HSL-sovelluksen käyttöehdot

14.1.2021

1. Nämä käyttöehdot ja niiden muodostama sopimus

Näitä HSL-sovelluksen käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (”HSL” tai ”me”) mobiilisovelluksen (”Sovellus”) käyttöön.

Käyttöehdot muodostavat Sovelluksen käyttöä koskevan sopimuksen sinun eli Sovellusta käyttävän henkilön ja HSL:n välille. Käyttöehtojen muodostama sopimus kumoaa kaikki aiemmat Sovellusta koskevat sopimukset tai tahdonilmaisut sinun ja HSL:n välillä. Nämä Käyttöehdot eivät muuta tai kumoa HSL:n joukkoliikenteen yleisiä matkustus- ja lippuehtoja vaan niitä sovelletaan samanaikaisesti.

Jotta voit käyttää Sovellusta, sinun pitää hyväksyä Käyttöehdot itseäsi sitoviksi Sovelluksessa. Jos et hyväksy näitä Käyttöehtoja, et ole oikeutettu käyttämään Sovellusta.

2. Käyttöoikeutesi

Myönnämme sinulle henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sovellusta näiden Käyttöehtojen mukaisesti (”Käyttöoikeus”). Käyttöoikeutesi Sovellukseen on maksuton mutta ei yksinomainen eikä siirrettävissä kolmannelle.
Käyttöoikeutesi on voimassa toistaiseksi. Voit irtisanoa sen milloin tahansa poistamalla Sovelluksen mobiililaitteestasi.

Meillä on oikeus päättää käyttöoikeutesi, jos käytät Sovellusta tai sen sisältöä mielestämme Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Et saa:

  • kopioida, muokata tai muuttaa, alilisensoida, jälleenmyydä tai muulla tavoin kaupallisesti hyödyntää Sovellusta, sen osia tai sisältöä tai tätä henkilökohtaista käyttöoikeuttasi;
  • antaa tahallisesti virheellisiä rekisteröintitietoja, joita Sovelluksen käyttäminen edellyttää;
  • kiertää mitään Sovellukseen mahdollisesti asetettuja pääsy- ja käyttörajoituksia;
  • purkaa (reverse engineer), kääntää tai muulla tavoin selvittää Sovelluksen ohjelmakoodia, ellei sitä ole laissa erikseen sallittu;
  • käyttää Sovellusta toimintaan tai tavalla, joka vaikeuttaa toisten käyttäjien mahdollisuutta käyttää Sovellusta;
  • käyttää Sovellusta muiden henkilöiden tai tahojen oikeuksia loukkaavan, lainvastaisen, halventavan, siveettömän tai muuten loukkaavan aineiston tai joitakin tuotteita tai palveluja oikeudettomasti mainostavan aineiston julkaisemiseen tai välittämiseen.

3. Vastuusi

Vastaat itse Sovelluksen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta.

Sinun pitää noudattaa Sovelluksen käytössä kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeita.

Vastaat Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Sovelluksen käytöstä HSL:lle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastasi vahingosta täysimääräisesti.

4. Tietosi ja niiden käyttö

Tietojen antaminen ja käsitteleminen

Jotta voit käyttää Sovellusta, sinun tulee antaa tiedot, joita Sovelluksen käyttö edellyttää. Tällaiset tiedot saattavat sisältää myös henkilötietojasi. Lisäksi Sovellus kerää sijaintiisi ja liikkumiseesi liittyviä tietoja, jos annat siihen nimenomaisen suostumuksesi. Voit perua antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Voit itse tarkistaa ja päivittää omia tietojasi Sovelluksessa.

Henkilötietosi tallennetaan HSL:n asiakasrekisteriin. Niitä käsitellään Käyttöehtojen, asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja palvelukohtaisen tietosuojainformaation mukaisesti. Meillä ja alihankkijoillamme on oikeus käsitellä henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, muun soveltuvan lainsäädännön sekä viranomaisohjeistusten mukaisesti tietosuojaselosteessa ja -informaatiossa tarkemmin kuvatuilla tavoilla.

Käsittelemme tietoja huolellisesti ja turvallisesti, ja edellytämme samaa myös alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Keräämme asiakkaidemme henkilötietoja, jotta pystymme tarjoamaan sujuvia ja toimivia liikennepalveluita. Henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä kerromme tietosuojaselosteessa ja -informaatiossa.

Voit antaa HSL:lle luvan lähettää sinulle markkinointiviestejä, jotka liittyvät toimintaamme tai palveluihimme. Voit perua antamasi markkinointiviestintäluvan, jos niin haluat. Suoramarkkinoinniksi ei lasketa asiakasviestintää, jota lähetämme hoitaaksemme olemassa olevaa asiakassuhdetta.

HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja palvelukohtainen tietosuojainformaatio.

