HSL:n verkkopalveluiden käyttöehdot

14.1.2021

1. Nämä käyttöehdot ja niiden muodostama sopimus

Näitä HSL:n verkkopalvelujen käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (”HSL” tai ”me”) kuluttajille suunnattujen verkko- ja mobiilipalvelujen (”Verkkopalvelut”) sellaiseen käyttöön, joka edellyttää rekisteröitymistä. Verkkopalveluita ovat esimerkiksi hsl.fi ja HSL-korttipalvelu sekä niihin liittyvät palvelut, sisällöt ja aineistot.
Käyttöehdot muodostavat Verkkopalvelujen käyttöä koskevan sopimuksen sinun eli Verkkopalveluita käyttävän henkilön ja HSL:n välille. Käyttöehtojen muodostama sopimus kumoaa kaikki aiemmat Verkkopalveluita koskevat sopimukset tai tahdonilmaisut sinun ja HSL:n välillä. Käyttöehdot eivät muuta tai kumoa HSL:n joukkoliikenteen yleisiä matkustus- ja lippuehtoja, vaan niitä sovelletaan samanaikaisesti.

Käyttöehdot ovat saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä. Jos eri kieliversiot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan ensisijaisesti suomenkielisiä Käyttöehtoja.

2. Verkkopalvelujen yleiset ehdot

2.1. Verkkopalvelujen käyttäminen

Voidaksesi käyttää Verkkopalveluita, sinun pitää hyväksyä Käyttöehdot. Verkkopalveluilla voi olla lisäksi palvelukohtaisia erityisedellytyksiä, jotka sinun täytyy hyväksyä Verkkopalvelun käytön yhteydessä. Lisäksi sinun pitää rekisteröityä, jotta voit käyttää Verkkopalveluita.

HSL:llä on oikeus muuttaa Verkkopalveluita ja niiden sisältöjä sekä lopettaa Verkkopalvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan.

2.2. HSL-tunnus

Kun rekisteröidyt Verkkopalveluun, luot HSL-tunnuksen eli käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, etkä saa luovuttaa niitä eteenpäin. Vastaat käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon tai haltuun.

Vastaat omien tunnisteittesi käytön mahdollisesti aiheuttamista kustannuksista, maksuista ja vahingoista.

Jos tunnisteet (käyttäjätunnus ja salasana) katoavat tai joutuvat oikeudettomasti kolmannen haltuun, sinun pitää ilmoittaa asiasta viipymättä HSL:lle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen sulje.hsl-tunnus@hsl.fi. Meillä on ilmoituksen saatuamme oikeus sulkea pääsysi Verkkopalveluihin ja ryhtyä muihin tarpeelliseksi katsomiimme toimiin. Voimme avata Verkkopalvelut uudelleen käyttöösi sen jälkeen, kun olet vaihtanut salasanan.

2.3. Käyttöoikeutesi

Saat henkilökohtaisen oikeuden käyttää Verkkopalveluita Käyttöehtojen, ohjeiden, lakien sekä hyvän tavan mukaisesti. Käyttöoikeutesi ei ole yksinomainen eikä siirrettävissä kolmannelle.

Sinulla on oikeus käyttää Verkkopalveluita kyseisen palvelun käyttötarkoituksen mukaisesti. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, levittää, esittää julkisesti tai kaupallisesti hyödyntää Verkkopalveluita tai niiden osia. Jos lainaat Verkkopalvelun sisältöä lain niin salliessa, sinun pitää mainita lähde hyvän tavan mukaisesti.

Meillä on oikeus estää Verkkopalvelujen käyttö, jos on perusteltua syytä epäillä, että käytät Verkkopalvelua Käyttöehtojen, ohjeiden, lain tai hyvän tavan vastaisesti.

2.4. Vastuusi

Vastaat itse Verkkopalvelujen käytön edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja viestintä- sekä tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta, kustannuksista ja toimivuudesta.

Olet velvollinen noudattamaan Verkkopalvelujen käytössä kulloinkin voimassa olevia käyttö-, turvallisuus- ja muita ohjeitamme.

Vastaat Käyttöehtojen, mahdollisten muiden sopimusehtojen ja lain tai hyvän tavan vastaisesta Verkkopalvelujen käytöstä HSL:lle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastasi vahingosta täysimääräisesti.

