HSL-työmatkapalvelun käyttöehdot

14.6.2021

1. Nämä käyttöehdot ja niiden muodostama sopimus

HSL-Työmatkapalvelu on työmatkaetuuden tilaamiseen ja hallinnointiin tarkoitettu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (”HSL”) yritysasiakkaille (”Asiakas”) tarjoama palvelu (”Verkkopalvelu”), joka edellyttää rekisteröitymistä verkkoportaalissa.

Nämä HSL-Työmatkapalvelun käyttöehdot (”Käyttöehdot”) muodostavat Verkkopalvelun käyttöä koskevan sopimuksen Asiakkaan ja HSL:n välille. Käyttöehtojen muodostama sopimus kumoaa kaikki aiemmat Verkkopalvelua koskevat sopimukset tai tahdonilmaisut Asiakkaan ja HSL:n välillä. Käyttöehdot eivät muuta tai kumoa HSL:n joukkoliikenteen yleisiä matkustus- ja lippuehtoja, vaan niitä sovelletaan samanaikaisesti.

Katso HSL:n joukkoliikenteen yleiset matkustus- ja lippuehdot 

Rekisteröitymällä Verkkopalvelun käyttäjäksi Asiakas hyväksyy nämä Käyttöehdot. Käyttöehtojen hyväksyntä muodostaa sopimuksen Asiakkaan ja HSL:n välille.

2. Verkkopalvelun käyttäminen

2.1 Verkkopalvelun käytön edellytykset

HSL tarjoaa Asiakkaalle pääsyn HSL-työmatkapalvelun verkkoportaaliin osoitteessa https://tyomatkat.hsl.fi/.

Verkkopalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas on rekisteröitynyt käyttäjäksi ja hyväksynyt Käyttöehdot.

HSL:llä on oikeus muuttaa Verkkopalvelua ja sen sisältöjä sekä lopettaa Verkkopalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

2.2 Käyttöoikeus

Asiakkaalla on oikeus käyttää Verkkopalvelua Käyttöehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti.

Asiakkaalla ei ole oikeutta kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Verkkopalvelua tai sen osia.

HSL:llä on oikeus estää Verkkopalvelun käyttö, jos on perusteltua syytä epäillä, että Asiakas käyttää Verkkopalvelua Käyttöehtojen, ohjeiden, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

Kirjautumistietoja on käsiteltävä ehdottoman luottamuksellisina eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. Mikäli kirjautumistiedot joutuvat kolmannen osapuolen käsiin, tästä on ilmoitettava HSL:lle välittömästi.

2.3 Verkkopalvelussa tilaaminen

Asiakas tilaa työntekijälleen työmatkaetuutta kulloinkin Verkkopalvelussa tarjolla olevista lipputuotteista.

3. Muut ehdot

3.1 Hinnat ja hinnan muuttaminen

Verkkopalvelun käyttö on Asiakkaalle maksutonta. Asiakas maksaa HSL:lle vain Asiakkaan työntekijälle tilatun työmatkaetuuden hinnan. Työmatkaetuuden hinnat ovat HSL:n kulloinkin voimassa olevan yleisen hinnaston mukaiset. Hinnasto on esillä Verkkopalvelussa.

3.2 Laskutus ja maksuehdot

Asiakas maksaa HSL:lle työmatkaetuuden käytöstä kuukausittain jälkikäteen toteutuneen mukaisesti HSL:n laskutuksen perusteella.

Laskujen maksuaika on 14 päivää laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Mikäli Asiakas ei maksa laskua maksukehotuksen eräpäivään mennessä, Asiakkaan käyttöoikeus Verkkopalveluun voidaan keskeyttää ilman erillistä ilmoitusta.

HSL:llä on oikeus tarvittaessa siirtää erääntynyt saatava perintätoimiston perittäväksi.

3.3 Tietosuoja ja tietoturva

Verkkoportaalin käyttöön sisältyy henkilötietojen käsittelyä. Asiakas hankkii tämän sopimuksen perusteella HSL:ltä palveluja, joiden toimittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Kyseiset henkilötiedot ovat Asiakkaan työntekijöiden HSL:n asiakkuuteen liittyviä tietoja. HSL on näiden henkilötietojen osalta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisterinpitäjä. Asiakas on työntekijöidensä työsuhteeseen liittyvien henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä.

