Beslutsfattande

Samkommunsstämman

Samkommunsstämman, till vilken medlemskommunerna utser sin representant, har den högsta beslutanderätten i HRT:s angelägenheter. Samkommunsstämmor hålls minst två gånger per år. Samkommunsstämman fattar beslut om samkommunens bokslut senast före slutet av maj månad och beslut om budget och ekonomiplanen senast före slutet av november månad.

I samkommunsstämman baseras medlemskommunernas rösträtt på befolkningen, men en kommuns röstandel kan vara högst 50 procent. År 2018 har Helsingfors 49,7 procent av rösterna, Esbo 21,4; Vanda 17,2; Kyrkslätt 3,1; Tusby 3,0; Kervo 2,8; Sibbo 1,6; Grankulla 0,7 och Sjundeå 0,5 procent.

År 2021 hålls samkommunsstämmor på tisdagen 25.5 kl. 11, på tisdagen 14.9 kl. 9 och på tisdagen 23.11 kl. 11.

Styrelse

HRT:s styrelse bevakar samkommunens intressen, ordnar dess administration och beslutar om verksamhetsprinciperna. Styrelsen fattar dessutom beslut om bl.a. taxor och tariffer, kollektivtrafikens serviceutbuds mängd och kvalitet på verksamhetsområdet samt om upphandling av trafik och trafikeringsavtal.

Samkommunsstämman utser HRT:s styrelses ordförande, vice ordförande och medlemmar. Styrelsens verksamhetsperiod motsvarar en kommunalvalsperiod, dvs. 4 år. HRT:s styrelse utgörs av 14 medlemmar, dvs. ordförande, vice ordförande och 12 övriga medlemmar. Alla dessa har en personlig suppleant.

Fördelningen av platserna i styrelsen avgörs på basis av medlemskommunernas grundkapitalandelar. Helsingfors har sju medlemmar och sju suppleanter i styrelsen, Esbo har tre medlemmar och två suppleanter, Vanda tre medlemmar och lika många suppleanter, Kyrkslätt har en medlem, Kervo och Tusby har en suppleant var. Grankulla, Sjundeå och Sibbo har utsett sakkunnigrepresentant till styrelsen. Suppleanten har alltid en närvaro- och yttranderätt i styrelsemöten med förutsättning att han/hon är den enda representanten för sin kommun i styrelsemöten. Också sakkunnigrepresentant har närvaro- och yttranderätt.

HRT:s styrelse 2021

Matias Pajula, ordförande, samlingspartiet, Helsingfors
Suppleant: Sirpa Asko-Seljavaara, samlingspartiet, Helsingfors

Pekka Sauri, vice ordförande, de gröna, Helsingfors
Suppleant: Jessica Karhu, de gröna, Helsingfors

Anssi Aura, samlingspartiet, Vanda
Suppleant: Kauko Passi, samlingspartiet, Kervo

Saara Brax, samlingspartiet, Kyrkslätt
Suppleant: Lilli Salmi, samlingspartiet, Tusby

Heli Halava, de gröna, Esbo
Suppleant: Yuri Birjulin, de gröna, Helsingfors

Sanna Hämäläinen, samlingspartiet, Helsingfors
Suppleant: Tarik Ahsanullah, samlingspartiet, Helsingfors

Elina Kauppila, vänsterförbundet, Helsingfors
Suppleant: Ilpo Haaja, vänsterförbundet, Helsingfors

Sirpa Siru Kauppinen, de gröna, Vanda
Suppleant: Tuure Savuoja, de gröna, Vanda

Mia Laiho, samlingspartiet, Esbo
Suppleant: Kimmo Oila, samlingspartiet, Esbo

Pasi Liukkonen, sannfinländarna, Vanda
Suppleant: Teija Makkonen, sannfinländarna, Helsingfors

Björn Månsson, SFP, Helsingfors
Suppleant: Nina af Hällström, SFP, Esbo

Maria Rajala, SDP, Esbo
Suppleant: Pertti Myller, SDP, Esbo

Sampsa Rydman, sannfinländarna, Helsingfors
Suppleant: Reetta Angelvo-Riipinen, sannfinländarna, Helsingfors

Jaana Ylitalo, SDP, Helsingfors
Suppleant: Pekka Nieminen, SDP, Vanda

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistan med bilagor för styrelsemötet publiceras på HRT:s webbsidor på finska ca tre dagar före mötet. Föredragningslistan för samkommunsstämman publiceras ca 10 dagar före stämman.

Föredragningslistor finns på webbsidor tills protokollet har publicerats då protokollet ersätter föredragningslistan. Protokollen publiceras före protokolljusteringen. Om protokollet ändras efter protokolljusteringen, publiceras det på nytt. De centrala styrelsebesluten och besluten vid samkommunsstämman publiceras också som separata meddelanden.

På denna sida finns alltid den nyaste föredragningslistan eller det nyaste protokollet från HRT:s styrelsemöte och samkommunsstämma. Genom att välja organet ser du de tidigare protokollen.

Se föredragningslistor och protokoll i Dynasty-databas

Revisionsnämnden

Revisionsnämnden har en ordförande och en vice ordförande samt tre andra medlemmar som är valda av samkommunsstämman. Varje medlem har en personlig ersättare. Om nämndens uppgifter bestäms i kommunallagen och i förvaltningsstadgan.

HRT:s revisionsnämnd 2021

Medlem / Personlig suppleant

Ilkka Malmivaara, ordförande (Saml/Vanda) / Mira Vaahermäki (Saml/Vanda)
Auli Elolahti, vice ordförande (Gröna/Esbo) / Sakari Kouti (Gröna/Esbo)
Petteri Auvinen (SDP/Helsingfors) / Susanna Kallama (SDP/Helsingfors)
Laura Korpinen (Sannf/Helsingfors) / Erkki Karinoja (Sannf/Helsingfors)
Janne Vikman (Saml/Helsingfors) / Dalena Bui (Saml/Helsingfors)