Bokslut 2020

Resultatet 2020 utvisar ett underskott på nästan 72 miljoner euro, när man i budgeten var beredd på ett underskott på cirka 23 miljoner euro. Orsaken till det svaga resultatet var den betydande förlusten av biljettintäkter på grund av coronapandemin.

Fjolårets resultat utvisar ett underskott på 71,7 miljoner euro. Underskottet var större än någonsin tidigare.  Orsaken till det försvagade resultatet var förlusten av passagerare på grund av corona, vilket ledde till en dramatisk sjunkning av biljettintäkterna.

I fjol drog vi in biljettintäkter på 243,3 miljoner euro, 148 miljoner euro mindre än budgeterat.  Biljettintäkterna var cirka 140 miljoner euro mindre än år 2019. Antalet passagerare minskade med 36,5 procent jämfört med 2019.  Prognosen för biljettförsäljningen år 2020 baserade sig på en ökning i passagerarantalet med 1,5 procent.

Biljettintäkternas andel av verksamhetsintäkterna minskade

Verksamhetsintäkterna 2020 uppgick till sammanlagt 665,4 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna var 82,8 miljoner euro mindre än år 2019.  De var 89,6 miljoner euro mindre än vad som budgeterats för 2020.

36,6 procent av verksamhetsintäkterna bestod av biljettintäkter och 51,9 procent av kommunandelar som våra medlemskommuner betalat.  Biljettintäkternas andel av verksamhetsintäkterna minskade med 14,6 procentenheter jämfört med 2019.

Kommunandelarna uppgick till budgeterade 345,3 miljoner euro.  Vi kunde täcka 48 procent av verksamhetsutgifterna med kommunandelar.

Vi fick sammanlagt 66,7 miljoner euro i understöd och anslag, varav 56,6 miljoner euro bestod av statens coronaunderstöd för förlust av biljettintäkter. HRT fick 4,8 miljoner euro i statsunderstöd till kollektivtrafiken i de stora städerna.

"HRT:s ekonomi är svagare än någonsin, och täckning av underskottet leder snabbt till skuldsättning", berättar verkställande direktör Mika Nykänen. "Utan statens coronaunderstöd skulle underskottet ha stigit betydligt mer. Vi tror inte att passagerarantalet kommer att återgå till nivån före pandemin ens 2022, och därför har HRT:s styrelse i januari 2021 vädjat till landets regering om ett nytt stödpaket för kollektivtrafiken."

"De nya begränsningsåtgärderna försvagar vår situation ännu mer, och det är viktigt att staten beslutar om ett nytt stödpaket för kollektivtrafiken redan vid de kommande ramförhandlingarna."

De operativa kostnaderna underskred budgeten

Verksamhetsintäkterna 2020 uppgick till sammanlagt 719,1 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna var 20 miljoner euro mindre än 2019, och de underskred budgeten med 40,3 miljoner euro.

Huvuddelen av verksamhetsutgifterna bestod av utgifter för inköp av tjänster, varav de operativa kostnaderna för kollektivtrafiken stod för den största posten.  Vi betalade sammanlagt 507,1 miljoner euro i operativa kostnader till trafikföretagen, vilket stod för 70,5 procent av verksamhetskostnaderna.

De operativa kostnaderna underskred budgeten med 33,7 miljoner euro. Underskridandet av kostnaderna beror bland annat på att priset på bränslena och smörjmedlen samt annan energi ökade mindre än vad vi hade prognostiserat i budgeten.

Dessutom sjönk de ersättningar som HRT betalar för materialet på grund av den låga räntenivån.  Räntenivåns betydelse för de operativa kostnaderna har varit stor i metro-, spårvagns- och tågtrafiken.

Vi betalade 146,8 miljoner euro i bruksersättning för kollektivtrafikinfrastrukturen till medlemskommunerna. Beloppet överensstämde med budgeten.  Vi skaffade även en laddningsinfra för elbussar i Esbo som köptjänst för 1,5 miljoner euro.

Andra kostnader än operativa kostnader och infrakostnader uppgick till sammanlagt 63,7 miljoner euro, 7,2 miljoner euro mindre än budgeterat. Investeringsutgifterna uppgick till 16,9 miljoner euro. De underskred budgeten men 5,2 miljoner euro eftersom vi flyttade några projekt till kommande år.

Personalkostnaderna uppgick till 23,4 miljoner euro och de underskred budgeten med 0,6 miljoner euro.

tilinpäätös2020.jpg