Användarvillkor för HRT:s pendlingstjänst

14.6.2021

1. Dessa användarvillkor och avtal som de bildar

HRT:s pendlingstjänst är en tjänst (”Webbtjänst”) som samkommunen Helsingforsregionens trafik (”HRT”) erbjuder till företagskunder (”Kunden”). Tjänsten är avsedd för att beställa och administrera arbetsreseförmåner och kräver registrering i webbportalen.

Dessa användarvillkor för HRT:s pendlingstjänst (”Användarvillkor”) bildar ett avtal om användningen av Webbtjänsten mellan Kunden och HRT. Avtal som bildas av Användarvillkoren annullerar alla tidigare avtal eller viljeförklaring som gäller Webbtjänsten mellan Kunden och HRT. Användarvillkoren ändrar eller annullerar inte de allmänna rese- och biljettvillkoren i HRT:s kollektivtrafik utan båda tillämpas samtidigt.

Bekanta dig med de allmänna rese- och biljettvillkoren för HRT:s kollektivtrafik 

Genom att registrera sig som användare av Webbtjänsten godkänner Kunden dessa Användarvillkor. Godkännande av Användarvillkoren bildar ett avtal mellan Kunden och HRT.

2. Användning av Webbtjänsten

2.1 Villkoren för användning av Webbtjänsten

HRT ger Kunden tillträde till HRT-pendlingstjänstens webbportal på adressen https://tyomatkat.hsl.fi/.

För att kunna använda Webbtjänsten måste Kunden registrera sig som användare och godkänna Användarvillkoren.

HRT har rätt att ändra Webbtjänsten och dess innehåll samt upphöra att uppehålla Webbtjänsten delvis eller helt.

2.2 Användningsrätt

Kunden har rätt att använda Webbtjänsten i enlighet med Användarvillkoren, anvisningar, lagar samt god sed.

Kunden har inte rätt att kopiera, sprida, visa offentligt eller kommersiellt utnyttja Webbtjänsten eller delar av den.

HRT har rätt att hindra användningen av Webbtjänsten om det finns ett motiverat skäl att misstänka att Kunden använder Webbtjänsten i strid med Användarvillkoren, anvisningar, god sed eller lag.

Inloggningsuppgifterna hanteras absolut konfidentiellt och överlåts inte till tredje parter. HRT ska omedelbart underrättas om någon obehörig har kommit i besittning av inloggningsuppgifterna.

2.3 Beställning via Webbtjänsten

Kunden beställer arbetsreseförmåner till sina anställda bland de biljettprodukter som erbjuds i Webbtjänsten.

3. Andra villkor

3.1 Priser och prisförändringar

Kunden kan avgiftsfritt använda Webbtjänsten. Kunden betalar till HRT endast priset för den arbetsreseförmån Kunden beställt till sin arbetstagare. Priserna bestäms enligt HRT:s gällande prislista. Prislistan finns i Webbtjänsten.

3.2 Fakturering och betalningsvillkor

HRT fakturerar Kunden för användningen av arbetsreseförmåner månatligen i efterskott enligt den faktiska förbrukningen.

Betalningstiden för fakturor är 14 dagar från fakturans datering. Dröjsmålsräntan bestäms enligt räntelagen.

Om Kunden inte betalar fakturan senast den förfallodag som anges i betalningsuppmaningen, kan HRT upphöra Kundens användningsrätt till Webbtjänsten utan separat meddelande.

HRT har rätt att överföra förfallna fordringar till inkasseringsbyrån.

3.3 Dataskydd och datasäkerhet

Användning av webbportalen innehåller behandling av personuppgifter. Enligt detta avtal köper Kunden tjänster som HRT levererar och som förutsätter behandling av personuppgifter.

Som personuppgifter anses här uppgifter som gäller kundrelationen mellan Kundens anställda och HRT. HRT är registeransvarig för dessa personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Kunden är registeransvarig för personuppgifter relaterade till sina anställdas anställningsförhållande.

Som förtydligande konstateras att HRT och Kunden inte är registerförare av ett gemensamt register. Som registersansvarig har vardera avtalsparten självständiga rättigheter och skyldigheter i fråga om behandlingen av personuppgifter i sina egna personregister och vardera avtalsparten ansvarar självständigt och separat för att informera de registrerade, göra upp en dataskyddsbeskrivning för dataskyddet, uppfylla de registrerades lagenliga rättigheter och uppfylla sina övriga skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning på behörigt sätt vid behandling av personuppgifter.

