Användarvillkor för HRT:s webbtjänster

Användarvillkor för HRT:s webbtjänster

14.1.2021

1. Dessa användarvillkor och avtal som de bildar

Dessa användarvillkor för HRT:s webbtjänster (”Användarvillkor”) tillämpas på sådan användning av nät- och mobiltjänster (”Webbtjänster”) som kräver registrering och som samkommunen Helsingforsregionens trafiks (”HRT” eller ”vi”) tillhandahåller.  Webbtjänster är bland annat hsl.fi  och HRT-korttjänsten samt tjänster, innehåll och material angående dem.

Dessa användarvillkor bildar ett avtal om användningen av tjänsten mellan dig dvs. person som använder webbtjänster och HRT. Avtal som bildas av användarvillkoren annullerar alla tidigare avtal eller viljeförklaring som gäller webbtjänster mellan dig och HRT. Användarvillkoren ändrar eller annullerar inte de allmänna rese- och biljettvillkoren i HRT:s kollektivtrafik utan båda tillämpas samtidigt.

Allmänna rese- och biljettvillkor för HRT:s kollektivtrafik

Användarvillkoren är tillgängliga på finska, svenska och engelska. Om de olika språkversionerna står i konflikt med varandra, följer vi i första hand de finskspråkiga villkoren.  

2. De allmänna villkoren för webbtjänster

2.1. Användning av webbtjänster

För att kunna använda våra webbtjänster ska du godkänna användarvillkoren. Webbtjänsterna kan även innehålla tjänstevisa förutsättningar som du ska godkänna i samband med användningen av webbtjästjänsterna. Dessutom ska du registrera dig för att kunna använda våra webbtjänster.

HRT har rätt att ändra webbtjänster och deras innehåll samt upphöra att uppehålla webbtjänster delvis eller helt.

2.2. HRT-konto

När du registrerar dig in vår webbtjänst skapar du ett HRT-konto dvs. ett användarnamn och lösenord.

Användarnamnet och lösenordet är personliga och du får inte överlåta dem till någon annan. Du är ansvarig för att skydda ditt användarnamn och lösenord från åtkomst för obehöriga.

Du är ansvarig för de kostnader, betalningar och skador som användning av ditt konto eventuellt orsakar.

Du ska omedelbart underrätta HRT om du tappar bort dina inloggningsuppgifter eller någon obehörig har kommit i besittning av kontot. Anmälan ska göras med e-post till adressen sparra.hrt-konto@hsl.fi. Efter vi fått ditt meddelande har vi rätt att stänga av ditt konto och vidta andra nödvändiga åtgärder. Vi kan öppna våra webbtjänster till dig på nytt när du har ändrat ditt lösenord.

2.3. Din användarrätt

Du får ett personligt rätt att använda webbtjänster i enlighet med användarvillkor, anvisningar, lagar samt god sed. Din användarrätt är inte uteslutande och kan inte flyttas till tredje person.

Du har rätt att använda webbtjänster i enlighet med tjänstens användningssyfte. Du har inte rätt att kopiera, sprida, visa offentligt eller kommersiellt att utnyttja webbtjänster eller delar av dem. Om du lånar webbtjänstens innehåll när lagen tillåter det du ska ange källan i enlighet med god sed.

Vi har rätt att hindra användningen av tjänsten om det finns ett motiverat skäl att misstänka att  du använder webbtjänster i strid med användarvillkoren, anvisningar, med god sed eller lag

2.4. Ditt ansvar

Du ska själv på egen bekostnad skaffa, upprätthålla och underhålla utrustningen samt behövlig programvara, kommunikation- och dataanslutningar.

Du är skyldig att följa våra gällande användar-, säkerhets- och andra anvisningar 

Du är skyldig att ersätta HRT, andra användare och tredjepart för skadorna till deras fulla belopp som orsakas till följd av att du använder webbtjänster mot övriga avtalsvillkor och lag eller mot god sed.

2.5. Dataskydd

För att kunna använda webbtjänster ska du ange de nödvändiga uppgifterna som användning av tjänsterna kräver. Dessa uppgifter kan också innehålla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter sparas i HRT:s kundregister.  Personuppgifterna behandlas enligt användarvillkor, dataskyddsbeskrivningen för HRT:s kundregister och den servicespecifika dataskyddsinformationen. Vi och vår underleverantörer har rätt att behandla dina personuppgifter på de sätt som beskrivs närmare i dataskyddsbeskrivningen och -informationen i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning, annan tillämplig lagstiftning och myndighetsanvisningar.

Vi behandlar uppgifterna noggrant och säkert samt förutsätter samma även av våra underleverantörer och samarbetspartner. Vi samlar in personuppgifter från våra kunder för att kunna erbjuda smidiga och fungerande transporttjänster.  Vi informerar om insamling och behandling av personuppgifter i dataskyddsbeskrivningen och -informationen.  

Du kan ge till HRT tillstånd att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om vår verksamhet eller våra tjänster.  Du kan annullera ditt tillstånd för marknadskommunikation om du vill.  Som direkt marknadsföring betraktas inte kundkommunikation som vi skickar för att sköta den befintliga kundrelationen.

