MAL 2023 - ny planeringsrunda om markanvändningen, boendet och trafiken har startat i Helsingforsregionen

Vad är MAL 2023?

MAL är en strategisk plan för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen. Planen beskriver hållbara lösningar på lång sikt och prioriterar de viktigaste åtgärderna på kort sikt.

MAL 2023 preciserar och granskar den föregående MAL 2019 - planen på basis av uppdaterade mål och förändringar i verksamhetsmiljön

Planen blir år 2023 och med i planen är placering av markanvändningen, bostadsproduktionen och utvecklingsåtgärder som ingår i trafiksystemet som omfattar alla trafikslag.

 

Utgångspunkter för MBT-planeringen

I enlighet med ramprogrammet som godkändes i december 2020 börjar man nu utarbeta en ny MAL-plan för markanvändning (M), boende (B) och trafik (T) gemensamt för de 15 kommunerna i Helsingforsregionen och staten.

I fokus för MBT 2023-planeringen står hållbar urbanisering. Utöver det går arbetet på djupet med tre huvudteman: förändringen av samhället, social rättvisa och Helsingforsregionen som en del av världen.

MBT-planeringen görs i cykler om fyra år. Den föregående MAL-planen, MAL 2019, lade grunden för det nuvarande MBT 2023-arbetet, där behoven av att utveckla regionens markanvändning, boende och trafik nu preciseras och fördjupas.

År 2021 utarbetades en situationsbild om MBT, olika utredningar samt förberedas och godkänns visionen, målen och indikatorerna i regionens beslutsfattande.

 

Vision, mål och indikatorer

I MBT-arbetet år 2021 definieras visionen och målen för Helsingforsregionen och MAL 2023. Dessa utarbetas i samspel med olika aktörer 2021.

Varje mål får en indikator med vilken man kan följa upp om de planerade åtgärderna är effektiva och leder Helsingforsregionen i önskad riktning.

Hösten 2021 fattade man beslut om visionen och målen. Helsingforsregionens samarbetsmöte HSYK, HRT:s styrelse och KUUMA-direktionen i KUUMA-regionen fattade beslut om dessa.

 

Planering och konsekvensbedömning

I MBT 2023-arbetet utarbetas en regional och strategisk helhet för markanvändning, boende och trafik. Helheten innehåller en plan för hur regionen ska utveckla markanvändningen, målen för bostadsproduktionen och andra bostadspolitiska åtgärder samt en lagstadgad trafiksystemplan som omfattar alla trafikslag.

 

Planen granskas år 2040 och 2060. Planeringshelheten för 2040 prioriteras och tidtabellen delas in för en tidsperiod på 12 år

Planeringsarbetet görs utifrån visionen och målen för Helsingforsregionen som godkänts av förtroendevalda under 2022.

En viktig del av MAL 2023-planeringen är en omfattande konsekvensbedömning med vilken säkerställs att de planerade åtgärderna är effektiva och leder Helsingforsregionen i önskad riktning.  

 

Godkännande av planen och beslutsfattande

MAL 2023-planutkastet skickas till remiss till Helsingforsregionens kommuner, till statens trafik- och miljömyndigheter och övriga intressentgrupper hösten 2022.

När MAL2023-planen är klar kommer den att godkännas i regionens beslutsfattande våren 2023.

Helsingforsregionens samarbetsmöte och kommunerna i regionen fattar beslut om MAL-planen gällande markanvändning och boende.  HRT:s styrelse godkänner trafiksystemdelen för sina medlemskommuner och för övriga kommuner godkänns den av KUUMA-styrelsen och ifrågavarande kommuner.

 

MAL-avtalet

MAL 2023-planen fungerar som utgångspunkt för avtalet mellan staten, regionens kommuner och HRT. I avtalet överenskommer man om de viktigaste åtgärderna om markanvändningen, boendet och trafiken under de närmaste åren.

MBT-avtalssekretariat följer upp att MAL-avtalet uppnås. För insamlandet och koordinering av materialet ansvarar HSY.

MAL-avtalet som nu är i kraft har godkänts 8.10.2020.

 

Efterbedömning och uppföljning

Om MBT-planeringen görs en efterbedömning och på basis av resultaten utvecklas MBT-planeringsprocess.

Helsingforsregionens trafiksystem kommer att följas upp årligen och du kan bekanta dig med det här.

 Familjen är på väg till lekplatsen.