Selvennyksenä todettakoon, että HSL ja Asiakas eivät ole yhteisrekisterinpitäjiä. Sopijapuolilla on itsenäiset oikeudet ja velvollisuudet rekisterinpitäjänä suhteessa omiin henkilörekistereihinsä sisältyvien henkilöiden henkilötietojen käsittelyyn, ja kumpikin sopijapuoli vastaa itsenäisesti ja erillisesti oman henkilörekisterinsä osalta rekisteröityjen riittävästä informoinnista, tietosuojaselosteen laatimisesta, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta sekä tietosuoja-asetuksen ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden asianmukaisesta noudattamisesta käsittelemiensä henkilötietojen osalta.

HSL:n henkilötietoja ei saa käsitellä EU-/ETA-alueen ulkopuolella, ellei käsittelystä ole sovittu lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

HSL säilyttää kaikki asiakasta koskevat tai hänen lähettämänsä tiedot luottamuksellisina. HSL järjestää palvelunsa tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti ja pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

3.4 Käyttöehtojen muuttaminen

HSL:llä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot löytyvät Verkkopalvelusta sekä HSL:n verkkosivuilta. HSL tiedottaa Käyttöehtojen muutoksista Verkkopalvelussa tai muulla sopivalla tavalla kahta viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Kun Asiakas jatkaa Verkkopalvelujen käyttöä Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, sitoutuu se samalla noudattamaan uusia Käyttöehtoja.

3.5 Immateriaalioikeudet

Verkkopalvelu, sen sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuslakien ja kaikkien muiden soveltuvien lainsäädäntöjen suojaamia.

Kaikki oikeudet, kuten omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Verkkopalveluun sekä siihen sisältyvään tai liittyvään materiaaliin ovat HSL:n tai lisenssinantajiemme omaisuutta. HSL pidättää kaikki oikeudet, paitsi oikeuden käyttää Verkkopalvelua Käyttöehtojen mukaisesti.

3.6 Vastuunrajoitukset

HSL ei takaa, että Verkkopalvelu olisi aina käytettävissäsi häiriöttä. Verkkopalvelussa saattaa ilmetä käyttökatkoksia ja käytön estymistä tai sen sisällössä voi olla virheitä tai puutteellisuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi Verkkopalvelun ylläpitotoimista, teknisistä ongelmista tai kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista. HSL ilmoittaa käyttökatkoksista etukäteen HSL:n verkkosivuilla, jos se on mahdollista. HSL pyrkii ajoittamaan katkokset niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa.

HSL myöntää Verkkopalvelujen käyttöoikeuden ”sellaisena kuin se on” -ehdolla. HSL ei takaa, että Verkkopalvelu toimii kaikissa käyttöympäristöissä.

HSL ei vastaa Asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle Verkkopalveluun liittyvistä virheistä, viivästyksistä, eikä niistä aiheutuvista vahingoista. HSL ei vastaa myöskään sen alihankkijan virheistä, viivästyksistä, eikä niistä aiheutuvista vahingoista.

HSL ei ole vastuussa kolmansien osapuolten Asiakkaaseen kohdentamista kanteista, vaatimuksista tai toimenpiteistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen katoamisesta tai niiden vahingoittumisesta riippumatta katoamisen tai vahingon syistä.

3.7 Verkkopalvelun päättäminen

Käyttöehtojen hyväksymisellä syntyvä sopimus on voimassa toistaiseksi ja voidaan irtisanoa päättymään kahden (2) arkipäivän kuluttua Asiakkaan kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta ja kolmen (3) kuukauden kuluttua HSL:n kirjallisesta irtisanomisilmoituksesta. Irtisanomisilmoitus on toimitettava HSL:n Yritysmyyntiin yritysmyynti@hsl.fi ja Asiakkaan edustajalle. Työmatkaetuus, jonka voimassaolo on alkanut ennen irtisanomisajan päättymistä, säilyy voimassa voimassaoloaikansa päättymisen saakka myös irtisanomisajan jälkeen. Lisäksi Asiakkaalla on oikeus tarkastella verkkoportaalissa ennen Palvelun päättymistä tilaamiaan työmatkaetuuksia yhden (1) kuukauden ajan irtisanomisilmoituksen toimittamisesta HSL:lle.

HSL:llä on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas olennaisesti rikkoo käyttöehtoja. Mikäli rikkomus on korjattavissa, sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei Asiakas ole korjannut rikkomustaan HSL:n kirjallisesti asettaman kohtuullisen, kuitenkin vähintään neljäntoista (14) päivän määräajan puitteissa. Sopimuksen purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti.

Lisäksi HSL:llä on oikeus purkaa sopimus, mikäli Asiakkaan käyttöoikeus Verkkopalveluun on keskeytetty kohdan 3.2 mukaisesti, eikä maksua ole suoritettu viimeistään 30 päivän kuluessa keskeytyksestä.

3.8 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.