2.5. Tietosuoja

Jotta voit käyttää Verkkopalveluita, sinun pitää antaa tarpeelliset tiedot, joita niiden käyttäminen edellyttää. Tiedot saattavat sisältää myös henkilötietojasi.
Henkilötietosi tallennetaan HSL:n asiakasrekisteriin. Niitä käsitellään Käyttöehtojen, asiakasrekisterin tietosuojaselosteen ja palvelukohtaisen tietosuojainformaation mukaisesti. Meillä ja alihankkijoillamme on oikeus käsitellä henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, muun soveltuvan lainsäädännön sekä viranomaisohjeistusten mukaisesti tietosuojaselosteessa ja -informaatiossa tarkemmin kuvatuilla tavoilla.

Käsittelemme tietoja huolellisesti ja turvallisesti, ja edellytämme samaa myös alihankkijoiltamme ja yhteistyökumppaneiltamme. Keräämme asiakkaidemme henkilötietoja, jotta pystymme tarjoamaan sujuvia ja toimivia liikennepalveluita. Henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä kerromme tietosuojaselosteessa ja -informaatiossa.

Voit antaa HSL:lle luvan lähettää sinulle markkinointiviestejä, jotka liittyvät toimintaamme tai palveluihimme. Voit perua antamasi markkinointiviestintäluvan, jos niin haluat. Suoramarkkinoinniksi ei lasketa asiakasviestintää, jota lähetämme hoitaaksemme olemassa olevaa asiakassuhdetta.

HSL:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste ja palvelukohtainen tietosuojainformaatio 

2.6. Tietoturva

Järjestämme Verkkopalvelujen tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti. Pyrimme asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiimme. Olet tietoinen siitä, että verkkoympäristö ja -palvelut eivät voi olla käytännössä koskaan täysin tietoturvallisia. Vastaat itse omien tietojärjestelmiesi ja tietoverkkosi tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

2.7. Immateriaalioikeudet

Verkkopalvelut, niiden sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuslakien ja kaikkien muiden soveltuvien lainsäädäntöjen suojaamia.
Kaikki oikeudet, kuten omistusoikeus, tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Verkkopalveluihin sekä niihin sisältyvään tai liittyvään materiaaliin ovat HSL:n tai lisenssinantajiemme omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet, paitsi oikeuden käyttää Verkkopalveluita Käyttöehtojen mukaisesti.

2.8. Vastuunrajoitukset

Vaikka teemme parhaamme, emme voi taata, että Verkkopalvelut olisivat aina käytettävissäsi häiriöttä. Verkkopalveluissa saattaa ilmetä käyttökatkoksia ja käytön estymistä tai niiden sisällössä voi olla virheitä tai puutteellisuuksia, jotka johtuvat esimerkiksi Verkkopalvelun ylläpitotoimista, teknisistä ongelmista tai kolmansista osapuolista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista. Ilmoitamme käyttökatkoksista etukäteen HSL:n verkkosivuilla, jos se on mahdollista. Pyrimme ajoittamaan katkokset niin, ettei niistä aiheudu kohtuutonta haittaa.

Sinun tulee keskeytystilanteessa käyttää muita HSL:n tarjoamia vastaavia palveluita tai palvelupisteitä.

Myönnämme Verkkopalvelujen käyttöoikeuden ”sellaisena kuin se on” -ehdolla. Emme takaa, että Verkkopalvelu täyttäisi sinun vaatimuksesi tai toimisi kaikissa käyttöympäristöissä.

Emme vastaa sinulle tai kolmannelle osapuolelle virheistä, viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat siitä, että käytät Verkkopalvelua ohjeiden tai määräysten vastaisesti tai jotka ovat muuten sinun aiheuttamiasi.
Emme ole vastuussa kolmansien osapuolten sinuun kohdentamista kanteista, vaatimuksista tai toimenpiteistä taikka vahingoista, jotka aiheutuvat tietojen katoamisesta tai niiden vahingoittumisesta riippumatta katoamisen tai vahingon syistä.

