HRT:s styrelsebeslut 15.6.2021

HRT:s styrelses sammanträde skedde på distans den 15 juni 2021.

Begäran om utlåtande om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen 2022-2024 för samkommunen Helsingforsregionens trafik

Styrelsen beslutade att begära utlåtanden av HRT:s medlemskommuner om HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan.

Utlåtanden begärs särskilt om tre centrala ämnen:

  • Strategiplanen: de största utmaningarna för HRT i regionen och HRT:s roll i en förändrande verksamhetsmiljö
  • Ekonomiplanen: finansiering av kollektivtrafiken, nivån på kommunandelarna och målet för biljettintäkterna
  • Verksamhetsplanen: centrala mål för verksamheten, trafikens servicenivå och vision om regionens gemensamma stadscykelsystem

Verksamhets- och ekonomiplanen innehåller fyra olika scenarier om hur passagerarantalet kommer att utvecklas till 2024. Den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen baserar sig på ett scenario där passagerarantalet är 8 procent lägre år 2024 jämfört med 2019.

Den största osäkerhetsfaktorn i planen är coronapandemins varaktighet och påverkan på utvecklingen i framtiden.

Länk till protokollet (på finska)

Biljettkontoprojektet: förändringar i tariffen i övergångsfas och begränsningar i servicekonceptet

Styrelsen beslöt godkänna planen för övergångsfasen som gäller tills HRT:s nya kontobaserade system kan tas i bruk. Styrelsen beslöt att studeranderabatt endast beviljas i HSL-appen fr.om. början av 2022. Styrelsen beslöt också lägga ner automatnätverket samt att biljettförsäljning som baserar sig på det nuvarande resekortssystemet upphör när det nya kontobaserade systemet tas i bruk. HRT slutar också sälja separata enkelbiljetter.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Utlåtande om bolagisering av Helsingfors stads trafikverk (HST)

Styrelsen beslöt att ge ett utlåtande om en eventuell bolagisering av Helsingfors stads trafikverk (HST) till Helsingfors stad. Utlåtandet lyfter fram saker som bör beaktas i genomförandet av bolagiseringen för att främja HRT:s mål och för att kunna öppna upp spårtrafikmarknaden för konkurrens.

Länk till protokollet (på finska)

Rättelseyrkande på styrelsebeslut 25.5.2021 § 55 gällande anbudsförfarande för busstrafiken 53/2021

Styrelsen beslöt att förkasta Pohjolan Liikennes rättelseyrkande på styrelsebeslut 25.5.2021 (§ 55, beslut om anbudsförfarande för busstrafiken 53/2021).

Länk till protokollet (på finska)

Revidering av upphandlingsanvisningar och -gränser

Styrelsen beslöt godkänna HRT:s reviderade upphandlingsanvisningar och bekräftade att den verkställande direktörens upphandlingsgräns är 1 000 000 euro medan avdelningsdirektören har en gräns på 200 000 euro. Styrelsen beslöt också att överföra beslutanderätten för renovering av lokalen till verkställande direktör. Besluten träder i kraft 1.9.2021.

Länk till protokollet (på finska)

Utlåtande till samkommunsstämman med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2020

Styrelsen beslöt att ge ett utlåtande om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2020 till samkommunsstämman.

Länk till protokollet (på finska)

Kundnöjdhetsundersökningen (ASTY) våren 2021

Styrelsen beslöt anteckna resultaten 2021 till kännedom. 90 procent av kunderna var antingen mycket eller ganska nöjda med HRT:s kollektivtrafik.

Om ärendet informeras separat.

Länk till protokollet (på finska)

Sammankallande av samkommunsstämman 24.8.2021

Styrelsen beslöt att sammankalla samkommunsstämman tisdagen den 24 august 2021. Till samkommunsstämmans uppgifter hör bland annat val av styrelseordförande och viceordförande för styrelsen samt val av styrelsemedlemmar och personliga ersättare för medlemmarna.

Länk till protokollet (på finska)