Frågor och svar om anslutningstrafiken i Västra Esbo

På denna sida hittar du frågor och svar om anslutningstrafiken i Västra Esbo från och med den 6 februari 2023.

Vilka är förändringarna i trafiken i huvuddrag från den 6 februari 2023?

Anslutningstrafiken i Esbo kommer att ändras den 6 februari 2023. Syftet med ändringarna är att uppdatera det nuvarande anslutningslinjenätet. Grunden till ändringarna är att Västmetron förlängdes från Mattby till Stensvik i slutet av förra året.

 

Öppnandet av de fem nya metrostationerna (Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik) innebär att metroförbindelserna kommer ännu närmare invånarna i Stor-Esboviken och Stor-Köklax. I detta sammanhang är det även viktigt att uppdatera busslinjenätet för att kunna erbjuda ett kollektivtrafiknätverk som är så välfungerande och omfattande som möjligt och som beaktar de nya metrostationerna.  

 

De nya stationerna ligger i närheten av tätt byggda områden, vilket innebär kortare anslutningsresor med buss för många passagerare. I fortsättningen blir det möjligt att byta från buss till metro vid den station som är närmast sitt eget bostadsområde, till exempel i Stensvik, Esboviken eller Sökö.

Varför görs ändringarna?

Ändringarna i busslinjenätet är nödvändiga för att kunna utnyttja de nya metrostationerna i kollektivtrafiksystemet på ett heltäckande sätt.

Genom att ändra de nuvarande anslutningslinjerna kan vi bättre erbjuda förbindelser till de metrostationer som ligger i närheten av de mest glesbefolkade områdena. De nya metrostationerna erbjuder även många förbindelser som överlappar med det nuvarande linjenätet. Av detta skäl är det viktigt att ändra linjenätet också från en kostnadseffektiv synvinkel. 

 

Kommer några nuvarande bussförbindelser läggas ner på grund av ändringarna?

Den nya metrosträckan ersätter den nuvarande busstrafiken särskilt mellan Esboviken och Mattby. I framtiden kommer inte alla linjer köra fram till Mattby, utan till Esbovikens nya bussterminal.

Detta innebär även att om man reser till Mattby från vissa områden måste man byta kollektivtrafikmedel. Genom att ändra linjenätet kan vi erbjuda bättre anslutningsförbindelser till de nya stationerna och förbättra förbindelserna till Esboviken. Förutom Hagalund och Mattby blir Esboviken en ny trafikknutpunkt i södra Esbo.

De nuvarande direkta A-linjer som kör under rusningstider läggs ner, eftersom den nya metrosträckan erbjuder en direkt förbindelse till Helsingfors. De linjer som minskar metrons belastning under rusningstider körs även i framtiden, men de nya linjerna trafikerar norr om Västerleden (de huvudsakliga tjänsteområdena är Olars och Bastvik), dvs. lite längre borta från de nya metrostationerna.

Mer information om ändringarna, linjerna som läggs ner och ruttkartorna för de nya linjerna hittar du här

Varför kör vissa linjer inte längre till Mattby? Går det inga bussar till Mattby i framtiden?

I framtiden kommer merparten av anslutningslinjerna i Stor-Esboviken att köra till Esbovikens nya bussterminal. Det finns dock fortfarande anslutningslinjer som kör till Mattby till exempel från Ladusved, Nöykis och Estmalm. 

Genom att ändra de nuvarande anslutningslinjerna kan vi bättre erbjuda förbindelser till de metrostationer som ligger i närheten av de mest glesbefolkade områdena. Den nya metrosträckan erbjuder även många förbindelser som överlappar med det nuvarande linjenätet. Av detta skäl är det viktigt att ändra linjenätet också från en kostnadseffektiv synvinkel. 


Detta innebär bättre förbindelser till Esboviken från flera områden, men samtidigt betyder det att om man reser till Mattby måste man byta kollektivtrafikmedel.

Kommer restiderna att ändras?

Liksom med alla ändringar kommer restiderna att ändras för en del av passagerare. Restiderna kommer att bli längre eller kortare för några passagerare, beroende på startplatsen och destinationen.


Man måste minnas att kollektivtrafiksystemet är en helhet i vilken den nya metrosträckan utgör en viktig del också nu i västra Esbo. Vi har haft som syfte att skapa ett omfattande linjenät som uppfyller resenärernas olika resebehov.

Eftersom den nya metrosträckan erbjuder nya täta förbindelser till södra Esbo och Helsingfors är det inte ekonomiskt möjligt att också erbjuda överlappande bussförbindelser. Av detta skäl är det möjligt att en del av de tidigare direkta förbindelserna kräver byte av färdmedel i det nya linjenätet, vilket för sin del kan påverka restiden. 

Varför lägger man ner de nuvarande A-linjerna (143A, 146A, 147A, 164A och 164VA)?