Emme ole vastuussa virheestä, viivästyksestä tai sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä siltä osin kuin se johtuu ylivoimaisesta esteestä (force majeure). Ylivoimaisena esteenä pidetään tapahtumaa, joka estää tai tekee velvoitteiden täyttämisen kohtuuttoman vaikeaksi määräajassa. Tällaisia esteitä ovat muun muassa sota, kapina, pandemia, epidemia, luonnonmullistus, yleinen energianjakelun tai liikenteen keskeytyminen, häiriöt yleisissä tietoliikenneyhteyksissä, työtaistelutoimenpiteet, tulipalo, viranomaisen asettama oleellinen rajoitus tai muu yhtä merkittävä, epätavallinen, ennakoimaton ja HSL:stä riippumaton syy. Emme vastaa myöskään alihankkijamme virheestä tai viivästyksestä, joka on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Ilmoitamme ylivoimaisesta esteestä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun este on tullut tietoomme.

Välittömät vahingot: Sinulla on oikeus vaatia korvausta ainoastaan välittömistä vahingoista, jotka Verkkopalvelun virhe tai viivästys on aiheuttanut. Välittömiä vahinkoja ovat muun muassa virheen selvittämisestä aiheutuvat kohtuulliset matka-, posti- ja puhelinkulut, korvaavan lipun hankintakulut sekä muut selvittelykulut.

Välilliset vahingot: Emme vastaa Verkkopalvelun virheestä tai viivästyksestä aiheutuneista välillisistä vahingoista. Välillisenä vahinkona pidetään esimerkiksi ansiotulon tai käyttöhyödyn menetystä, joka sinulle voi aiheutua esimerkiksi Verkkopalvelun käyttökatkoksen takia, jos joudut sen takia asioimaan HSL:n palvelupisteessä.

Yritysasiakkaan vastuuehto: Jos asiakas on yritys eli elinkeinoharjoittaja tai jos palvelua käytetään pääosin elinkeinotoimintaa varten, emme vastaa Verkkopalvelun virheestä tai viivästyksestä aiheutuneista välillisistä vahingoista emmekä tällaisen tahon henkilöstölle aiheutuneesta vahingosta.

2.9. Käyttöehtojen muuttaminen

HSL:llä on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot löytyvät verkkosivuiltamme. Tiedotamme Käyttöehtojen muutoksista sähköpostilla, Verkkopalveluissa tai muulla sopivalla tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Kun jatkat Verkkopalvelujen käyttöä Käyttöehtojen muuttamisen jälkeen, sitoudut noudattamaan uusia Käyttöehtoja.

2.10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaisu

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Erimielisyystilanteissa ota aina ensin yhteyttä HSL:n asiakaspalveluun.

Jos erimielisyyttä ei saada ratkaistua osapuolten välisillä neuvotteluilla, sinulla on kuluttajana oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan  ratkaistavaksi. Ennen kuin viet asian kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, sinun kannattaa olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan, koska muuten kuluttajariitalautakunta voi jättää asian käsittelemättä. Voit halutessasi käynnistää asian käsittelyn myös eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumi ODR:n kautta.

3. HSL-korttipalvelun ehdot

HSL-korttipalvelu (kortti.hsl.fi) on HSL:n ylläpitämä Verkkopalvelu, jossa voit ostaa uuden henkilökohtaisen HSL-kortin kotiin toimitettuna sekä kausilippuja ja arvoa HSL-kortillesi.
Tässä luvussa kuvataan HSL-korttipalvelun erityisominaisuuksia ja siihen edellä kuvattujen Verkkopalvelujen yleisten ehtojen lisäksi sovellettavia ehtoja.

3.1. HSL-korttipalvelusta ostettavat tuotteet

HSL-kortti: Voit ostaa HSL-korttipalvelusta uuden, henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun aikuisten HSL-kortin. Varmennat henkilökohtaisuuden palvelussa tunnistautumalla vahvasti. Et voit tilata HSL-korttipalvelusta HSL-korttia kadonneen korttisi tilalle tai toiselle henkilölle, esimerkiksi lapselle. Jos lapsi kuitenkin tunnistautuu vahvasti omilla pankkitunnuksillaan, voi lapsellekin tilata uuden HSL-kortin palvelusta.

Kausiliput ja arvo: Voit ostaa HSL-korttipalvelusta kaikkien asiakasryhmien kausilippuja sekä arvoa HSL-kortille. Ainoastaan koululaisten lippuja, vapaalippuja ja työsuhdelippuja ei ole mahdollista hankkia HSL-korttipalvelusta.