HRT:s personuppgifter får inte behandlas utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte annat har överenskommits i enlighet med de lagliga kraven.

Kunden ansvarar för en ändamålsenlig skötsel av dataskyddet i sina egna informationssystem.

HRT sparar alla uppgifter som gäller Kunden eller som denne sänt som konfidentiella uppgifter. HRT ordnar effektivt och på ett allmänt godtagbart sätt dataskyddet för sin tjänst och strävar efter att med ändamålsenliga tekniska lösningar hindra att obehöriga har tillträde till sina informationssystem.

3.4 Ändring av Användarvillkoren

HRT har rätt att ändra dessa Användarvillkor. De gällande Användarvillkoren i sin helhet finns i Webbtjänsten och på HRT:s webbplats. HRT meddelar om ändringarna i Användarvillkoren via Webbtjänsten eller på något annat lämpligt sätt två veckor innan ändringarna träder i kraft. Ändringarna träder i kraft vid den angivna tidpunkten. Om Kunden fortsätter använda Webbtjänsten efter de ändrade Användarvillkoren, förbinder denne sig samtidigt att följa de nya Användarvillkoren.

3.5 Immateriella rättigheter

Webbtjänsten och tjänstens innehåll och layout är skyddade av upphovsrätten och av annan tillämplig lagstiftning.

Alla rättigheter såsom ägarrätter, upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till Webbtjänsten och dess innehåll eller material hör till HRT eller till vår licensangivare. HRT förbehåller sig alla rättigheter, förutom rätt att använda Webbtjänsten i enlighet med Användarvillkoren.

3.6 Ansvarsbegränsningar

HRT garanterar inte att Webbtjänsten alltid fungerar felfritt och oavbrutet. Det kan förekomma avbrott i Webbtjänsten, eller tjänsten kan ha fel eller bristfälligheter i innehållet som beror t.ex. på servicearbeten, tekniska problem eller problem i dataförbindelserna relaterade till tredje part. HRT meddelar i förhand avbrott på HRT:s webbplats i mån av möjlighet. HRT sträver efter att avbrotten uppkommer så att de inte orimligt påverkar användarna.

Vi beviljar rätten att använda Webbtjänsten med villkoret ”sådan som den är”. HRT garanterar inte att Webbtjänsten fungerar i alla användningsmiljöer.

HRT är inte ansvarig för fel, förseningar och skada som orsakas Kunden eller tredje part på grund av användningen av Webbtjänsten. HRT är inte heller ansvarig för fel, förseningar och skada som orsakas av dess underleverantör.

HRT är inte ansvarig för talan, krav eller åtgärder som tredje part har väckt mot Kunden eller skador som orsakas av försvinnandet av data eller att data skadats oberoende av orsaken till försvinnandet eller skadan.

3.7 Upphörande av Webbtjänsten

Avtal som bildas genom godkännande av Användarvillkoren gäller tills vidare och kan hävas genom skriftligt meddelande om uppsägning från Kunden med två (2) vardagars uppsägningstid och genom skriftligt meddelande om uppsägning från HRT med tre (3) månaders uppsägningstid. Det skriftliga meddelandet om uppsägning ska lämnas in till HRT företagstjänst på adressen foretagsforsaljning@hsl.fi och till Kundens representant. En arbetsreseförmån vars giltighetstid har börjat innan uppsägningstiden har gått ut gäller fram till slutet av sin giltighetstid även efter uppsägningstiden. Därtill har Kunden rätt att innan Webbtjänsten upphör granska de arbetsreseförmåner som denne beställt i webbportalen i en (1) månad efter det skriftliga meddelandet om uppsägning har meddelats till HRT.

HRT har rätt att häva avtalet om Kunden väsentligt bryter mot användarvillkoren i avtalet. Om avtalsbrottet kan korrigeras förutsätter hävning av avtalet emellertid att Kunden inte korrigerat sitt avtalsbrott inom en rimlig tid på minst fjorton (14) dagar som HRT angett skriftligen. Uppsägningen av avtalet ska meddelas skriftligen.

HRT har även rätt att häva avtalet om Kundens användningsrätt till Webbtjänsten har upphörts enligt punkt 3.2 och ingen betalning har gjorts senast inom 30 dygn från upphörandet.

3.8 Tillämplig lag och lösning av tvister

På Användarvillkoren tillämpas Finlands lag.

Om meningsskiljaktighet inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, förs ärendet till behandling i Helsingfors tingsrätt.