HRT:s bokslut 2021: passagerarantalet mindre än någonsin

Också i fjol drabbades vår ekonomi svårt av coronapandemin. Antalet passagerare i kollektivtrafiken minskade och biljettintäkterna var nästan 20 miljoner euro mindre än budgeterat.

Det svåra läget inom kollektivtrafiken fortgick också under 2021. Passagerarantalet var mindre än någonsin under det andra pandemiåret. Antalet passagerare minskade med 40 procent dvs. med ungefär 160 miljoner resor jämfört med 2019.

Under år 2021 gjordes det 237,6 miljoner resor i den kollektivtrafik som vi beställer. I fjol drog vi in biljettintäkter på 235,3 miljoner euro, 19,8 miljoner euro mindre än budgeterat.

Vi förberett oss i budgeten på ett underskott om 79,1 miljoner euro, men tack vare statens coronaunderstöd på 86,7 miljoner euro utvisar räkenskapsperiodens resultat ett överskott på 10,4 miljoner euro.

”Den fortsatta osäkerheten och faktumet att biljettintäkterna har minskat så drastiskt utgör en utmaning för vår ekonomi", säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen. ”Samtidigt ser vi en kraftig ökning av operativa kostnader och infrastrukturersättningar. Detta ökar behovet att betydligt höja biljettpriser eller skära ner servicenivån. Men det är sannolikt att båda kommer att vara nödvändiga”.

Biljettintäkternas andel av verksamhetsintäkterna fortsatte att minska

Verksamhetsintäkterna för räkenskapsperioden uppgick till sammanlagt 733,4 miljoner euro. 32,1 procent av verksamhetsintäkterna bestod av biljettintäkter och 53 procent av kommunandelar som våra medlemskommuner betalat. År 2020 bestod 36,6 procent av verksamhetsintäkterna av biljettintäkter och 51,9 procent av kommunandelar som våra medlemskommuner betalat.

Vi fick sammanlagt 109,6 miljoner euro i understöd och anslag. Utöver statens coronaunderstöd fick vi 4,8 miljoner euro i statsunderstöd till kollektivtrafiken i de stora städerna samt 7,1 miljoner euro i stöd för miljöåtgärder i anslutning till MAL-avtal. Antalet kontrollavgifter var 3,8 miljoner euro.

Trafikeringskostnaderna underskred budgeten

Verksamhetsutgifterna var sammanlagt 706 miljoner euro. Verksamhetsutgifterna underskred budgeten med 18,6 miljoner euro dvs. med 2,6 procent.

673,4 miljoner euro dvs. 95,4 procent av verksamhetsutgifterna bestod av utgifter för inköp av tjänster, varav de operativa kostnaderna för kollektivtrafiken stod för den största posten. Vi betalade sammanlagt 499,6 miljoner euro i operativa kostnader till trafikföretagen, vilket stod för 70,8 procent av verksamhetskostnaderna.

Trafikeringskostnaderna för kollektivtrafiken gav besparingar på 15 miljoner euro, vilket är en ökning på 2,9 procent jämfört med budgeten.

Under räkenskapsperioden 2021 betalade vi 139,2 miljoner euro i bruksersättning för kollektivtrafikinfrastrukturen till medlemskommunerna. Vi skaffade även en laddningsinfra för elbussar som köptjänst för 1,7 miljoner euro. Antalet elbussar ökade kraftigt under räkenskapsperioden, vilket ledde till att budgeten överskreds med 0,3 miljoner euro.

Andra kostnader än operativa kostnader och infrakostnader uppgick till sammanlagt 65,4 miljoner euro, 3,9 miljoner euro mindre än budgeterat.

Investeringsutgifterna uppgick till 11,7 miljoner euro och underskred budgeten med 5,6 miljoner euro. De underskred budgeten eftersom vi flyttade några projekt till kommande år och därför att ersättningsstrukturen för den konkurrensutsatta tågtrafiken ändrades.

Bokslutet för 2021 i sitt helhet