2.6. Dataskydd

Vi ordnar effektivt och på ett almänt godtagbart sätt dataskyddet för våra webbtjänster. Vi strävar efter att med ändamålsenliga tekniska lösningar hindra att obehöriga har tillträde till våra informationssystem. Du är medveten om att webbminljön och -tjänster inte kan vara helt säkra. Du ansvarar för en ändamålsenlig skötsel av dataskyddet i dina egna informationssystem.  

2.7. Immateriella rättigheter

Webbtjänsterna, tjänsternas innehåll och layout är skyddade av upphovsrätten och av annan tillämplig lagstiftning.  

Alla tjänstens användningsrätter, upphovsrätter och övriga immateriella rättigheter hör till HRT eller till vår licensangivare. HRT förbehåller sig alla rättigheter, förutom rätt att använda webbtjänster i enlighet med användarvillkoren.

2.8. Vastuunrajoitukset

Även om vi gör vårt bästa kan vi inte garantera att du alltid kan använda webbtjänster utan störningar. Det kan förekomma avbrott i tjänsten, eller tjänsterna kan ha fel eller bristfälligheter i innehållet som beror t.ex. servicearbeten, tekniska problem eller problem i dataförbindelserna som beror på tredje part. Vi meddelar i förhand avbrott på HRT:s webbplats i mån av möjlighet.  Vi sträver efter att avbrotten uppkommer så att de inte orimligt påverkar användarna.

Under avbrottet ska du använda andra motsvarande tjänster som HRT erbjuder eller serviceställen.

Vi beviljar rätten att använda tjänsten med villkoret ”sådan som den är”. Vi garanterar inte att webbtjänsten fyller dina krav eller fungerar i alla användningsmiljöer.

Vi är inte ansvariga för fel, förseningar och skada som orsakas dig eller tredje part och som beror på det att du använder webbtjänsten på ett sätt som strider mot anvisningar eller bestämmelser eller som du annars har orsakat. Vi är inte ansvariga för talan, krav eller åtgärder som tredje part har riktat dig eller för skafor som orsakas av försvinnandet av data eller skador i data oberoende av orsaken till försvinnandet eller skadan.

Vi ansvarar inte för fel, dröjsmål eller försummelse av avtalsskyldigheter till den del det beror på oöverstigligt hinder (force majeure). Som force majeure betraktas en händelse som förhindrar eller gör det oskäligt svårt att uppfylla sina skyldigheter inom utsatt tid.  Sådana är bland annat krig, uppror, pandemi, epidemier, naturkatastrofer, allmänt avbrott i energidistributionen eller trafiken, störningar i allmänna dataförbindelser, stridsåtgärder, eldsvådor, väsentlig begränsning eller annan lika betydande, oförutsebar orsak som myndigheten har fastställt. Vi ansvarar inte heller för fel eller dröjsmål av vår underleverantör som har orsakats av force majeure. Vi meddelar om force majeure så fort vi känner till hindret.

Direkta skador: Du har rätt att kräva ersättning för direkta skador som ett fel eller dröjsmål för tjänsten har orsakat. Direkta skador är bland annat skäliga resekostnader, post- och telefonkostnader som orsakas av att felet utreds, anskaffningskostnaderna för ersättande biljett samt övriga utredningskostnader.

Indirekta skador: Vi ansvarar inte för indirekta skador som orsakas dig av fel eller dröjsmål i webbtjänsten. Som indirekt skada anses till exempel förlust av förvärvsinkomst eller användningsnyttighet som som orsakats för dig t.ex. till följd av avbrott i webbtjänsten om du behöver besöka HRT:s serviceställe.

Företagskundens ansvarsvillkor: Om kunden är ett företag, dvs. en näringsidkare eller om tjänsten används i huvudsak för näringsverksamhet, svarar vi inte för indirekta skador som förorsakats av fel eller dröjsmål för tjänsten och inte för skada som orsakats för personalen av en sådan aktör. 

2.9. Ändring av användervillkoren

HRT har rätt att ändra användarvillkoren. De gällande användningsvillkoren i sin helhet finns på vår webbplats. Vi meddelar om väsentliga ändringarna inom rimlig tid per e-post, i webbtjänsten eller på något annat lämpligt sätt innan ändringen träder i kraft.  Ändringarna träder i kraft vid den angivna tidpunkten. Om du fortsätter använda tjänsten efter de ändrade villkoren, förbinder du dig att följa dessa nya användarvillkor.

2.10. Tillämplig lag och lösning av tvister

På användarvillkoren tillämpas Finlands lag.

Erimielisyystilanteissa ota aina ensin yhteyttä HSL:n asiakaspalveluun.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, sinulla on kuluttajana oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan  ratkaistavaksi. Ennen kuin viet asian kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, sinun kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, koska muuten kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä. Voit halutessasi käynnistää asian käsittelyn myös eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumi ODR:n kautta.

