Vårt mål för kommande år är att öka passagerarantal

Vårt huvudmål för de kommande tre åren är att öka passagerarantal i kollektivtrafiken och förbättra ekonomin efter coronaviruspandemin.

Det viktigaste målet i vår verksamhets- och ekonomiplan för 2022–2024 är att öka passagerarantal i kollektivtrafiken och höja biljettintäkterna efter coronaviruspandemin.

Antalet resor i HRT:s kollektivtrafik är fortfarande ca 30 procent mindre jämfört med siffrorna före coronaviruspandemin. Trots statligt stöd visar vårt resultat ett underskott, vilket har lett till skuldsättning för första gången under HRT:s verksamhet. Målet är att biljettintäkterna ligger på samma nivå som de var före coronaviruspandemin så att biljettintäkterna täcker ungefär hälften av HRT:s verksamhetsutgifter medan de kommunandelar som medlemskommunerna betalar täcker den andra hälften.

Att minska utsläpp från trafiken och att stödja medlemskommunernas klimatmål är också viktiga mål för HRT i framtiden.

För att nå dessa mål har vi antecknat åtgärder utifrån vår nya strategi som för närvarande utarbetas.

Stomlinjerna och digitala tjänster gör kollektivtrafiken mer attraktiv

Vi fortsätter att utveckla en kollektivtrafik som baserar sig på stomlinjerna. Tack vare stomlinjerna är det möjligt att snabbt transportera ett stort antal passagerare, vilket gör kollektivtrafiken mer lockande.

Distansarbete kommer att förändra kollektivtrafiken. Vi strävar efter att erbjuda tjänster som bättre motsvarar efterfrågan. Utgångspunkten är att bevara kollektivtrafikens höga servicenivå. Vi genomför möjliga besparingar så att de inte orimligt påverkar kunderna.

Vi satsar på marknadsföringen för att öka biljettförsäljningen och beaktar kundernas förändrade resebehov vid beredningen av det nya kontobaserade biljettsystemet. Vi utvecklar våra digitala tjänster såväl inom biljettförsäljningen som inom den övriga kundservicen.

Cykling och gång som en viktig del av resekedjor

Smidiga resekedjor gör kollektivtrafiken ett mer lockande sätt att röra sig. Vi har som syfte att främja hållbara färdsätt genom att öka andelen cykling och gående som en del av resekedjor. Nästa år förberedar vi ett utkast till MAL 2023-planen (Regionbarometern om markanvändning, boende och trafik). Ett av målen i planen är att förbättra förutsättningarna för cykling och gång.

Elbussar har nyckelroll när det gäller att minska lokala utsläpp från trafiken. Ungefär en tredjedel av HRT:s bussar ska vara eldrivna 2025. Vi gör samarbete med städer för att bygga laddningsstationer för elbussarna i takt med att nya bussar tas i bruk.

Information möjliggör mer riktade tjänster

Exakt information om användning av kollektivtrafiken hjälper oss att erbjuda mer riktade tjänster. Även kunderna förväntar sig att vi ska erbjuda skräddarsydd information om trafikhändelser. Vi kommer att förnya insamling av trafikinformation: vi samlar in lägesinformation och information om resekedjor på ett mer effektivt sätt och utnyttjar denna information mer till att utveckla kollektivtrafiktjänster. Vi utvecklar också vår passagerarkommunikation så att den blir mer personifierad och aktuell och så att information ges via allt fler kanaler.

Verksamhets- och ekonomiplanen 2022–2024 är styrelsens förslag till samkommunsstämman. Samkommunsstämman godkänner TTS och budgeten 30.11.2021.

HRT:s uppskattning av ekonomin år 2022

  • Verksamhetsinkomsterna är 755,4 miljoner euro, vilket är sex procent mer än i prognosen för 2021.
  • Biljettintäkterna uppgår till 298,1 miljoner euro. Jämfört med prognosen för 2021 ökar biljettintäkterna med ca 28 procent. Om prognosen slår in kommer HRT:s biljettintäkter nästa år att vara 85 miljoner euro lägre än 2019.
  • De utgifter som HRT inte kan täcka med biljettintäkter eller andra inkomster täcks av de kommunandelar som medlemskommunerna betalar. Kommunandelarna uppgår i budgeten för 2022 till 435,8 miljoner euro och utgör 57,7 procent av HRT:s verksamhetsinkomster.
  • Verksamhetsutgifterna uppgår till 731 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna beräknas stiga med 2,5 procent jämfört med prognosen för 2021.
  • De operativa kostnaderna för kollektivtrafiken uppgår till 515,5 miljoner euro. De operativa kostnaderna motsvarar 70,5 procent av HRT:s verksamhetsutgifter.