HRT:s styrelsebeslut 25.10.2022

HRT:s styrelsemöte hölls på distans den 25 oktober och styrelsen fattade följande beslut:

Ändring av budgeten för 2022

Styrelsen beslöt föreslå för samkommunsstämman att samkommunsstämman höjer de bindande verksamhetsutgifterna för 2022 i budgeten från 731,0 milj. euro till 745,0 milj. euro. Styrelsen föreslår också att infraersättningar som HRT betalar till Esbo 2022 ändras från 56,750 miljoner euro till 51,113 miljoner euro.

Länk till protokollet (på finska)

Beslut om biljettpriser och övriga priser från och med 1.1.2023

HRT:s styrelse beslöt enhälligt att förslaget om biljettpriserna 2023 återremitteras för ny beredning. Det extra styrelsemötet där beslut om biljettpriserna fattas hålls 1.11.2022

Länk till protokollet (på finska)

Godkännande av verksamhets- och ekonomiplan för 2023-2025

Styrelsen beslöt föreslå till samkommunsstämman att den godkänner budgeten för 2023 och verksamhets- och ekonomiplanen för 2024-2025. Om ärendet informeras separat.


Länk till protokollet (på finska)