs i fyraåriga cykler. Kommunerna ansvarar för planeringen av markanvändningen och boendet, HRT ansvarar för planeringen av Helsingforsregionens trafiksystem och för konsekvensbedömningen av planen.
  • Belust om MBT-planens innehåll om markanvändningen och boendet fattar Helsingforsregionens samarbetsmöte HRSM och kommunerna iregionen. HRT:s styrelse godkänner trafiksystemdelen för HRT:s medlemskommuners räkning och KUUMA-styrelsen och de berörda kommunerna för de övriga kommunernas räkning.