3.2. HSL-korttipalvelun maksutavat ja -tiedot

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä palvelun toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
www.paytrail.com

3.3. Vahva tunnistautuminen HSL-korttipalveluun

Kun tunnistaudut HSL-korttipalveluun vahvasti:

 • saat HSL-korttisi tiedot automaattisesti asiakasrekisteristä, eikä sinun tarvitse kirjoittaa HSL-kortin numeroa;
 • näet HSL-korttisi ostohistorian, esimerkiksi missä olet käyttänyt arvoa, missä olet ladannut kautta ja milloin kausilippu on ollut viimeksi voimassa;
 • näet kausilipun, jonka voimassaolo alkaa myöhemmin;
 • voit sulkea kadonneen HSL-korttisi;
  Huomaa, että suljettua HSL-korttia ei pysty sulkemisen jälkeen palauttamaan käyttöön, mutta kadonneella HSL-kortilla ollut arvo ja kausilippu voidaan siirtää uudelle HSL-kortille palvelupisteessä.
 • voit lisätä HSL-korttipalveluun myös muiden käyttäjien HSL-kortteja korttinumerolla ja ladata niille kausilippuja tai/ja arvoa;
 • voit ostaa uuden henkilökohtaisen HSL-kortin, jos sinulla ei ole aiemmin hankittua HSL-korttia.

Jos kirjaudut HSL-korttipalveluun korttinumerolla, et tunnistaudu vahvasti, joten:

 • saat vain suppeat tiedot arvon määrästä ja voimassa olevasta kausilipusta;
 • voit ostaa HSL-kortille kautta ja arvoa;
 • voit lisätä HSL-korttipalveluun muiden käyttäjien HSL-kortteja korttinumerolla ja ostaa niille kausilippuja tai/ja arvoa.

3.4. HSL-korttipalvelusta ostettu HSL-kortti

Kun tilaat uuden HSL-kortin HSL-korttipalvelusta, se toimitetaan sinulle postitse noin viiden (5) arkipäivän kuluessa. Postitus on maksuton. Toimitamme HSL-kortteja vain Suomessa sijaitseviin osoitteisiin.

HSL-kortti siirtyy maksamisen jälkeen automaattisesti kerättäväksi ja toimitettavaksi, etkä voi perua tilausta enää tässä vaiheessa. HSL-kortilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta.

Tarkista toimitus ja tilaamasi tuotteet heti ne saatuasi. Jos HSL-kortti ei toimi tai on vioittunut, sinun tulee ottaa viipymättä yhteyttä HSL:n asiakaspalveluun.

3.5. Lipun ja arvon ostaminen HSL-korttipalvelussa

Oikea HSL-kortin korttinumero: Kun käytät HSL-korttipalvelua, olet vastuussa siitä, että kirjoitat HSL-kortin korttinumeron oikein. Väärälle HSL-kortille tehtyjä ostoksia ei voi mitätöidä eikä siirtää toiselle HSL-kortille.

Kausilipun ja arvon aktivointi eli siirto HSL-kortille: Ennen kuin voit käyttää HSL-korttipalvelusta ostamaasi arvoa tai kausilippua, sinun pitää siirtää ne HSL-kortille jollakin myyntilaitteella. Myyntilaitteita ovat kortinlukijat, lippuautomaatit ja myyntipisteiden myyntilaitteet. Siirtoa ei voi tehdä U-liikenteen bussien myyntilaitteilla. Ostohetkestä on korkeintaan 60 minuutin viive siihen, että voit siirtää lipun tai arvon HSL-kortille.

Jos et ole siirtänyt arvoa HSL-kortillesi kuuden (6) kuukauden kuluessa ostoksen tekemisestä, arvoa ei voi enää siirtää HSL-kortille myyntilaitteilta. Arvo voidaan kuitenkin hyvittää palvelupisteessä kolmen (3) vuoden ajan. Hyvitys tehdään arvona HSL-kortille ja hyvityksistä peritään käsittelymaksu.

4. Yhteystiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
Y-tunnus: 2274586-3
HSL:n verkkosivut: http://www.hsl.fi
Käyntiosoite: Opastinsilta 6 A, Helsinki
Postiosoite: PL 100, 00077 HSL
Puhelin (vaihde): 09 4766 4444
Sähköposti: hsl@hsl.fi