3. Användarvillkor för HRT-korttjänsten

HRT-korttjänsten (kortti.hsl.fi) är en webbtjänst som upprätthålls av HRT. I HRT-korttjänsten kan du köpa ett nytt personligt HRT-kort och få det hemlevererat samt köpa värde och periodbiljetter på ditt HRT-kort.

I detta kapitel beskriver vi HRT-korttjänstens egenskaper och villkor som tillämpas till den förutom de ovannämnda villkoren.

3.1. Produkter som kan köpas via HRT-korttjänster

HRT-kort: I HRT-korttjänsten kan du köpa ett nytt personligt HRT-kort för vuxen. Du identifierar dig i tjänsten genom stark autentisering. Du kan inte beställa ett nytt HRT-kort för förkommet kort eller till någon annan person, t.ex. för ett barn. Om barnet identifierar sig starkt med sina nätbankskoder kan ett nytt kort beställas för barnet via tjänsten.

Periodbiljetter och värde: I HRT-korttjänsten kan du köpa periodbiljetter för alla kundgrupper samt värde på HRT-kortet. Det går inte att köpa periodbiljetter för skolelever, fribiljetter och personalbiljetter via webbtjänsten.

3.2. Betalsätt i HRT-korttjänsten

Som betalningsförmedlingstjänst och betaltjänstleverantör fungerar Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Paytrail Oyj visas som mottagare av betalningen på kontoutdraget eller kortfakturan och vidarebefordrar betalningen till handlaren. Paytrail Oyj har ett verksamhetstillstånd för betalningsinstitut. Vid reklamationer ber vi dig först kontakta produktens leverantör.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

3.3. Stark autentisering i HRT-korttjänsten 

När du använder stark autentisering i HRT-korttjänsten:

 • hämtas dina HRT-kortuppgifter automatiskt från kundregistret och du behöver inte skriva kortets nummer;
 • du ser historiken, t.ex. var har du använt värde, var har du laddat period och periodbiljettens sista giltighetsdag;
 • du ser periodbiljett som börjar gälla senare;
 • du kan spärra ditt borttappade HRT-kort;
  Observera att du inte kan senare ta det spärrade kortet i bruk men värde och periodbiljett som finns kvar på det gamla kortet kan överföras till det nya kortet vid servicestället.
 • du kan lägga till HRT-korttjänsten andras HRT-kort med kortnumret och ladda period eller/och värde på dem.
 • du kan köpa ett nytt personligt HRT-kort om du inte tidigare haft ett HRT-kort.

Om du loggar in i HRT-korttjänsten genom att använda kortets nummer, använder du inte stark autentisering och således:

 • får du bara en begränsad information om värde och periodbiljett som finns kvar på ditt kort;
 • du kan köpa period och värde på HRT-kortet;
 • du kan lägga till tjänsten andras HRT-kort med kortnumret och köpa period eller/och värde på dem.

3.4. HRT-kortet som är köpt HRT-korttjänsten

När du beställer ett nytt HRT-kort via tjänsten, skickas det per post till dig inom fem (5) vardagar. Leveransen är gratis. HRT-kortet kan endast skickas till en adress som ligger i Finland.

När du beställer ett nytt HRT-kort, upphämtas kortet automatiskt efter betalngingen till leverans och du kan inte längre ångra köpet. HRT-kortet har inte bytes- eller returrätt.

Kontrollera leveransen och de beställda produkterna omedelbart du fått dem. Om det beställda kortet inte fungerar eller det är skadat, ska du omgående kontakta HRT:s kundservice.

3.5. Köp av biljett och värde i HRT-korttjänsten

Det korrekta kortnumret på HRT-kortet: Som användare av HRT-korttjänsten ansvarar du för att du skriver ditt kortnummer korrekt. Köp som gjorts till fel kort kan inte annulleras eller överföras till ett annat HRT-kort.

Aktivering av periodbiljett och värde dvs. överföringen till HRT-kortet: Innan du kan använda värde eller periodbiljett du köpt via HRT-korttjänsten ska du överföra ditt köp till kortet vid någon försäljningsapparat. Kortläsare, biljettautomater och försäljningsanordningar på försäljningsställen. Det är inte möjligt att utföra överföringen ombord på bussar i U-trafiken.  Det tar högst 60 minuter från köptillfället att du kan överföra biljetten eller värde till HRT-kortet.

Om du har köpt värde via HRT-korttjänsten och du har inte överfört det inom sex (6) månader till ditt HRT-kort är det inte längre möjligt att överföra värdet till kortet med försäljningsenheter. Värdet kan dock ersättas vid ett serviceställe under tre (3) år. Ersättningen betalas som värde som laddas på HRT-kortet och för gottgörelser tas ut en behandlingsavgift.

4. Kontaktuppgifter

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT)

FO-nummer: 2274586-3

HRT:s webbsidor: http://www.hsl.fi

Besöksadress: Semaforbron 6 A, Helsingfors,

Postadress: PB 100, 00077 HRT

Telefon (växel): 09 4766 4444 

E-post: hsl@hsl.fi