Maksutiedot

Sovellus tunnistaa sinut ja tarjoaa maksamiseen maksupalveluun tallentamiasi maksukortteja. Kun maksat toistaiseksi voimassa olevia tilauksia, maksu veloitetaan tallentamaltasi maksukortilta automaattisesti tilausjaksojen mukaisesti. Maksupalveluun tallennetaan maksukortin numero ja viimeinen voimassaolopäivä. Niitä ei tallenneta Sovellukseen.
Tallentamasi maksukortti on käytettävissä maksukortin viimeiseen voimassaolopäivään asti. Korttitietosi ovat turvassa, sillä ne siirretään salatun verkkoyhteyden avulla ja tallennetaan suojatussa PCI DSS -sertifioidussa IT-ympäristössä. HSL ei ole vastuussa maksukortillasi tehdyistä luvattomista maksutapahtumista. Jos maksukorttiasi käytetään luvattomasti, ota yhteyttä pankkiisi tai maksukortin myöntäjään.

5. Immateriaalioikeudet

Sovellusta, sen sisältöä ja ulkoasua suojaavat tekijänoikeuslaki ja kaikki muu soveltuva lainsäädäntö.

Kaikki oikeudet, kuten omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Sovellukseen sekä siihen sisältyvään tai liittyvään materiaaliin ovat HSL:n tai lisenssinantajiemme omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta näissä Käyttöehdoissa.

6. Vastuunrajoitukset

Vaikka teemme parhaamme, emme voi taata, että Sovellus olisi aina käytettävissäsi häiriöttä. Sovelluksessa saattaa ilmetä käyttökatkoksia, käytön estymistä tai Sovelluksessa tai sen sisällössä virheitä tai puutteellisuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi Sovelluksen ylläpitotoimista, teknisistä ongelmista tai muista samankaltaisista syistä tai tiedonsiirron ongelmista, jotka johtuvat kolmansista osapuolista.

Sovelluksen käyttöoikeus myönnetään sinulle ”sellaisena kuin se on” -ehdolla. Emme takaa, että Sovellus täyttäisi sinun vaatimuksesi tai toimisi kaikissa käyttöympäristöissä.

Emme vastaa sinulle tai kolmannelle osapuolelle virheistä, viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käytät Sovellusta ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten sinun aiheuttamiasi.

Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten sinuun kohdentamista kanteista, vaatimuksista tai toimenpiteistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen katoamisesta tai niiden vahingoittumisesta riippumatta katoamisen tai vahingon syistä.

Emme ole vastuussa virheestä, viivästyksestä tai sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä siltä osin kuin se johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee velvoitteiden täyttämisen kohtuuttoman vaikeaksi määräajassa. Tällaisia esteitä ovat muun muassa sota, kapina, pandemia, epidemia, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun tai liikenteen keskeytyminen, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, työtaistelutoimenpiteet, tulipalo, viranomaisen asettama oleellinen rajoitus tai muu yhtä merkittävä, epätavallinen, ennakoimaton ja HSL:stä riippumaton syy. Emme vastaa myöskään alihankkijamme virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ilmoitamme ylivoimaisesta esteestä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun este on tullut tietoomme.

Välittömät vahingot: Sinulla on oikeus vaatia korvausta ainoastaan välittömistä vahingoista, jotka Sovelluksen virhe tai viivästys on aiheuttanut. Välittömiä vahinkoja ovat muun muassa virheen selvittämisestä aiheutuvat kohtuulliset matka-, posti- ja puhelinkulut, korvaavan lipun hankintakulut sekä muut selvittelykulut.

Välilliset vahingot: Emme vastaa Sovelluksen virheestä tai viivästyksestä tai Sovelluksen käytöstä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi ansiotulon tai käyttöhyödyn menetystä, joka sinulle voisi aiheutua esimerkiksi Sovelluksen käyttökatkosta.
Yritysasiakkaan vastuuehto: Jos asiakas on yritys eli elinkeinoharjoittaja tai jos Sovellusta käytetään pääosin elinkeinotoimintaa varten, emme vastaa Sovelluksen tai sen käytön virheestä tai viivästyksestä aiheutuneista välillisistä vahingoista emmekä tällaisen tahon henkilöstölle aiheutuneesta vahingosta.

7. Käyttöehtojen muuttaminen ja voimassaolo

HSL:llä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot löytyvät Sovelluksesta. Tiedotamme ehtojen muutoksista sähköpostilla, Sovelluksessa tai muulla sopivalla tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Kun jatkat Sovelluksen käyttöä Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, sitoudut noudattamaan uusia ehtoja.
Käyttöehdot pysyvät muilta osin voimassa, vaikka jokin osa katsottaisiin pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi.

8. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Erimielisyystilanteissa ota aina ensin yhteyttä HSL:n asiakaspalveluun.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, sinulla on kuluttajana oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan  ratkaistavaksi. Ennen kuin viet asian kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, sinun kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, koska muuten kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä. Voit halutessasi käynnistää asian käsittelyn myös eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumi ODR:n kautta.

9. Yhteystiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Y-tunnus: 2274586-3
HSL:n verkkosivut: http://www.hsl.fi
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Postiosoite: PL 100, 00077 HSL
Puhelin (vaihde): 09 4766 4444
Sähköposti: hsl@hsl.fi