HRT:s biljettintäkter är nära 2019 års nivå - målet är att öka antalet resenärer

År 2023 uppgick HRT:s biljettintäkter sammanlagt till ca 376,4 miljoner euro, vilket är endast 1,7 procent mindre än före coronapandemin 2019. Passagerarantalet var dock 13 procent lägre än 2019. Sammanlagt gjordes det 344 miljoner påstigningar i HRT:s trafik.

Bland annat dessa siffror ingår i HRT:s bokslut som HRT:s styrelse godkände i sitt möte tisdagen den 19 mars.

Biljettintäkterna underskred budgeten med knapp marginal

HRT:s biljettintäkter år 2023 (376,4 miljoner euro) underskred budgeten med 4,6 miljoner euro (1,2 procent). Utfallet av passagerarantalet var 13 procent lägre än 2019 medan uppskattningen i budgeten var 12 procent lägre.

Biljettintäkterna ökade som väntat vad gäller ABCD-biljetter som blev förmånligare i början av 2023. Biljettintäkterna från ABCD-biljetterna (17,4, miljoner euro) överskred budgeten med 24,4 procent. Med denna ökning kunde man dock inte täcka den lägre försäljningen av AB-biljetterna. Intäkterna från AB-biljetter (252,7 miljoner euro) underskred budgeten med 10,4 miljoner euro (3,9 procent).

Mobilbiljetternas andel bland alla biljettyper fortsatte att öka. År 2023 var andelen 65 procent, medan år 2022 var andelen 61 procent.

Med kommunandelar som HRT:s medlemskommuner betalar täcks de kostnader som inte kan täckas med biljettintäkter och med övriga intäkter. Kommunandelarna täckte 52,7 procent av kostnaderna när vårt mål för kommunernas subventionsnivå är 50-55 procent. Förra året betalades kommunandelar 466,3 miljoner euro i enlighet med den ändrade budgeten.

År 2023 gjordes det totalt 344 miljoner påstigningar i HRT:s trafikmedel vilket var 18 miljoner påstigningar färre än vårt etappmål i strategin.

Lägre operativa kostnader ledde till att HRT:s resultat visar överskott

HRT:s verksamhetskostnader år 2023 var sammanlagt 830,1 miljoner euro (42,4 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten). Den största andelen av verksamhetskostnaderna bestod av de operativa kostnaderna (558,9 miljoner euro, 67,3 procent från verksamhetskostnader). Att budgeten underskreds beror bland annat på att energipriset var förmånligare än väntat och att vi var förberedda att starta snabbspårvagnstrafiken tidigare än i oktober 2023.

Bland annat på grund av de lägre operativa kostnaderna visar räkenskapsperiodens resultat ett överskott på 30,0 miljoner euro när man i budgeten var beredd på ett underskott på 19,5 miljoner euro.  Styrelsen föreslår till samkommunsstämman att överskottet bokförs till överskott-/underskottskonto av de föregående åren.

Målet att öka passagerarantalet med attraktiva biljettprodukter

Människornas resvanor har ändrats i och med coronapandemin och det har blivit allt mer vanligare till exempel att arbete på distans. Därför vill vi erbjuda i framtiden ännu mer attraktiva och flexibla biljettprodukter. I början av 2024 blev till exempel seriebiljetten med 10 och 20 resor en permanent del av biljettsortimentet.

Också hållbarhetsarbetet styr vår framtid: HRT:s hållbarhetsprogram blev klar sommaren 2023 och vi rapporterar om hur arbetet framskrider årligen.

Hösten 2023 har vi utvecklat intressentgrupparbete vad gäller tillgänglighet och delaktighet för att kunna nå våra kunder ännu bättre. CO2-utsläpp från kollektivtrafiken har minskat med 63 procent jämfört med 2010, utsläpp av småpartiklar med 95 procent och av kväveoxider med 97 procent. Ungefär en tredjedel av våra bussar går med el.