De nuvarande A-linjerna läggs ner, eftersom de överlappar de förbindelser som den nya metrosträckan erbjuder och det inte är ekonomiskt möjligt att fortsätta att trafikera dem.

I det nya linjenätet finns direkta linjer som under rusningstid kör till Kampen från områden norr om Västerleden. De huvudsakliga tjänsteområdena för de nya direkta linjerna är Bastvik och Olars, men det finns förbindelser också från Kurtby, Tillisbacken och Ladusved.

Varför börjar linje 159 köra via Mårtensbrovägen?

Ett beslut fattades att ändra rutten för linje 159 på grund av att kostnaderna för den nuvarande rutten var för höga i förhållande till passagerarantalet. Genom att utvidga serviceområdet till Mårtensbrovägen kan man säkerställa att även i framtiden finns det en anslutningsförbindelse också i riktning mot Mattby.

I och med att rutten för linje 159 ändras finns det inte längre ett behov att trafikera skollinje 158K, som läggs ner. Genom ändringen i rutten blir det möjligt att erbjuda mer omfattande förbindelser till tjänster som finns i närheten av Mårtensbrovägen (t.ex. skolor, daghemmet och olika kommersiella tjänster). 

Förutom linje 159 erbjuder också linje 542 omfattande förbindelser till tåget och metron från Ladusved. Dessutom finns det också en ny direkt linje, 121A, som kör till Kampen från Ladusved under rusningstider på vardagar. Du hittar mer information om alla linjer på denna sida.

Varför blir restiderna från Tillisbacken till Mattby längre?

Linje 157 läggs ner som sådan, eftersom de nya linjerna 158 och 159 ersätter förbindelserna som erbjuds av linje 157.

Anslutningsförbindelsen till Mattby blir längre i framtiden, men å andra sidan erbjuder linje 158 anslutningsförbindelser från Tillisbacken till Esbovikens bussterminal via den snabbast möjliga rutten.

Förutom anslutningsförbindelserna kör linje 164K från Tillisbacken under rusningstider på vardagar. Linjen erbjuder direkta förbindelser till Kampen.

Blir det några ändringar i nattrafiken?

Det blir inga större ändringar i nattrafiken, eftersom den nya metrosträckan medför ändringar i förbindelserna inom de nuvarande trafikeringstiderna.

 

Linjerna 146N och 147N började köra via Esboviksgatan den 6 februari 2023. I framtiden trafikerar linjerna inte längre Skeppargatan. Rutterna flyttas närmare tjänsterna i Esboviken och områdets kompletterande bebyggelse. Busslinjenätet i Esboviken blir enhetligare när linjerna börjar köra via Esboviksgatan.

 

Nattetid ca kl. 23.30–01.30 trafikeras linjerna 108N, 112N, 113N, 114N, 118N, 125N, 134N, 146N, 147N, 165N och 173N. Under veckoslutsnätter trafikerar linjerna fram till ca kl. 04.00. Metron trafikerar fram till ca kl. 23.30.

Varför kan linje 124 inte köra en direkt rutt från Kvisbackavägen till Ängskulla?

Rutten för linje 124 ändras och linjen börjar köra via Frisbergsvägen. I och med ändringen blir det också möjligt att erbjuda förbindelser mellan Olars och Finno i linjenätets sista skede, då linje 543 läggs ner i början av hösttrafiken 2023.

I och med ruttförändringen erbjuder linjen förbindelser mellan Olars, Esboviken, Nöykis och Finno. Dessutom trafikerar linje 543 mellan Olars och Finno under våren och sommaren.

Varför finns det ingen busstrafik på Ångbåtsvägen mellan Esboviksstranden–Sököleden i framtiden?

Linje 125 börjar köra via Sököleden och Esboviksvägen till Esboviksgatan och till den nya bussterminalen i båda riktningarna.

Den nya rutten för linje 125 förbättrar förbindelserna från Nöykis till tjänster i närheten av Esbovikens idrottspark, det vill säga till skolorna, daghemmet, simhallen och andra fritidssysslor. En avsikt är också att klarlägga linjenätet: tidigare har linjen kört två rutter i båda riktningarna, något som ibland kan ha upplevts som förvirrande.

I framtiden finns det ingen busstrafik på Ångbåtsvägen mellan Esboviksstranden–Sököleden. De närmaste hållplatserna ligger på Esboviksgatan vid köpcentret Lippulaiva (i samband med metrostationen) och på Sököleden.

Varför finns det inga biljettautomater på de nya stationerna?

De nya stationerna får inte biljettautomater, eftersom HRT:s biljettautomater kommer att dras in i slutet av år 2023. Ändringen beror på att nya kortläsare som möjliggör kontaktlös betalning tas i bruk nästa år. 

Var kan jag hitta mer information om metron?

Vi har skapat en sida med omfattande information om den nya metrosträckan.