HRT ber staten om coronastöd för att säkerställa kollektivtrafiktjänster

HRT har tillsammans med de andra stadsregionerna framställt en gemensam vädjan till regeringen om coronastöd för kollektivtrafiken.

HRT har tillsammans med de andra stadsregionerna framställt en gemensam vädjan till regeringen om coronastöd för kollektivtrafiken. Stödet behövs för att också under pandemin kunna säkerställa den nuvarande servicenivån i kollektivtrafiken.

På grund av minskat passagerarantal har det blivit allt svårare att bevara servicenivån under den förlängda pandemin. Statens öronmärkta finansiering och coronastöd är livsviktiga för branschen under coronapandemin och återhämtningen från den.

”Behovet av tilläggsstöd för HRT-området är ungefär 120 miljoner euro. Det är en förutsättning för att bevara den nuvarande servicenivån. Satsningar på kollektivtrafikinfrastrukturen, fordon och servicenivån är omfattande i HRT-området. Vi behöver coronastödet för att säkerställa HRT:s tjänster och fortsätta att betjäna den här stadsregionen och således hela finska samhället så väl som möjligt", säger HRT:s styrelseordförande Matias Pajula.

”Kollektivtrafiken spelar en viktig roll för att minska klimatförändringen. Helsingforsregionen är det mest tätbebyggda området i Finland. Om användningen av kollektivtrafiken minskar i HRT-området hotar det möjligheterna att nå de klimatmål som satts upp för hela Finland", påpekar styrelsens viceordförande Pekka Sauri.

Både inom rikspolitiken och i stadsregionerna har man velat bevara den nuvarande nivån på kollektivtrafiktjänster också under coronapandemin. En negativ spiral av minskad tillgång och efterfrågan inom kollektivtrafiken måste undvikas och därför är det viktigt att säkerställa finansieringen av kollektivtrafiken under de närmaste åren.

Enligt den riksomfattande trafiksystemplanen bereder staten sig på att stödja kollektivtrafiken 2021–2024 i form av överskridningar av planen för de offentliga finanserna.

Vi litar på att kollektivtrafikresandet kommer att öka när restriktionerna i samhället upphävas, trots att det för närvarande sker väsentliga förändringar i människors resande. En konkurrenskraftig kollektivtrafik behövs också efter coronapandemin för att uppfylla människors resbehov i samband med arbete, studier, ärenden och fritid och för att nå klimatmålen.

Det beräknas att ungefär 30 procent av finländarna har möjlighet att arbeta på distans. En del av dessa människor vill dock i framtiden återgå till kontoret och umgås med sina kollegor. Trots förändringar i resvanor är det sannolikt att i stadsområden efterfrågan på kollektivtrafik kommer att förbli hög.

Kollektivtrafiken främjar inte bara miljövänligt resandent utan också jämlikhet och hela trafiksystemets funktion. Kollektivtrafiken är resurseffektiv och sparar utrymme. Kollektivtrafiktjänsterna främjar livskraften och social och regional jämlikhet samt förbättrar tillgängligheten för olika kundgrupper och i olika områden.

Vädjan, som framställts till kommunikationsminister Timo Harakka, har också undertecknats av Paikallisliikenneliitto, Kommunförbundet och Linja-autoliitto. 

Hela brevet till regeringen på finska