HRT placerade sig fjärde i BEST-undersökningen

Den internationella BEST-undersökningen (Benchmarking in European Service of Public Transport) kartlägger hur nöjda invånarna är med kollektivtrafiken i olika europeiska städer. Enligt undersökningen har Åbo, Tammerfors och Genève de mest nöjda invånarna. HRT:s resultat var på nästan samma nivå som i fjol.

Mätt i helhetsvitsord placerade HRT sig fjärde i jämförelsen mellan de BEST-städerna. År 2021 var 74 procent av invånarna inom HRT-området nöjda med kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. HRT klarade sig bra i den internationella jämförelsen, och resultaten var nästan identiska med resultaten från 2020 då antalet nöjda var 76 procent.

Enligt undersökningen har Åbo (81 %), Tammerfors (79 %) och Genève (76 %) de mest nöjda invånarna. Undersökningen omfattade det hela Helsingfors metropolområdet, men bara Åbos och Tammerfors centralstäder. HRT fick ett bättre helhetsvitsord än bl.a. Stockholm (72 %), Oslo (70 %) och Köpenhamn (49 %).

HRT ligger över medeltalet bland BEST-städerna

Betyget för kollektivtrafiken inom HRT-området blir över BEST-städernas medel enligt nästa alla mätare. De som svarade på enkäten bedömde tio kvalitetsfaktorer inom kollektivtrafiken. En av dessa faktorer är en NPS-fråga dvs. en fråga som handlar om svararnas villighet att rekommendera HRT:s tjänster till andra. De som deltog i undersökningen i Helsingforsregionen var tydligt mer villiga att rekommendera kollektivtrafiken åt andra och ansåg att de fick bättre valuta för sina pengar jämfört med de andra undersökta städerna (HRT 59 %, BEST 48 %). Invånarna i HRT-området var också mer nöjda med kollektivtrafikens utbud (HRT 75 %, BEST 67 %), tillgången till information (HRT 68 %, BEST 60 %) och resekomforten (HRT 78 %, BEST 71 %). När det gäller tillfredsställelse med personalens beteende (HRT 73 %, BEST 74 %) blev HRT:s resultat under BEST-städernas medel.

BEST-undersökningen omfattar följande kvalitetsfaktorer: kollektivtrafikens utbud, pålitligheten hos kollektivtrafiken, information som ges till passagerare, personalens beteende, tryggheten, resekomforten, samhällelig betydelse, valuta för pengar, villighet att rekommendera kollektivtrafiken åt andra (NPS) och helhetsnöjdheten med kollektivtrafiken i området.

De största förändringarna i HRT:s resultat

HRT klarade sig bra i den internationella jämförelsen, och resultaten var nästan identiska med resultaten från 2020. Invånarna i HRT-området var mer nöjda med hur HRT informerar sina passagerare på hållplatserna (en ökning på åtta procentenheter) och hur lätt det är att byta mellan linjerna (en ökning på fem procentenheter). Den största sänkningen, med 3 procentenheter, hände med påståendet om att det behövs en stark ökning i användningen av kollektivtrafiken för att minska trängsel i biltrafiken. Också NPS-värdet sjönk till 11. År 2020 var värdet 18. HRT hade dock det tredje bästa NPS-värdet hos BEST-städerna efter Åbo och Tammerfors.

Små ändringar gjordes i enkäten år 2021. Det fanns ett nytt påstående inom den kvalitetsfaktor som mäter om man får valuta för sina pengar. De som deltog i undersökningen fick bedöma om biljettsortimentet i kollektivtrafiken motsvarade deras resebehov. Detta kan åtminstone delvis förklara varför nöjdheten angående denna faktor ökade.

Information om BEST-undersökningen

Enkäten för år 2021 besvarades av ungefär 2 200 personer i HRT-området och bland de som svarade fanns alla våra medlemskommuner representerade. Undersökningen pågick under ett års tid. Jämfört med tidigare år omfattade undersökningen flera människor som reser med kollektivtrafiken mer sällan än varje månad. Andra städer som deltog i 2020 års undersökning var Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Genève, Bergen, Trondheim, Rotterdam-Haag, Reykjavik, Åbo och Tammerfors.

Läs mer om BEST-undersökningen: