Förbättringar i tågtrafiken som incitament för Träskända att bli medlem i HRT

Turtätheten i tågtrafiken mellan Helsingfors och Träskända kunde ökas till cirka 15 minuter på vardagar och lördagar från och med augusti 2025. Förutsättningen för detta är att Träskända senast i januari 2024 beslutar att ansöka om medlemskap i HRT från början av år 2025.

De nya J-tågen skulle trafikera sträckan mellan Helsingfors och Träskända vardagar och lördagar från och med augusti 2025. Tågen skulle stanna i Böle, Dickursby, Kervo och Ainola. Tillsammans med R- och D-tågen skulle det här innebära avgångar med 15 minuters mellanrum på vardagar cirka klockan 6–19 och på lördagar cirka klockan 9–18. Det här skulle fördubbla utbudet i närtågstrafiken på vardagar utanför rusningstider och på lördagar.

Förutsättningen är dock att Träskända senast i januari 2024 beslutar att ansluta sig till HRT från början av år 2025. Om Träskända beslutar att ansöka om medlemskap i HRT förbinder HRT sig till att ansöka av Trafikledsverket om spårkapacitet för de nya tågen. Trafikledsverket fattar det slutliga beslutet om beviljandet av spårkapacitet. Det beslöt HRT:s styrelse vid sitt möte tisdagen den 21 november.

HRT:s styrelse beslöt även att säga upp avtalet om biljettsamarbete med Träskända. Avtalet upphör från och med början av 2025. Tack vare avtalet har det varit möjligt för Träskändabor att köpa HRT:s periodbiljetter för zonerna ABC, BC, ABC och D till ett förmånligare pris.

Avtalet om biljettsamarbete är avsett för kranskommuner som ligger utanför HRT-området. Enligt avtalet får invånare i kranskommunerna köpa HRT:s periodbiljetter till samma pris som personer som är fast bosatta i HRT-området. Träskändas situation ändrades dock 2018, när Tusby anslöt sig till HRT och Träskända blev omgivet av HRT-området. Nu sker alla resor från HRT-området till Jokela och Mariefors i Tusby genom Träskända. Sedan början av 2018 har man kunnat använda HRT:s biljetter på tågen och HRT:s bussar som går till Träskända. Detta gör Träskända en helt unik kranskommun – inget motsvarande arrangemang finns i Finland.

Träskändas särställning har i praktiken inneburit att skatteintäkter från invånarna i HRT:s nio medlemskommuner har gått till att stödja resor som Träskändabor har gjort i HRT:s kollektivtrafik och en stor del av kollektivtrafiken i Träskända. HRT:s nuvarande medlemskommuner anser att arrangemanget inte är rättvist.

Om Träskända beslutar att ansluta sig till HRT från början av år 2025 kommer upphävandet av avtalet om biljettsamarbete inte att påverka tjänsterna för kunderna i Träskända. Tvärtom innebär det förbättringar i tjänsterna. Som HRT-medlem skulle Träskändabor få köpa periodbiljetter för hela HRT-området till ett förmånligare pris. Om Träskända bestämmer att bli medlem i HRT, förbinder HRT sig till att vara med i en långsiktig utveckling av stadens kollektivtrafik i samarbete med Träskända stad.

Träskända beslöt redan 2019 ansluta sig till HRT från början av 2022 med villkor att tågförbindelserna mellan Helsingfors och Träskända ska förbättras. Men bland annat på grund av coronapandemin valde Träskända att dröja med beslutet.

Om Träskända inte senast i januari 2024 beslutar att ansluta sig till HRT eller om beslutet uppskjuts, blir också ansökan om spårkapacitet för de nya J-tågen uppskjuten. Detta scenario innebär även att Träskändabor inte får köpa biljetter till subventionerat pris efter år 2024.