Rekordhög NPS-mätning och andra undersökningar visar att kollektivtrafiken uppskattas högt trots corona

HRT:s senaste undersökningar visar att kollektivtrafiktjänsterna uppskattas i Helsingforsregionen. Enligt en rekordhög NPS-mätning och BEST-undersökningen anser kunderna att kollektivtrafiken ger valuta för pengar. Passagerarantalet är dock betydligt mindre jämfört med tiden före coronapandemin.

De undersökningar som HRT har utfört under de senaste sex månaderna visar att kollektivtrafiktjänsterna är högt uppskattade hos kunderna i kollektivtrafiken och andra invånare i Helsingforsregionen, även om coronapandemin fortsättningsvis skapar osäkerhet kring resandet.

Vi har undersökt kundernas åsikter om kollektivtrafiken med hjälp av en NPS-undersökning, en internationell BEST-undersökning och en kundnöjdhetsundersökning.

Deltagarna till NPS-enkäten är slumpmässigt utvalda från HRT:s kunddatabas. I enkäten frågades svararna om de var villiga att rekommendera kollektivtrafiktjänsterna åt andra.

Enligt detta års första enkät var 51 procent av svararna villiga att rekommendera kollektivtrafiktjänsterna åt andra, vilket var det bästa resultatet någonsin. Kundernas rekommendationsvilja dvs. NPS-värdet var 33, vilket kan anses som ett gott resultat.

De som svarade på enkäten ansåg att de inte längre var så oroliga över coronaläget: 65 procent av svararna tyckte att det är tryggt att resa kollektivt. Detta är fem procent mer än i december 2021.

Mätt i helhetsvitsord placerade HRT sig fjärde i BEST-undersökningen i fjol. Svararna var slumpmässigt utvalda och representerade hela HRT-området. 74 procent av svararna var nöjda med kollektivtrafiktjänsterna.

Kunderna tycker att kollektivtrafiken ger valuta för pengar

Både NPS- och BEST-enkäten inkluderar en fråga om svararna anser att kollektivtrafiken ger valuta för pengar. 75 procent av svararna i detta års första NPS-enkät var av denna åsikt. Detta är åtta procent mer än i december 2021.

Enligt fjolårets BEST-undersökning ansåg 64 procent av svararna att kollektivtrafiken ger valuta för pengar.

Vi mäter kundnöjdheten varje vår och höst genom att intervjua passagerare på kollektivtrafikfordon. Kundnöjdheten minskade något i höstas jämfört med våren 2021, men ligger fortfarande på en hög nivå. De nöjdaste passagerarna fanns i metrotrafiken (90 procent nöjda).

Under hösten 2021 utförde vi den hittills mest omfattande biljettundersökningen i metron, närtåg och spårvagnar. I år gör vi biljettslagsundersökningar ombord på stombussar. Medlemskommunernas kommunandelar delas ut enligt biljettslagsundersökningarna.

”Våra undersökningar visar att kollektivtrafiken lockar människor även efter coronapandemin”, säger Mari Flink, direktör för Marknader-resultatområdet.

”Det finns dock mycket att göra för att öka passagerarantalet i kollektvitrafiken. Under pandemin har vi varje vecka fört statistik över antalet påstigningar i metron och biltrafikens utveckling i Helsingforsregionen. Under vecka 12 var antalet påstigningar i metrotrafiken 31 procent mindre jämfört med 2019.”

Syftet med HRT:s forskningsarbete är att producera information som stöd till beslutsfattandet när det gäller till exempel linjenäts- och tidtabellsplaneringen, utvecklingen av kunderfarenheten och det regionala trafiksystemsarbetet. Nästa forskningsöversikt presenteras i höst 2022.


Lär mer om våra undersökningar