Syksyn 2020 liikkumiskyselyn ja asukastyöpajojen tuloksia

Käynnistimme Laajasalon bussiliikenteen linjastosuunnittelua jo syksyllä 2020, jolloin keräsimme asukkaiden toiveita ja näkemyksiä bussiliikenteen kehittämisestä liikkumiskyselyn sekä kahden asukastyöpajan avulla.

Liikkumiskyselyn ja asukastyöpajojen tuloksia on käytetty pohjatietona pian julkaistavassa ehdostuksessa Laajasalon bussilinjoiksi. Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi kootusti liikkumiskyselyn ja asukastyöpajojen keskeisimpiä tuloksia. Liikkumiskyselyn tuloksista kerrottiin myös marraskuussa 2020 linjastosuunnitelman vanhassa blogissa.

Lue Laajasalon liikkumiskyselyn blogiteksti

Laajasalon linjastosuunnitelman liikkumiskysely keräsi hieman yli 2600 vastaajaa ajalla 24.9.–20.10.2020. Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Aktiivisimmin kyselyyn vastasivat Kruunuvuorenrannan alueen silloiset asukkaat, joista jopa kolmannes vastasi kyselyyn. Kyselyyn jätettiin myös yli 5000 kappaletta erillisiä avoimia vastauksia, joita pystyimme hyödyntämään linjastoluonnoksen suunnittelussa.

 

Noin puolet Laajasalon liikkumiskyselyn vastaajista antoi joukkoliikenteelle arvosanan 4 tai 5
Liikkumiskyselyssä vastaajilta kysyttiin, kuinka hyvin alueen joukkoliikenne palveli kyselyn toteuttamishetkellä heidän matkustustarpeitaan. Noin puolet vastaajista antoi joukkoliikennepalvelulle arvosanan 4 tai 5 arvosana-asteikon ollessa 1–5.

Laajasalon nykyinen joukkoliikenne palveli liikkumiskyselyyn vastanneiden matkustustarpeita pääosin varsin hyvin ja keskiarvosanaksi muodostui 3,6. Tyytymättömimmät vastaajat löytyivät Santahaminasta ja Jollaksesta, joskin ero keskiarvosanaan oli pieni.

Nykyisessä joukkoliikenteessä tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostettiin joukkoliikenteen vuorovälit ja nopeus. Laajasalon sisällä kehityskohteiden tärkeysjärjestyksessä oli hieman eroja eri alueiden välillä.

Esimerkiksi Jollaksessa toivottiin enemmän vuorovälien tihentämistä, kun taas Kruunuvuorenrannan kohdalla eniten kehittämistarvetta nähtiin joukkoliikenteen nopeudessa. Kyselyn vastauksissa nousi myös esille Herttoniemen yhteyden tärkeys nyt ja jatkossa.

Laajasalon bussiliikenteen tärkeimmät kehityskohteet olivat vuorovälien ja mopeuden parantaminen
Diagrammi vastauksista kysymykseen mitä alueen bussiliikenteessä tulisi kehittää. Eniten kannatusta keräsivät joukkoliikenteen vuorovälien ja nopeuden parantaminen.

Liikkumiskyselyssä kysyttiin arviota siitä, miten tuleva raitioliikenne mahdollisesti muuttaa liikkumista alueella. Puolet arvioi tuolloin joukkoliikenteen käytön lisääntyvän ja ainoastaan pieni osa vastaajista arvio käytön vähenevän.

Kruunuvuorenrannan ja Borgströminmäen alueella asuvista vastaajista kaksi kolmesta arvioi joukkoliikenteen käytön lisääntyvän nykyisestä. Samoilta alueilta arviointiin pääosin käveltävän raitioliikenteen pysäkille.

Bussiliikenteen tarve Herttoniemen asemalle korostui etenkin raitioliikenteen pysäkeiltä kauempana sijaitsevilla asuinalueilla, kuten Jollaksessa. Näiltä alueilta osa vastaajista arvioi jatkossa käyttävänsä bussia liityntäyhteytenä raitiolinjalle metron sijaan.

Avoimissa vastauksissa nousi esille toiveet esimerkiksi vuorovälien tihentämistä, yöliikenteen tarjonnan kehittämisestä ja liikennöinnin luotettavuuden parantamisesta.

Erityisinä teemoina nousivat esille Herttoniemen terminaalin kehittäminen sekä Kruunuvuorenrannan ja Helsingin keskustan välisen lauttaliikenteen edistäminen. Kasvavalle alueelle ymmärrettävästi toivottiin myös lisää lastenvaunupaikkoja busseihin ja uusia reittivaihtoehtoja esimerkiksi Pasilan suuntaan.

Järjestimme Laajasalon linjastosuunnitelmaan liittyen projektin alkuvaiheessa Laajasalon asukkaille kaksi työpajaa. Asukkaat kertoivat työpajoissa odotuksiaan Kruunusiltojen raitioteistä sekä toiveitaan tuleviin bussilinjoihin liittyen.

Tarkemmalla tasolla työpajoissa keskusteltiin muun muassa Kruunusiltojen raitioteiden vaikutuksista asukkaiden liikkumiseen, Jollaksen ja Santahaminan suunnan bussilinjojen mahdollisista reittivaihtoehdoista sekä asukkaiden toiveista tulevaisuuden joukkoliikenneyhteyksiin liittyen.  

Seuraavaksi esittelemme nostoja asukastyöpajoissa esiin tulleista  näkökulmista ja toiveista. 

Hyvää uudessa raitiotieyhteydessä 

  • Kruunusiltojen raitiotiet tulevat helpottamaan liikkumista keskustan suuntaan ja Kalasataman palveluiden äärelle. 
  • Ratikat helpottavat lastenvaunujen kanssa matkustavien liikkumista ja rattaita mahtuu ratikan kyytiin enemmän kuin bussiin. 

Toiveet ja kehityskohteet 

  • Herttoniemen metroasemalle toivotaan nopeita yhteyksiä myös raitiotieliikenteen käynnistyttyä. Tämä toive nousi esiin etenkin kauempana ratikan pysäkeistä asuvien puheenvuoroissa. 
  • Liityntäyhteyksiä bussilla kaivattiin Herttoniemen metroaseman lisäksi myös uudelle ratikalle 
  • Osa työpajaan osallistuneista oli huolissaan siitä, että kävelymatkat pysäkeille saattavat pidentyä raitiotieliikenteen myötä ja alueen lähibussilinjoja toivottiin kehitettävän 
  • Raitiovaunun aikatauluissa pysyminen huoletti varsinkin talvella haastavissa sääolosuhteissa 

Saimme liikkumiskyselystä ja asiakastyöpajoista runsaasti arvokkaita lähtötietoja Laajasalon bussien tulevien reittien suunnittelua varten. Olemme pyrkineet huomioimaan asukkaiden toiveita ja näkemyksiä Laajasalon bussireittien linjastoehdotuksessa, jonka julkaisemme tämän viikon lopulla.